:

Vad är Stämningsmannadelgivning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Stämningsmannadelgivning?
 2. När får Stämningsmannadelgivning ske?
 3. Hur blir man delgiven?
 4. Vad händer om man inte svarar på en delgivning?
 5. Vad kostar det att anlita en delgivningsman?
 6. Vem ska delges ett testamente?
 7. Kan man bli dömd för något man inte är åtalad för?
 8. Hur vet man om man är misstänkt?
 9. När får man kallelse till rättegång?
 10. Varför kommer polisen hem till en?
 11. Vem betalar Delgivningsman?
 12. Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?
 13. När testamentet är ogiltigt?
 14. Hur mycket bevis krävs för att bli dömd?
 15. Vart kan man hitta domar gratis?

Vad är Stämningsmannadelgivning?

Delgivning av beslut

Sammanfattning: Delgivning används främst för att underrätta någon om ett skriftligt beslut, vars innehåll går denne emot. I artikeln redovisas olika former för delgivning, såsom muntlig delgivning, ordinär delgivning, delgivning med stämningsman och kungörelsedelgivning.

När får Stämningsmannadelgivning ske?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Hur blir man delgiven?

Att delge en handling kan tyckas enkelt, men det är en del att tänka på innan en korrekt delgivning kan ske. En delgivningsprocess kan se olika ut beroende på typ av delgivning och även annorlunda ut från fall till fall. I den här artikeln tar vi oss en närmre titt på fyra olika delgivningsförfaranden.

I första hand är det personlig delgivning som eftersträvas. Detta innebär att den eftersökte påträffas och tar emot handlingen frivilligt. Som mottagare måste man inte signera handlingen, det räcker att man fysiskt tar emot den för att en korrekt delgivning ska ha skett.

Vad händer om man inte svarar på en delgivning?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Vad kostar det att anlita en delgivningsman?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Vem ska delges ett testamente?

Juridik vid dödsfall

Om efterlevande barn vill begära jämkning av ett testamente ska det väl göras inom sex månader från att det delgivits? När anses testamentet vara delgivet, räcker det med att man som bröstarvinge har sett det eller måste man bekräfta att det är delgivet på något sätt?

Kan man bli dömd för något man inte är åtalad för?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Hur vet man om man är misstänkt?

Vid allvarligare brott har du som misstänkt rätt till en offentlig försvarare – en försvarsadvokat, som utses av domstolen. Domstolen bestämmer vem som behöver en försvarare. Om brottet är mindre allvarligt behövs vanligtvis ingen försvarare.

Kostnaden för den offentliga försvararen betalas av staten men du kan bli skyldig att själv betala hela eller delar av kostnaden om du fälls för brottet och har en god privatekonomi. Du kan även anlita en privat försvarare som domstolen måste godkänna. En privat försvarare får du betala själv.

När får man kallelse till rättegång?

Den som blir kallad till rättegång kan känna sig nervös och orolig – kanske är det första gången man är i en domstol. Då kan det kännas bättre att veta mer om vad som händer före, under och efter rättegången.

En rättegång är ett sammanträde i en domstol där man kommer fram till om den som är misstänkt för ett brott ska dömas för brottet eller inte. Det kallas för att domstolen prövar åtalet. Om domarna kommer fram till att den tilltalade är skyldig till brottet bestämmer de också vilket straff som hon eller han ska få.

Varför kommer polisen hem till en?

Övrigt/annat

Hej! Jag är tidigare dömd för narkotikabrott sen ett år tillbaka. Juli var polisen hemma hos mig och kollade genom huset jag bor i, dem sa inte varför eller vad de kollade efter, inte heller om jag var misstänkt för något. Min mor sa att de letade efter narkotika, och att jag var misstänkt för något som har med narkotika att göra. Jag tycker att detta är väldigt konstigt, eftersom polisen inte sa något till mig alls, de bara åkte iväg. Jag har inte hört något eller fått ytterligare information om ärendet. Min mor sa att hon ringde polisen och frågade angående ärendet, och polisen sa att dem kommer att ta upp ärendet i vinter eftersom det inte finns tid och resurscher för det just nu. Allting är så oklart, då jag inte ens fick någon information från polisen utan bara från mina föräldrar. Min mor sa att det gällde narkotika men jag tror att polisen var här angående något annat, och inte på grund av mig. Är inte polisen skyldiga att informera mig om JAG är inblandad/misstänkt? Jag var 19 när detta hände så jag känner att polisen kunde informerat mig istället för mina föräldrar?

Vem betalar Delgivningsman?

Enligt huvudregeln är den fysiska personen som ska delges delgivningsmottagare (11 § första stycket DelgL).

Det finns dock situationer där en fysisk person inte själv får föra sin talan. Det kan bero på att personen i fråga är underårig, försatt i konkurs eller att förvaltarskap är anordnat för hen.

I sådana fall är en behörig ställföreträdare, d.v.s. förmyndare, konkursförvaltare eller förvaltare, delgivningsmottagare i stället (11 § andra stycket DelgL). Det förhållandet att en fysisk person har en eller flera ställföreträdare innebär inte att handlingen alltid ska lämnas till denna eller dessa. I vissa fall kan den fysiska personen ändå ha rätt att själv föra talan eller vara skyldig att själv fullgöra något (prop. 2009/10:237 s. 107). I praxis har delgivning med förvaltare underkänts när huvudmannen kunde och hade fört talan (HFD 2020 not 38). Ställföreträdaren och den företrädda kan dessutom vara delgivningsmottagare tillsammans, om det finns skäl till det (11 § andra stycket DelgL). Så kan vara fallet om båda har behörighet att föra talan eller om det inte står klart vem av dem som får föra talan (prop. 2009/10:237 s. 235).

När staten ska delges är en person som är behörig att ta emot delgivning för en myndighets räkning delgivningsmottagare (12 § första stycket DelgL). Vem som är behörig att ta emot delgivning framgår normalt av myndighetens instruktion, arbetsordning, eller av något annat beslut. Om ingen annan person har utsetts är det chefen för myndigheten som är delgivningsmottagare (prop. 2009/10:237 s. 235).

Justitiekanslern, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgivning för Justitiekanslerns räkning, är delgivningsmottagare om det inte av lag eller annan författning framgår att en viss myndighet ska bevaka statens rätt i saken (12 § andra stycket DelgL).

Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?

Det är viktigt att få allt rätt när man skriver testamente. Här svarar Birgitta Piper på en läsarfråga.

Publicerad: 03 maj 2022, kl 04:00Uppdaterad: 11 maj 2022, kl 11:57

När testamentet är ogiltigt?

Testamente är ett förordnande för dödsfall.

Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.

Hur mycket bevis krävs för att bli dömd?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vad som krävs för att åklagaren ska väcka åtal, vilka bevis som kan användas och hur denna situation kan bli i allmänhet. För att besvara detta finns regler i rättegångsbalken (RB).

Vart kan man hitta domar gratis?

Här har du möjlighet att läsa mer om våra gratistjänster. För att få tillgång till våra gratistjänster registrerar du dig som medlem hos oss. Exempel på en extratjänst är vår postnummerbevakning där du aktivera en övervakningstjänst som innebär att du via en enkel inställning kan övervaka ett specifikt område t.ex. din adress eller din kommun.