:

Vad menas med indrivning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med indrivning?
 2. Vad menas med fordringar?
 3. Hur går indrivning till?
 4. Hur skriver man en fordran?
 5. Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?
 6. Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?
 7. På vilka sätt kan fordringar uppstå?
 8. När får man kvitta en fordran?
 9. Vad kan Kronofogden inte ta?
 10. Kan Kronofogden ta mina aktier?
 11. Hur bokför jag en fordran?
 12. Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?
 13. Är en faktura en fordran?
 14. Hur bokförs en fordran?
 15. Hur länge gäller en fordran?

Vad menas med indrivning?

Oikeus.fi Ekonomi- och skuldrådgivning Har du obetalda räkningar? Indrivningsprocessen Om dina skulder går till indrivning

Vis­sa sa­ker kan ver­ka krång­li­ga och svå­ra, men de blir enkla­re att för­stå om du sät­ter dig in i dem. Ju snab­ba­re du age­rar, desto mind­re blir ris­ken för onö­di­ga kost­na­der. Oskött eko­no­mi le­der lätt till mer kom­pli­ce­ra­de pro­blem.

Vad menas med fordringar?

Överlåtande borgenär (cedenten) kan överlåta (lat. cessio) sin fordran till en förvärvare (cessionarie), vilket kallas cession. Överlåtande borgenär (cedenten) får inte genom överlåtelsen försämra gäldenärens (cessus) ställning. Förvärvaren av fordran (cessionarien) får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan den ursprunglige borgenärens (cedentens) godkännande. Gäldenärens (cessus) invändningsrätt gäller förutom cedenten även mot godtroende förvärvare (cessionarie), rätten att invända mot fordringens påstådda giltighet. Detta gäller samtliga ogiltighetanledningar utom simulation.

Kvittning av fordran mot en motfordran får ske under vissa förutsättningar. De allmänna kvittningsförutsättningarna är:

 • Motfordran skall enligt huvudregeln vara gällande, det vill säga kunna ges en exigibel dom av en domstol.
 • Hur går indrivning till?

  Möjligheten för staten att få betalt är störst om Kronofogdens verkställighetsåtgärder kan sättas in så snart som möjligt efter skatte- eller avgiftsskuldens förfallodag. För att Kronofogden ska få behörighet och möjlighet att agera måste Skatteverket löpande överlämna obetalda fordringar för indrivning (restföring) till Kronofogden. Möjligheten att lämna en skuld för indrivning regleras i den lag som styr respektive skatt och avgift. Handläggningen hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål regleras av Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (IndrL).

  Hur skriver man en fordran?

  En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person.

  Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

  Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?

  En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person.

  Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

  Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

  Om du inte betalar dina räkningar i tid kommer de efter ett tag att hamna först hos inkasso och sedan hos Kronofogden, om du inte betalar inkassobolaget. När skulden hamnar hos inkasso så växer räntan för varje år som går. Här har du fortfarande en chans att förhindra att skulden går vidare till den sista instansen Kronofogden genom att betala in pengarna som krävs plus räntan.

  Bara en ynka liten skuld hos Kronofogden kan orsaka enorma problem för en privatperson på många olika områden. För det första får du en prick i registret, en så kallad betalningsanmärkning. Denna prick kan ligga kvar olika länge, men normalt minst 3 år. Under denna tid påverkas din kreditvärdighet och alla banker, hyresbolag, telefonföretag etc. kommer se denna anmärkning och i de flesta fall avslå din ansökan.

  Du kan alltså i det flesta fall inte ens få en hyresrätt i första hand om du har en anmärkning, utan blir tvungen att hyra i andrahand eller bo hos vänner och familj vilket är en mycket osäker tillvaro många gånger.

  På vilka sätt kan fordringar uppstå?

  Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

  Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

  Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

  När får man kvitta en fordran?

  Kvittning regleras i skuldebrevslagen avseende den situation att ett skuldebrev har överlåtits och att en gäldenär som har en fordran på överlåtaren vill kvitta den fordringen (genfordringen) mot den nye borgenärens fordran på gäldenären (huvudfordran).

