:

Vilka olika civilstånd finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika civilstånd finns det?
 2. Vad är ditt civilstånd?
 3. Är sambo en registrerad partner?
 4. Vad menas med Civiltillstånd?
 5. Hur får man reda på en persons civilstånd?
 6. Hur ändrar man civilstånd?
 7. Hur ändrar jag mitt civilstånd?
 8. Vad är det för skillnad mellan att vara gift och sambo?
 9. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?
 10. Hur ser man civilstatus?
 11. Hur kan man se om en person är gift?
 12. När ändras civilstånd?
 13. Hur lång tid tar det att ändra civilstånd?
 14. När räknas man som sambo?
 15. Vad är bäst sambo eller gift?

Vilka olika civilstånd finns det?

Civilstånd avser en persons familjerättsliga ställning. Skatteverket registrerar uppgifter i folkbokföringen om en persons civilstånd, till exempel ogift, gift, skild, änka eller änkling.

Vad är ditt civilstånd?

Det finns sju olika typer av civilstånd: ogift, gift, skild, änka/änkling, registrerad partner, separerad partner samt efterlevande partner.  Sambo ingår inte som civilstånd. Redovisningen av en persons civilstånd utgår från hur den personen är registrerad i folkbokföringen. Den 1 maj 2009 trädde en könsneutral äktenskapslag i kraft som upphävde pa [..]

En persons familjerättsliga status: ogift, gift, frånskild, änka/änkling

Är sambo en registrerad partner?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Vad menas med Civiltillstånd?

I Ratsits register presenteras endast två civilstånd, gift och ogift. Förklaringar till vad som är vad finner du nedan. 

 • Ogift - Ogift, änka, änkling, skild, ensamstående, singel
 • Gift - Gift, i registrerat partnerskap

Hur får man reda på en persons civilstånd?

I Ratsits register presenteras endast två civilstånd, gift och ogift. Förklaringar till vad som är vad finner du nedan. 

 • Ogift - Ogift, änka, änkling, skild, ensamstående, singel
 • Gift - Gift, i registrerat partnerskap

Hur ändrar man civilstånd?

Övrigt/annat

Hej! Bifogar länken till vad detta gäller: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369528.html Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige. 3.3 Rättsfall

Hur ändrar jag mitt civilstånd?

Du kan få en personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och det finns en grund för registreringen. Laglig vistelse kan till exempel grunda sig på uppehållstillstånd, fri rörlighet inom EU, visum eller visumfrihet. Grunder som berättigar till registrering är till exempel: 

 • Arbete* eller studier som utförs i Finland, eller annan motsvarande orsak 
 • familjemedlem som redan har en registrerad adress i Finland 
 • Uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort i Finland som Migrationsverket beviljat eller beslut om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt.

Om du har ett uppehållstillstånd eller ett uppehållstillståndskort som beviljats av Migrationsverket, eller om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt, har du i allmänhet redan fått en personbeteckning. Skatteförvaltningen kan också ha gett dig en personbeteckning om du har fått ett skattenummer. Om du ändå vill att din adress och dina uppgifter om familjeförhållanden sparas måste du registrera dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Vad är det för skillnad mellan att vara gift och sambo?

Att vara gift eller att vara sambo kanske inte innebär några större skillnader i er parrelation men det finns några viktiga juridiska skillnader som är bra att känna till. Vi har berört några av skillnaderna i våra tidigare blogginlägg om vem som ärver dig, bodelning mellan sambor och bodelning mellan makar och här kommer en översiktlig sammanfattning av några av de juridiska skillnader som finns om ni inte genom äktenskapsförord, testamente och/eller samboavtal har avtalat om något annat. 

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Sambo anses ni vara enligt sambolagens definition om ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och ni har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om ni är av samma eller olika kön, däremot får ingen av er vara gift. Ett samboförhållande uppstår när ni flyttar ihop som sambo och det inte rör sig om en alltför kortvarig förbindelse. När man pratar om att det inte ska ha varit en alltför kort förbindelse är ett riktmärke att ni ska ha bott ihop i cirka sex månader för att lagens regler ska bli tillämpliga på ert förhållande.

