:

Vad anses som grovt skattebrott?

Innehållsförteckning:

 1. Vad anses som grovt skattebrott?
 2. Vad är straffet för skattefusk?
 3. Vad räknas som skattefusk?
 4. Kan man anmäla någon för skattefusk?
 5. Kan man anmäla skattefusk anonymt?
 6. Var går gränsen för ringa skattebrott?
 7. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 8. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 9. Vad händer om man arbetar svart?
 10. Har Skatteverket sekretess?
 11. Hur gör Skatteverket kontroller?
 12. Vad kontrollerar Skatteverket i år?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Kan man ge bort pengar utan att skatta?
 15. Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

Vad anses som grovt skattebrott?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Vad är straffet för skattefusk?

I dom den 6 okto­ber 2020 slår Högsta dom­sto­len fast att straff och skat­te­tillägg är en form av sank­tions­ku­mu­la­tion som omfat­tas av bestäm­mel­sen i 29 kap. 5 § första styc­ket 8 brotts­bal­ken. Det för­hål­lan­det att skat­te­tillägg tas ut för en viss gär­ning ska alltså beak­tas vid bestäm­mande av påföljd för samma gär­ning. Eftersom dom­sto­larna sedan skat­te­tilläg­gets infö­rande nor­malt har haft att beakta denna omstän­dig­het inne­bär det emel­ler­tid inte någon änd­ring av tidi­gare påföljds­praxis på områ­det. I den här ana­ly­sen tit­tar JP Info­nets expert Frida Velan­der när­mare på fal­let.    

I tings­rät­ten döm­des FA för tre fall av grovt skat­te­brott och tre fall av bok­fö­rings­brott samt påför­des skat­te­tillägg på cirka 430 000 kro­nor. Tings­rät­ten fann att straff­vär­det mot­sva­rade fäng­else i ett år och bestämde påfölj­den till fäng­else i enlig­het där­med. Tings­rät­ten berörde inte frå­gan om sank­tions­ku­mu­la­tion.

Vad räknas som skattefusk?

SFS nr: 1971:69 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1971-04-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:159 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Kan man anmäla någon för skattefusk?

Många olika situationer kan uppstå som leder till att man känner att något inte riktigt stämmer. Det är inte lätt att veta vad man bör göra så vi har sammanställt några av de aktiviteter som kan vidtas.

Kontakta Polisen Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. De läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar de en utredning.

Kan man anmäla skattefusk anonymt?

Publicerad 11 nov 2011 kl 15.03, uppdaterad 13 jul 2017 kl 14.53

Snart kan det bli möjligt att ange din skattefuskande granne via nätet. 

Var går gränsen för ringa skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Vad händer om man arbetar svart?

Du som jobbar svart

Om du ska anlita någon för arbete i ditt hem kan du använda Skatteverkets e-tjänst Hämta företagsinformation för att kontrollera företaget. Du kan bland annat få veta om det är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerat som arbetsgivare. Du kan ringa Kronofogden på telefon 0771-73 73 00 för att få veta om företaget har skulder.

Har Skatteverket sekretess?

Skatteverket har gjort en ny bedömning av sekretessfrågan för den del av beskattnings­verksamheten som avser betalning av och överlämnande för indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter m.m. Skatteverket anser att uppgifterna omfattas av sekretess både enligt 27 kap. 1 § första stycket och enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen. Skatteverket kan därför inte längre lämna ut uppgifter från skattekonto­systemet om saldo, betalningar, indrivning m.m.

Hur gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vad kontrollerar Skatteverket i år?

Publicerat 28 februari 2017 i kategorin Nyheter

I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Kan man ge bort pengar utan att skatta?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!