:

Hur hittar jag min arbetsgivarens organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar jag min arbetsgivarens organisationsnummer?
 2. Vad är mitt företags organisationsnummer?
 3. Hur skriver man organisationsnummer med 12 siffror?
 4. Måste man ha ett organisationsnummer?
 5. Är företaget registrerat som arbetsgivare?
 6. Vad betyder 16 i organisationsnummer?
 7. Måste ett företag ha organisationsnummer?
 8. Hur många siffror i ett organisationsnummer?
 9. Hur ser ett Org nummer ut?
 10. När får man ett organisationsnummer?
 11. Vem är min arbetsgivare?
 12. Är företaget min arbetsgivare?
 13. Hur är organisationsnummer uppbyggt?
 14. Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 15. Vad har Skatteverket för organisationsnummer?

Hur hittar jag min arbetsgivarens organisationsnummer?

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning i stället för ett organisationsnummer.

Vad är mitt företags organisationsnummer?

FO-numret för en juridisk person, såsom ett bolag, är bestående under hela den tid då den juridiska personen är verksam. Om bolagsformen ändras på ett i lag bestämt sätt, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga. Detta innebär att FO-numret ändras om en enskild näringsidkares näringsverksamhet överförs från en företagare till en annan. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

Hur skriver man organisationsnummer med 12 siffror?

Det finns en internationell standard för momsnummer och momsregistreringsnummer. De består av en två-bokstavskod och innehåller ett antal, max 12 siffror (ibland bokstäver). Ett svenskt momsregistreringsnummer är baserat på ett tiosiffrigt (10) personnummer eller organisationsnummer. Det inleds med den svenska landskoden SE och avslutas alltid med 01. Eftersom varken bindestreck eller mellanrum skall förekomma är svenska momsregistreringsnummer alltid 14 tecken: SE999999999901, där de tio niorna ersätts med personnummer eller organisationsnummer. Enligt den internationella standarden ska ett momsregistreringsnummer bestå av två bokstäver samt som mest 12 siffror. Numret börjar alltid med landskoden och baseras nästan alltid på organisationsnumret, men kan variera i utseende. När du har registrerat dig för att betala moms skickas ett registerutdrag till dig där ditt momsregistreringsnummer står. Det är ett serienummer som även kallas VAT-nummer internationellt.

Organisationsnumret är företagets motsvarighet till personnummer. Det får man när man registrerar det hos bolagsverket. Momsnummer är nästan som ett kundnummer” hos skatteverkets momsavdelning. Det är ett nummer som behövs för att man skall kunna hantera momsen i Sverige och utomlands. Något som ibland kan bli väldigt komplicerat. Alla som registrerar moms till Skatteverket har ett eget, unikt, momsregistreringsnummer.

Måste man ha ett organisationsnummer?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Är företaget registrerat som arbetsgivare?

Ett företag som är en regelbunden arbetsgivare måste alltid anmälas till arbetsgivarregistret. Ett företag är en regelbunden arbetsgivare i följande situationer:

 • Företaget betalar regelbundet lön till minst två eller flera arbetstagare
 • Företaget betalar regelbundet lön till minst en arbetstagare och därtill till en eller flera löntagare vars arbetsförhållande är tillfälligt eller avsett att vara kortvarigt.
 • Företaget samtidigt betalar lön till minst sex arbetstagare, även om dessas anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att bli kortvariga.

En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt är inte skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Ett företag betalar löner tillfälligt om någotdera av följande villkor uppfylls:

Vad betyder 16 i organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Måste ett företag ha organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Hur många siffror i ett organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Hur ser ett Org nummer ut?

FO-numret för en juridisk person, såsom ett bolag, är bestående under hela den tid då den juridiska personen är verksam. Om bolagsformen ändras på ett i lag bestämt sätt, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga. Detta innebär att FO-numret ändras om en enskild näringsidkares näringsverksamhet överförs från en företagare till en annan. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

När får man ett organisationsnummer?

Organisationsnumret är unikt för varje företag och skrivs med tio siffror. Så här kan ett organisationsnummer se ut: 

När du skickar ut fakturor eller kvitton från ditt företag måste du ange ditt företags organisationsnummer, eftersom det används för att identifiera ditt företag. För att juridiska personer ska kunna ingå bindande avtal måste man ha ett giltigt organisationsnummer. 

Organisationsnumret används även när du har kontakt med andra myndigheter och organisationer, till exempel Skatteverket eller Bolagsverket. 

Du behöver inte memorera ditt organisationsnummer, men du behöver ha det nerskrivet så att du har det nära till hands när du behöver använda det – till exempel när du ska fakturera någon. 

Vem är min arbetsgivare?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Är företaget min arbetsgivare?

Om du ska betala ut ersättning för arbete behöver du i regel först registrera dig som arbetsgivare. Här hittar du information om när du ska registrera dig, hur du gör och vad som händer efter att du registrerat dig som arbetsgivare.

Hur är organisationsnummer uppbyggt?

Företeelsen med organisationsnummer har funnits sedan 1975 och är ett svenskt påfund. Syftet med organisationsnummer är att göra det enkelt för myndigheter och företag och att utbyta information genom att använda ett enhetligt system.

Ett organisationsnummer får man när man startar ett företag som då räknas som juridisk person. För den som exempelvis bildar ett aktiebolag, handelsbolag, en bostadsrättsförening eller en ekonomisk förening får sitt organisationsnummer av Bolagsverket. Den som däremot bildar en samfällighetsförening eller en vägförening tilldelas sitt organisationsnummer av Lantmäteriet. Det finns också många andra instanser som tilldelar som juridiska personer organisationsnummer, exempelvis Statistiska Centralbyrån, Länsstyrelsen och Skatteverket.

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Vad har Skatteverket för organisationsnummer?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.