  För löpande skuldebrev regleras detta i 18 § SkbrL. Som huvudregel framgår av första meningen att kvittning ej må göras gällande, vilket mot bakgrund av löpande skuldebrevs negotiabilitet (omsättningsbarhet) som kommer till uttryck i 15 § är ganska självklart (det vore ju föga lukrativt att förvärva löpande skuldebrev om dessa kunde kvittas mot en skuld gäldenären har mot en tidigare borgenär). Därefter följer två undantag Det första säger att om genfordrans indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens upphörande och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand får kvittning göras gällande. Situationen avser alltså att den ursprunglige borgenären närmast är på obestånd och den nye borgenären kände till detta vid förvärvet samt kände till att gäldenären skulle få svårt att driva in sin fordran därav. Uppenbarligen insåg innebär kvalificerad ond tro, med andra ord full insikt vid besittning.

  Vad kan Kronofogden inte ta?

  Om jag själv får en enskild gåva som är en fastighet, kan kronofogden utmäta huset om min make har skulder hos kronofogden?

  Hej! Jag och min man delade en fastighet, han ägde 1/2 andel and fastighet och jag ägde 1/2 andel . Han gav sin andel av fastigheten för 3 månader sen som en gåva till mig och nu äger jag 100 procent av fastigheten. Gåvan har ett villkor, den har överlåtelseförbud, överlåtelseförbud kan upphävas med hans samtycke. Jag har nyligen fått reda på att han har tagit massor av banklån utan min vetskap då han var spelberoende. Nu går han i terapi och försöker ha ordning på alla räkningar. Det ser ut som att han snart kommer att hamna på kronofogden. Frågan är om kronofogden kan utmäta min fastighet som jag fick som gåva.

  Kan Kronofogden ta mina aktier?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Din fråga regleras framförallt i Utsökningsbalken (UB) och aktiebolagslagen (ABL).

  Hur bokför jag en fordran?

  Begreppet handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer  få in pengarna i en annan. För att du då skall få intäkten i rätt period behöver du “flytta” på fakturan.

  Det innebär att du bokför intäkten mot ett fordrans för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet.

  Om en kund har svårt att betala en faktura från dig, kan detta ibland leda till en förlust för dig, detta blir då en kundförlust.

  Innan det blir en kundförlust kan du bedöma dina kundfodringar. Där det råder osäkerhet om kunden kommer att ha möjlighet att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

  En kundförlust kan antingen vara befarad eller konstaterad. En befarad kundförlust är vanligtvis en kundfordran där förfallodatumet passerat och företaget misstänker att inbetalning aldrig kommer att ske. En konstaterad kundförlust är en kundfordran där företaget bedömer att betalning med största sannolikhet inte kommer att ske på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs.

  Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?

  När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så du kan betala.

  Om du får en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot fakturan, det kallas att bestrida betalningskravet.

  Är en faktura en fordran?

  Fordran är en tillgång. Den innebär ett krav på en förpliktelse som en person eller företag har gentemot en annan person eller företag. Den som har en fordran är i juridisk mening kallad för borgenär och den som ska betala för gäldenär. Den vanligaste rättsliga grunden för fordran är ett avtal. Fordran innebär alltså att någon är skyldig någon annan pengar eller någonting annat, tex skyldighet att utföra en viss prestation.

  En fordran innebär alltså ett krav och utgör en tillgång till den som ställt ut fordran åt någon annan. Borgenären har rätt att överlåta sin fordran till någon annan. Däremot får inte gäldenären överlåta sin skuld till någon annan utan borgenärens godkännande. Normalt blir fordringar mellan privatpersoner preskriberade efter 10 år (dvs rätten att påkalla fordran löper ut). Mellan privatperson och företag blir fordran preskriberad efter tre år.

  Hur bokförs en fordran?

  Kundfordringar uppstår vid kreditförsäljning när en redovisningsenhet har fakturerat kunder och utgörs av fordringar på kunder för levererade varor och utnyttjade tjänster.

  Ett företags kundfordran består av alla utestående kundfakturor som per ett visst datum ännu inte har blivit betalda av kunder. Ett företags monetära kundfordran motsvarar summan av det monetära värdet inklusive moms för alla obetalda kundfakturor per ett visst datum.

  Hur länge gäller en fordran?

  SFS nr: 1981:130 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1981-01-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:976 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.