För att sambolagen ska vara tillämplig ska ni alltså ha bott ihop och ni ska ha haft en gemensam permanentbostad. Ni kan mot bakgrund av detta även ha haft varsin egen bostad därutöver, men ert huvudsakliga boende ska ha varit i den gemensamma bostaden. Vart ni är folkbokförda kan fungera som bevis angående boendet men det behöver inte vara avgörande. Men i allmänhet har de flesta sambor en gemensam folkbokföringsadress. Sambolagen ställer även krav på att ni ska ha ett parförhållande och är därför inte tillämplig på två kompisar eller släktingar som bor ihop. Att man lever i ett parförhållande innebär att ni ska vara tillsammans i ett heterosexuellt eller homosexuellt förhållande. Det avses således att det i förhållandet normalt ingår sexuellt samliv.

Utöver dessa kriterier krävs det ytterligare att ni har haft gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att ni har samarbete i vardagliga sysslor, och ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i alla fall ett ekonomiskt samarbete. Därför kommer vi även i detta kapitel att gå igenom vad som gäller rent ekonomiskt er emellan och hur ni kan lösa det praktiska med er ekonomi.

Vad gäller då under förhållandet för dig som sambo när det kommer till era tillgångar och skulder. Huvudregeln är att ni under ert samboförhållande själva äger och sköter er egendom och ansvarar för era skulder. Precis som för gifta finns det vissa inskränkningar i en sambos möjligheter och rättigheter att förfoga över sin egendom, detta kan till exempel vara att en sambo inte får mot den andres vilja sälja, ge bort eller pantsätta eller hyra ut ert gemensamma bostad och bohag.

Om ni bor i en fastighet där bara en av er står som lagfaren ägare (eller innehar har på tomträtt) så kan ni om ni önskar göra en anmälan till Lantmäteriet för att teckna över fastigheten till ett gemensam bostad. Om ni har en tomträtt så innebär det att ni får använda en tomt på i princip samma sätt som om ni var fastighetsägare, men mot en årlig avgift. Som tomträttshavare kan ni därför fritt sälja tomträtten till någon annan. Genom att teckna fastigheten som en gemensam bostad kan ni skydda er även i samband med att ni ska separera för att skydda den ena parterna. Men också som ett skydd för att den som står som ägare inte ska kunna sälja eller pantsätta fastigheten/huset mot den andra personens vilja.

Hur ser man civilstatus?

Blommorna, ringarna, menyn, gästlistan. Det finns mycket att tänka på och besluta om inför ett bröllop. Vår erfarenhet är att få tar sig tid att prata om skillnaden mellan att vara sambo och gift ur ett juridiskt perspektiv och vilka konsekvenser det får för den gemensamma ekonomin.

Det kan verka krångligt och tråkigt, men se samtalet om giftorätt, arvsrätt, försörjningsplikt och äktenskapsförord som en gåva till din blivande man eller fru. Det kan göra att ni står tryggare i ett ekonomiskt perspektiv tillsammans i framtiden.

Hur kan man se om en person är gift?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.

När ändras civilstånd?

Uppgifterna om civilstånd tas ur det centrala befolkningsregistret. Märkas bör att samboende inte är ett civilstånd. Representanter för alla civilstånd kan vara samboende, också personer som fortfarande officiellt är gifta.

De nuvarande stadgandena om äktenskapsskillnad omfattar inte längre begreppet hemskillnad. Personer som med stöd av de gamla stadgandena om äktenskapsskillnad dömts till hemskillnad före 1.1.1988 och som fortfarande lever i hemskillnad betraktas i statistiken som gifta.

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Par av samma kön hade fr.o.m. 1.3.2002 i Finland kunnat låta registrera sitt partnerskap.

Hur lång tid tar det att ändra civilstånd?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

När räknas man som sambo?

Ordet sambo kommer från samboende, alltså att man bor ihop.

Du blir sambo om du flyttar ihop med någon du är tillsammans med. Ni räknas inte som sambo om du bor med till exempel en kompis eller ett syskon.

 • Du måste ha fyllt 18 år för att själv bestämma att du vill flytta hemifrån och bli sambo.
 • Du behöver få tillåtelse av en förälder eller vårdnadshavare om du vill bli sambo innan du har fyllt 18 år.
 • Du räknas inte som sambo enligt lagen om du är gift med någon annan.

Vad är bäst sambo eller gift?

Skillnaden mellan att vara gift och sambo är större än vad många tror. Vad säger egentligen arvsreglerna, och vad gäller vid en separation mellan gifta respektive sambor? Här informerar vi om vad som är viktigt att känna till.

Om man skaffar en bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Samma sak gäller bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd, som ni köpt under tiden ni varit tillsammans. Om du och din sambo vill att fördelningen ska vara annorlunda behöver ni skriva ett samboavtal.