:

Vad ingår i socialförsäkringssystemet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i socialförsäkringssystemet?
 2. Vilka är de tre största socialförsäkringarna?
 3. Vad är en socialförsäkring?
 4. Vilka socialförsäkringen som finns i Sverige?
 5. Hur fungerar systemet med socialförsäkringar?
 6. Vilka omfattas av socialförsäkringen?
 7. Vem har rätt till socialförsäkring?
 8. Är jag Socialförsäkrad i Sverige?
 9. Vilka har rätt till socialförsäkring?
 10. Hur mycket kostar socialförsäkringen?
 11. Hur får man socialförsäkring?
 12. Hur vet man om man har socialförsäkring?

Vad ingår i socialförsäkringssystemet?

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin.

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen. Utbetalningarna omfattar mer än 245,9 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 4,1 procent av Sveriges BNP.

Vilka är de tre största socialförsäkringarna?

På försäkringsområdet sker en övergripande uppdelning i privat respektive offentlig försäkring. Privat försäkring grundas på avtal och meddelas av försäkringsbolag, som är privata rättssubjekt. En indelning av privat försäkring kan ske i person- respektive skadeförsäkring. Till personförsäkring brukar bland annat livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring räknas. Skadeförsäkring kan definieras negativt som annan privat försäk-ring än personförsäkring. Sådan försäkring kan i sin tur delas in i till exempel egendomsrespektive ansvarsförsäkring.1

I fråga om privat försäkring görs vidare åtskillnad mellan frivillig och obligatorisk försäkring. Att en försäkring är frivillig innebär att enskilda personer eller företag själva, efter egen bedömning, beslutar om försäkring skall tecknas eller inte – ett exempel är frivillig sjukförsäkring, som förekommer som komplettering till den allmänna sjukförsäkringen. Med obligatorisk försäkring avses sådana försäkringar som av samhället bedömts vara särskilt angelägna, bland annat mot bakgrund av att tredje man berörs av den verksamhet som försäkras, och som därför är föreskrivna i lag. Som obligatorisk försäkring räknas i Sverige bland annat trafikförsäkring, atomansvarsförsäkring och miljöskadeförsäkring.

Privat försäkring kan vara individuell eller kollektiv. Medan individuell försäkring omfattar försäkringsformer som beslutas och tecknas av enskilda försäkringstagare, betecknas sådana försäkringar som tecknas för grupper av olika slag såsom kollektiva. Till sistnämnda grupp räknas avtalsförsäkringar, vilka bygger på avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 2

Det finns en rad grupper som har mer eller mindre berättigade anspråk på att få sina intressen tillgodosedda inom ramen för ett fungerande socialförsäkringssystem.6 De flesta människor har ett starkt intresse av ett väl fungerande socialförsäkringssystem. Sjukdom, handikapp och arbetslöshet kan medföra allvarliga negativa ekonomiska och sociala följder för den drabbade, vilkas konsekvenser kan mildras inom ramen för ett sådant system. Ur försäkringstagarnas synvinkel kan behovet av ett allmänt skydd sägas ha sin grund i omständigheten att många människor skulle avstå från nödvändigt försäkringsskydd om de vore tvungna att själva ordna detta. Skäl till ett sådant tänkt beteende finns att söka bland annat i det förhållandet att vissa potentiella försäkringstagares situation – såsom handikapp och liknande – skulle göra en privat försäkring oacceptabelt dyr, samt i många människors bristande insikter beträffande nödvändigheten av skydd och/ eller ovilja att själva bekosta sådant skydd. Ur samhällsekonomisk synvinkel utgör nämnda omständighet en grund för obligatoriet inom socialförsäkringen.

Förutom enskilda personer finns andra grupper, i första hand samhälle och arbetsgivare, vilka i större eller mindre utsträckning har anspråk på att få sina intressen tillgodosedda inom ramen för ett fungerande socialförsäkringssystem. Samhällets intressen i sammanhanget är mångfacetterade och torde i första hand syfta till att undvika onödiga samhällsekonomiska kostnader till följd av exempelvis sjukdom och utslagning, men är även knutna till bland annat sysselsättning, skatteintäkter och fördelningspolitiska överväganden.

De samhällsekonomiska kostnaderna för socialförsäkringssystemet är svåra att prognostisera. Om försäkringarna exempelvis tilllämpas på sätt som ej ursprungligen avsetts kan det höja kostnadsnivån i hela eller delar av socialförsäkringssystemet. Tänker vi oss att personer som är arbetslösa hanteras inom ramen för sjukförsäkringen, medför det dels att kostnader som egentligen avser arbetslöshet belastar sjukförsäkringen, dels att samhällets åtgärder för att komma tillrätta med dessa kostnader blir förfelade – medicinska rehabiliteringsåtgärder sätts in för personer som kanske egentligen borde ha utbildning.

