:

Vad är ett närstående bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett närstående bolag?
 2. Vilka ingår i Närståendekretsen?
 3. Vad är närstående transaktioner?
 4. Vem räknas som närstående k10?
 5. Hur ägs egendomen i ett enkelt bolag?
 6. Vem äger tillgångarna i ett enkelt bolag?
 7. Hur många ägare kan ett fåmansföretag ha?
 8. Måste man ta ut lön för att få utdelning?
 9. Vad är anhörig och närstående?
 10. Vad är stöd till närstående?
 11. Vem räknas som närstående vid utdelning?
 12. Vad är skillnaden mellan K10 och K12?
 13. Är enskild firma och enkelt bolag samma sak?
 14. Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?
 15. Kan ett bolag äga sig själv?

Vad är ett närstående bolag?

På den här sidan beskrivs Yahoo EMEA Limiteds närstående bolag. Vi definierar ett ”närstående bolag” som ett bolag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med ett annat bolag eller andra bolag. 

Yahoo Group är fokuserad på digitala medier och annonsering. Våra varumärken för konsumenterna innefattar Yahoo, Autoblog, Engadget, TechCrunch och AOL. Genom våra produkter tillhandahåller dessa varumärken tjänster inom innehåll, handel och e-post till hundratals miljoner användare. Genom tjänster som Yahoo Ad Platforms, Flurry och Ryot tillhandahåller vi även annonserings- och tekniklösningar till ett globalt nätverk med utgivare, annonsörer och andra partner. 

Vilka ingår i Närståendekretsen?

En närstående är en fysisk eller juridisk person som har släktband eller rättsliga band till ett bolag eller dess befattningshavare som ger eller kan ge ett inflytande över bolagets beslutsprocesser. Bolags mellanhavanden med närstående är ofta reglerade på olika sätt eftersom det finns anledning att misstänka att intressekonflikter kan uppstå vid transaktioner mellan bolaget och den närstående.

I bolagsrätten finns flera olika närståenderegleringar, se Näståendetransaktioner. I omgivande rättsområden finns också andra närståenderegleringar, se Närstående i Rätt Skatt och Närstående i Redovisa rätt.

Vad är närstående transaktioner?

En närståendetransaktion är en transaktion mellan ett bolag och dess Närstående. Närståendetransaktioner är känsliga i aktiebolag och andra bolag eftersom det finns en överhängande risk att villkoren i transaktionen är fördelaktiga för den närstående och inte tar hänsyn till bolagets andra ägare och intressenter.

Hur transaktioner med närstående regleras beror dels på vad det rör sig om för transaktion, dels vad det rör sig om för typ av aktiebolag. I några situationer finns det fall där närståendetransaktioner regleras genom att beslutet om transaktionen måste fattas i förväg genom en särskild beslutsordning. Dessa situationer presenteras i separata rubriker nedan. Det finns också regler som är generellt tillämpliga på ekonomiskt obalanserade transaktioner och kan tillämpas i efterhand.

Transaktioner med närstående som visat sig vara skadliga för bolaget eller dess aktieägare omfattas av de regler som värnar aktiebolagslagens grundprinciper. En aktieägare har därmed flera möjligheter att i efterhand angripa en närståendetransaktion om den innehåller moment av ekonomisk obalans mellan bolaget och den närstående. Reglerna är generellt tillämpliga och aktiveras inte bara för att de involverat en närstående.

Vem räknas som närstående k10?

05 / 07 / 18Aktuellt Coelis jurist

För dem som äger kvalificerade aktier i ett fåmansföretag (deklarera på blankett K10) är det bra att ha ett så högt så kallade gränsbelopp som möjligt. Gränsbeloppet är det belopp upp till vilket aktieägare kan ta utdelning till 20 procent skatt. Gränsbeloppet beräknas årligen antingen enligt en huvudregel alternativt en så kallade schablonregel.

Hur ägs egendomen i ett enkelt bolag?

Ett enkelt bolag och ett partrederi är inte ett särskilt rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter. En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig för mervärdesskatt i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet (6 kap. 2 § ML). Vid samäganderätt behandlas delägarna på samma sätt som i ett enkelt bolag. Samäganderätt är när en viss egendom, t.ex. en fastighet, ägs gemensamt av två eller flera delägare.

