:

Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?
 2. Kan man göra en framtidsfullmakt själv?
 3. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 4. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 5. Kan man skriva framtidsfullmakt när man är dement?
 6. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 7. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 8. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 9. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 10. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 11. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 12. Måste man registrera framtidsfullmakt?
 13. Måste man ha framtidsfullmakt om man är gift?
 14. Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
 15. Kan man skriva en fullmakt själv?

Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över skillnaden mellan en ordinär (vanlig) fullmakt och en framtidsfullmakt. Regler finns i Avtalslagen (AvtL) och Lag om framtidsfullmakter (LFF).

Kan man göra en framtidsfullmakt själv?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Kan man skriva framtidsfullmakt när man är dement?

Vad händer om ägaren till bolaget blir allvarligt sjuk eller dement och inte kan fortsätta sköta bolaget? Ägaren kan många gånger vara den enda som kan fatta större beslut för företaget och som har det övergripande ansvaret över verksamheten. Som ägare kan du lösa situationen genom att själv skriva en framtidsfullmakt och utse den du vill ska driva bolaget och ta större beslut om du inte är kapabel att göra det.

Det är vanligt att privatpersoner skriver en framtidsfullmakt. Många tycker att det är en trygghet att själv kunna bestämma vem som ska sköta viktiga ärenden om man blir dement, psykiskt sjuk eller på annat sätt inte längre klarar att sköta allt från räkningar och deklaration till bostadsförsäljning.

Men en framtidsfullmakt kan även beröra ett företag som du äger och driver som enskild firma. Den gäller dock inte för ägarandel i aktiebolag där bolagsordningen reglerar hur besluten ska fattas. 

När gäller inte en framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Vem vill du ska företräda dig om du blir sjuk?

I år har överförmyndare, politiker och tjänstemän haft sin årliga länsträff . De fick information om den nya lagen om framtidsfullmakt, som infördes i somras.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Jag har en fråga om registrering av framtidsfullmakt. Måste en framtidsfullmakt bli registrerad för att vara giltig? Jag och min fru planerar att skriva var sin framtidsfullmakt och har lite funderingar. Är en framtidsfullmakt som ett äktenskapsförord som måste bli registrerat hos skatteverket eller liknande? 

Svar: Du har rätt i att äktenskapsförord måste bli registrerade hos Skatteverket för att bli formellt giltiga. Men en framtidsfullmakt behöver inte bli registrerad någonstans för att vara giltig.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Trygga min framtid

Har skrivit ut en framtidsfullmakt via Familjens Jurist och vid genomläsning står det att den upphör att gälla vid mitt dödsfall. Kan jag bara ändra, stryka över och skriva i att den skall gälla efter min död? Den ska alltså skrivas under enligt konstens alla regler kommande vecka. Hälsningar!

Måste man registrera framtidsfullmakt?

Publicerad: 12 mar 2023, kl 04:30Uppdaterad: 12 mar 2023, kl 04:30

Premium De senare åren har det skrivits mycket om framtidsfullmakter, och allt fler förstår vikten av att ha alla papper i ordning inför framtiden och oförutsedda händelser.

Måste man ha framtidsfullmakt om man är gift?

Genom ett testamente kan ni skydda barnens arv och göra det till enskild egendom. Även en framtidsfullmakt är viktigt om ni vill kunna hjälpa varandra om något inträffar.

TEXT: INGA LENA VIBERG | FOTO: MATTZ BIRATH

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

Kan man skriva en fullmakt själv?

En fullmakt är ett juridiskt avtal som anger att en person har rätten att företräda en annan person eller ett företag. Det är exempelvis vanligt att barn har fullmakt för att kunna företräda sjuka föräldrar. Detta exempelvis i kontakt med banker, myndigheter och hyresvärdar.

En fullmakt kan upprättas muntligt eller skriftligt. Däremot kan det vara mycket svårt att bevisa en överenskommelse som är muntlig vilket gör att ett skriftligt dokument är att föredra.

Fullmaktsgivare eller huvudman kallas den person ger ut fullmakten. Det är alltså den personen som ska företrädas.

Det är vanligt att privatpersoner använder en fullmakt för att kunna utföra ärenden åt anhöriga som av fysiska eller psykiska orsaker inte kan utföra dessa på egen hand. Det kan exempelvis gälla följande ärenden:

 • Köpa och sälja bil
 • Rösta på stämma
 • Utföra bankärenden
 • Kontakt med olika myndigheter.

Fullmakter används även inom företag men i denna text fokuserar vi mest på hur det används av privatpersoner.