Vad är en socialförsäkring?

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid livets olika skeenden som vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Socialförsäkringsförmåner söker man hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personer som vid behov exempelvis inte har rätt till sjuk- eller föräldraförsäkring eller har en låg ersättning vänder sig vanligen till socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd.

Vilka socialförsäkringen som finns i Sverige?

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna finns sedan den 1 januari 2011 i socialförsäkringsbalken (2010:110). Där räknas formellt inte arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring. Den regleras istället i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar däremot även skattefinansierade familjeförmåner till föräldrar och barn, särskilda förmåner till funktionshindrade, förmåner till efterlevande som inte är pension samt bostadsstöd.

Hur fungerar systemet med socialförsäkringar?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en socialförsäkringsreform.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för socialförsäkringarna.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka fusk och överutnyttjande av socialförsäkringarna.

 • Socialförsäkringssystemet är en av grundbultarna i den generella välfärdspolitiken och bidrar till att förstärka medborgarnas möjlighet att påverka sina egna liv även i situationer när sjukdom, skada, arbetslöshet eller ålderdom förändrar villkoren för den enskilda människan.

  Alltsedan socialförsäkringstanken lanserades i vårt land 1884 i en motion av liberalen Adolf Hedin, har den ständigt ifrågasatts av politiska motståndare till liberalismen. Det dröjde fram till 1910-talet innan tanken på ett socialförsäkringssystem som omfattar flertalet medborgare blev politiskt accepterad. Inom den så kallade invalid- och ålderspensioneringen, 1913, infördes för första gången en blygsam inkomstrelaterad ersättning som var relaterad till medborgarens tidigare inkomst. Efter 1950-talets ATP-strid och sjukförsäkringsreformen 1955 genomsyrades samtliga socialförsäkringar av inkomstbortfallsprincipen.

  Genom inkomstbortfallsprincipen omfattas även av högre inkomsttagare av socialförsäkringssystemet, vilket starkt bidrar till systemets allmänna stöd och legitimitet. Även om det finns en bred politisk majoritet i Sveriges riksdag och ett starkt folkligt stöd för allmänna och obligatoriska socialförsäkringar finns det, från liberal utgångspunkt, oroande tendenser som hotar undergräva tilltron till socialförsäkringssystemet.

  Vilka omfattas av socialförsäkringen?

  Alla som befinner sig i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård. För att få tillgång till subventionerad vård behöver man vara folkbokförd i Sverige eller vara socialförsäkrad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. 

  Vem har rätt till socialförsäkring?

  Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

  • Din jobbsituation – anställd, egenföretagare, arbetslös, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.
  • Var du bor – inte ditt medborgarskap.

  Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

  Är jag Socialförsäkrad i Sverige?

  Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

  • Din jobbsituation – anställd, egenföretagare, arbetslös, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.
  • Var du bor – inte ditt medborgarskap.

  Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

  Vilka har rätt till socialförsäkring?

  ...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

  • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
  • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
  • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

  Hur mycket kostar socialförsäkringen?

  Det visar Försäkringskassans rapport ”Socialförsäkringen i siffror 2023” som publicerats i sommar.

  Under år 2022 var kostnaderna nere på 4,1 procent av BNP, Sveriges bruttonationalprodukt och landets totala ekonomi. Tidigare var 2019 års notering på 4,4 procent den lägsta andelen på fyra decennier.

  Drygt hälften av 2022 års utbetalda 256 miljarder gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning, drygt en tredjedel gick till barn och familjer och resterande del gick till andra ersättningar och till administration.

  Hur får man socialförsäkring?

  Arbetsbaserade förmåner ger ersättning till den som är eller har varit anställd. Denna typ av förmåner utgår vid till exempel sjukdom och föräldraledighet.

  För att omfattas av de arbetsbaserade förmånerna ska man ha eller ha haft en anställning med lön i Sverige som kan ligga till grund för en sjukpenninggrundande inkomst. I vissa fall kan även inkomster från arbete i andra EU/EES-länder (inkl. Schweiz) ligga till grund för ersättning. Efter en dom i EU-domstolen samt två domar i Högsta förvaltningsdomstolen kan det också vara så att en person som kommer till Sverige efter att ha arbetat i annat land inom gemenskapen (inkl. EES-länder och Schweiz) kan ha rätt även till arbetsbaserade förmåner trots att man inte arbetar i Sverige. Om du är i denna situation är vi angelägen om att du kontaktar SULF.

  Hur vet man om man har socialförsäkring?

  Alla som befinner sig i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård. För att få tillgång till subventionerad vård behöver man vara folkbokförd i Sverige eller vara socialförsäkrad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.