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera personer har avtalat att utöva verksamhet i bolag och bolaget inte har förts in i handelsregistret (1 kap. 3 § HBL). Verksamheten får, men måste inte, avse näringsverksamhet. Delägarna i ett enkelt bolag kan normalt inte frita sig från personlig betalningsskyldighet.

Vem äger tillgångarna i ett enkelt bolag?

Enkla bolag är när två eller fler personer samarbetar och bedriver verksamhet tillsammans utan att starta ett handelsbolag/kommanditbolag eller aktiebolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Personerna som samarbetar i det enkla bolaget kallas för bolagsmän. Varje bolagsman ansvara själva för sin del av tillgångarna och skulderna i det enkla bolaget eftersom bolaget inte är en juridisk person.

Fördelen med enkla bolag är att de inte kostar något, allt som behövs är att man kommer överens om att samarbeta tillsammans. Vilket gör att man kan sätta egna regler kring själva samarbetet. Man kan alltså starta direkt då man inte behöver ansöka om att registrera ett enkelt bolag. 

Största nackdelen med enkelt bolag är att det inte är en juridisk person. Vilket betyder att bolaget inte kan äga några tillgångar eller ansvara för skulder i verksamheten. Driver man enskild firma är ansvaret kvar hos firman och man är då personligen ansvarig för företagets skulder. En annan nackdel kan vara om man vill avbryta samarbetet eller sälja sin del i verksamheten, vilket kan leda till tvister.

Är det en större verksamhet man planerar att bedriva tillsammans finns det bättre företagsformer där bolaget blir en juridisk person istället. Vilket skulle göra bolaget ansvarig för skulder och kunna gå in i avtal med andra. Men har ni en utsatt tid för samarbetet eller tvekar ni på hur länge samarbetet kommer pågå kan enkla bolag vara en bra idé. Man kan alltid vid ett senare tillfälle ändra företagsformen till en annan.

Hur många ägare kan ett fåmansföretag ha?

Du som driver aktiebolag kommer garanterat kastas mellan massor av juridiska begrepp. “Fåmansföretag” och “3:12-reglerna” är ett par av dessa. Fåmansföretag och 3:12-reglerna är begrepp som används inom skattejuridiken och begreppen blir särskilt relevanta för dig som bedriver verksamhet i aktiebolagsform när det ska deklareras.

Uttryck inom skattejuridiken: Fåmansföretag är ingen egen bolagsform, utan en benämning inom skattejuridiken för aktiebolag som uppfyller vissa villkor.

Måste man ta ut lön för att få utdelning?

 • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
 • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
 • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.

Vad är anhörig och närstående?

Du ska ha möjlighet att få information om en närstående persons vård. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän.

Här kan du läsa om vad som händer efter att någon har dött och vad du som närstående kan få för stöd.

Vad är stöd till närstående?

Det här stödet är till för att hjälpa närstående till någon med cancer. Det är en samling länkar till fördjupad information som du som är kontaktsjuksköterska kan hänvisa till i din kontakt med närstående. Texten fokuserar på de närståendes egna behov, och inte hur de kan stötta den som är sjuk.

Många närstående drabbas själva av sjukdom, sjukskrivningar, försämrad ekonomi med mera till följd av den stress och belastning det kan innebära att vara närstående till någon som är sjuk. 

Vem räknas som närstående vid utdelning?

Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Här följer de särskilda skatteregler som gäller för utdelning från fåmansföretag.

Vid utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler (de så kallade 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger så kallad normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

Vad är skillnaden mellan K10 och K12?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Är enskild firma och enkelt bolag samma sak?

Det är inte ovanligt att vissa blandar ihop skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma. Ett enkelt bolag föreligger när minst två personer, fysiska eller juridiska, beslutar sig för att samarbeta. Samarbetet ska gå ut på att uppnå ett gemensamt ändamål, utan avsikten att bilda ett bolag. Samarbetet kan se olika ut och behöver inte vara avtalat skriftligen.

Ett exempel på enkelt bolag är när två personer eller fler köper en lott tillsammans och avser att dela på eventuell lottvinst. Ytterligare ett exempel är när ett antal personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb tillsammans.

Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?

Bostad & Fastighet

Hej, Kan en juridisk person samäga en fastighet (parhus) med en fysisk person, med andra ord båda står på lagfarten och äger var sin halva? Den fysiska personen äger även bolaget. Syftet för bolaget är bedriva uthyrning, för den fysiska ägaren skall den andra halvan användas som privat fritidshus.

Kan ett bolag äga sig själv?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.