:

Hur gör man en dödsboanmälan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en dödsboanmälan?
 2. Vem gör bouppteckning eller dödsboanmälan?
 3. När räcker det med en dödsboanmälan?
 4. När kan en dödsboanmälan göras och vad innebär den?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vem kan göra en dödsboanmälan?
 7. Vad är skillnaden mellan dödsboanmälan och bouppteckning?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 10. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vem får ta del av bouppteckning?
 13. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 14. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?
 15. Vad får man röra i ett dödsbo?

Hur gör man en dödsboanmälan?

En döds­bo­an­mä­lan är en för­enklad form av boupp­teck­ning som du kan göra när det inte kommer ske någon ut­del­ning av arv. Detta är fallet när skul­der i dödsbo är större än vad det finns pengar och andra till­gång­ar.

Du kan dock fort­fa­ran­de välja att göra boupp­teck­ning. Nedan kan du läsa mer om för­de­lar­na med att göra en döds­bo­an­mä­lan.

💡 Döds­bo­an­mä­lan såväl som boupp­teck­ning re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. 

Om det finns en ef­ter­le­van­de make eller maka ska du först göra en bo­del­ning. Där­ef­ter räknar du samman till­gång­ar och skul­der som till­hör den av­lid­nes del. 

Den av­lid­ne har alltid rätt till en värdig be­grav­ning, därför är en döds­bo­an­mä­lan möjlig även om det finns till­gång­ar kvar men dessa inte räcker för att täcka be­grav­nings­kost­na­der­na.

Vem gör bouppteckning eller dödsboanmälan?

En döds­bo­an­mä­lan är en för­enklad form av boupp­teck­ning som du kan göra när det inte kommer ske någon ut­del­ning av arv. Detta är fallet när skul­der i dödsbo är större än vad det finns pengar och andra till­gång­ar.

Du kan dock fort­fa­ran­de välja att göra boupp­teck­ning. Nedan kan du läsa mer om för­de­lar­na med att göra en döds­bo­an­mä­lan.

💡 Döds­bo­an­mä­lan såväl som boupp­teck­ning re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. 

Om det finns en ef­ter­le­van­de make eller maka ska du först göra en bo­del­ning. Där­ef­ter räknar du samman till­gång­ar och skul­der som till­hör den av­lid­nes del. 

Den av­lid­ne har alltid rätt till en värdig be­grav­ning, därför är en döds­bo­an­mä­lan möjlig även om det finns till­gång­ar kvar men dessa inte räcker för att täcka be­grav­nings­kost­na­der­na.

När räcker det med en dödsboanmälan?

Det är många saker som ska göras i samband med dödsfall. Därför har Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten skapat en webbplats som heter Efterlevandeguiden. Där finns en checklista som hjälper dig med att ta en sak i taget och börja med det viktigaste.

Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära Länk till annan webbplats.

När kan en dödsboanmälan göras och vad innebär den?

 • Den avlidne får inte äga någon fast egendom, varken i Sverige eller utomlands.
 • Ansökan om dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
 • Ansökan ska skickas i de flesta fall till socialkontoret i den kommun (eller stadsdel) där den avlidne var folkbokförd.
 • I normala fall ska en bouppteckning upprättas när någon avlider. Denna skall vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och därefter har man en månad på sig att skicka in den till Skatteverket. Men i vissa fall kan man ansöka om dödsboanmälan.

  • Om den avlidnes tillgångar och eventuell andel i en efterlevande make eller makas giftorättsgods inte räcker till mer än att betala för begravningskostnaderna och andra utgifter som uppkommer med anledning av dödsfallet.
  • Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt bland den bortgångnes tillgångar. Om den efterlevande maken eller makan äger någondera har ingen betydelse för en dödsboanmälan efter den avlidne.

  Om inte båda dessa kriterier infrias måste istället en bouppteckning göras. Men det finns andra saker som kan göra att det inte går att göra en dödsboanmälan. Det kan vara om ekonomin i dödsboet är komplicerad och svårvärderad eller om det krävs mycket efterforskningar för att bringa reda i den avlidnes tillgångar.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Vem kan göra en dödsboanmälan?

 • En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som är möjlig att göra om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. En dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
 • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs att det skett ett hembesök i den avlidnes bostad av en tjänsteman från kommunen, om socialförvaltningen i kommunen kräver det. Det är därför viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när besöket äger rum.
 • De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Dessa kostnader är prioriterade i förhållande till andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.
 • Vad är skillnaden mellan dödsboanmälan och bouppteckning?

  En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

  Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  En del i att göra boupp­teck­ning hand­lar om att ta reda på vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ska ärva. 

  Det är inte ovan­ligt att man miss­tar sig för att vara ensam ar­vinge vid boupp­teck­ning och den ende som ska ärva. Låt oss gå igenom tre fall för detta.

  Det går inte att vara helt säker på att det inte finns andra ar­ving­ar vid boupp­teck­ning och arv­skif­te. Tes­ta­men­te måste till ex­em­pel inte re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge och släkt­skap är sällan heller of­fi­ci­ellt fast­slag­na.

  Där­e­mot kan du se till att du verk­li­gen för­står arvs­reg­ler­na rätt. Fråga runt och i övrigt un­der­sök, fram­förallt om det kan finnas något tes­ta­men­te.

  💡 När du gör boupp­teck­ning med Aatos hjäl­per tjäns­ten dig att ta reda på om du är ensam ar­vinge rent släkt­mäs­sigt. Det sker genom att du svarar på några frågor om din familj. 

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

  När en kund avlider övergår lånet och fordonet till dödsboet. Vi får information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket och skickar därefter ut ett ränte- och kapitalbesked inför bouppteckningen.

  Dödsbodelägarna bestämmer sedan vad som ska hända med fordonet och kan kontakta oss på telefon 08-559 510 10 för att diskutera de olika alternativen för avveckling (lösen, överlåtelse eller försäljning). Ska fordonet säljas måste hela restskulden lösas i samband med försäljningen.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

  Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

  Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

  För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

  Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

  Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

  Vem får ta del av bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

  För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

  Vad får man röra i ett dödsbo?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).