:

När anses en handling expedierad?

Innehållsförteckning:

 1. När anses en handling expedierad?
 2. Vad betyder att expediera?
 3. Vilka handlingar får lämnas ut?
 4. Hur får man ut offentliga handlingar?
 5. Är Mail en offentlig handling?
 6. Hur snabbt ska en allmän handling lämnas ut?
 7. Vad står att för?
 8. Hur ser man på receptet hur många gånger det får expedieras?
 9. Vad är det för skillnad på en allmän och offentlig handling?
 10. Vilka handlingar är inte offentliga?
 11. Vad är skillnaden på offentlig handling och allmän handling?
 12. Vilka allmänna handlingar är inte offentliga?
 13. Hur lång tid tar det att få ut handlingar?
 14. Måste man skriva namn på brev?
 15. Hur skriver man mottagare på brev?

När anses en handling expedierad?

En handling som skapas hos en myndighet kan sägas bli allmän handling när den har fått sin slutliga utformning. En handling anses upprättad hos en myndighet i följande fall (2 kap. 10 § TF):

 • när myndigheten sänder iväg (expedierar) handlingen
 • om den inte expedieras – när det ärende som handlingen hör till är slutbehandlat
 • om den inte hör till ett bestämt ärende – när handlingen har justerats eller färdigställts på annat sätt.

Vad betyder att expediera?

Handläggaren ansvarar för att beslutshandlingen diarieförs senast påföljande arbetsdag.

När ett ärende avslutats genom beslut eller annat ställningstagande ska berörda personer få ta del av detta genom att det expedieras. Handläggaren ansvarar för att det i beslutshandlingens vänstermarginal anges vilka som ska få handlingen för kännedom. Vid rektorsbeslut expedierar registraturet till internt angivna personer, medan handläggaren ansvarar för expediering till externa personer (ej anställda vid högskolan).

Handläggaren ansvarar för att undertecknad beslutshandling i original lämnas till registraturet tillsammans med för ärendet relevanta handlingar. Originalhandlingen är den handling som ska arkiveras. I det fall en handling ska skickas till någon extern person/part ska det skickas en kopia av beslutshandlingen. Handläggaren ansvarar för att skapa en handling som tydligt visar vad beslutet blivit. Detta dokument ska vara lätt att expediera och lätt att förstå. Vanligast är att den handling som ska expedieras är en kopia av beslutet - vilket innebär att om man önskar att beslutsfattarens underskrift ska vara i original måste beslutsfattaren underteckna två beslutshandlingar. 

Vilka handlingar får lämnas ut?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Hur får man ut offentliga handlingar?

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag.

Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer.

Är Mail en offentlig handling?

E-post underlättar för dig att genomföra dina arbetsuppgifter. Tänk alltid igenom vad du vill uppnå med din kommunikation och vilken kanal som passar bäst för den du vill kommunicera med och det du vill förmedla.

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

Hur snabbt ska en allmän handling lämnas ut?

 • En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film.
 • En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.
 • Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.
 • En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till.

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas. Handlingarna skickas när du accepterat att betala avgiften för kopiorna.

Om Riksdagsförvaltningen säger nej till din begäran att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas. Om handlingen du vill ha rör ett utskott i riksdagen är det utskottet som fattar beslut i frågan om handlingen ska lämnas ut. Utskottets beslut går inte att överklaga.

Vad står att för?

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk A Ampere SI-enheten för elektrisk ström uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère, 1775-1836. Fysik Svenska a-kassa arbetslöshetskassa En arbetslöshetskassa, a-kassa, har som främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa. Organisation Svenska A,C,A,B All cops are bastards Ett kränkande ord mot poliser. Statlig myndighet Svenska A. Adolf (i regentbeteckning) - Allmänt Svenska a. adjektiv - Allmänt Svenska a.a. ad acta (lägga eller lagd) till handlingarna Allmänt Latin a.a. anfört arbete Används för att hänvisa till en källa som redan refererats till tidigare i en text, om det refererats till en annan källa därefter. Allmänt Svenska a.k.a also known as även känd som Allmänt Engelska AA Anonyma Alkoholister En sammanslutning av alkoholister bildad 1935 i USA. Organisationen använder sedan 1939 ett program för tillfrisknande i 12 steg. Organisation Svenska AB aktiebolag - Organisation Svenska AB Allmänna Bestämmelser Används vid upphandling/genomförande av utförandeentreprenad (generalentreprenad) Ekonomi/Affärsliv Svenska ABB Asea Branboveri Ett internationellt verksamt företag inom energi- och verkstadsteknik Organisation Svenska ABBL Lagen om allmänna barnbidrag - Juridik Svenska abbr. abbreviation Engelska för förkortning. Allmänt Engelska ABF Aktiebolagsförordningen - Juridik Svenska ABF Arbetarnas bildningsförbund - Organisation Svenska ABH allmän behörighet - Allmänt Svenska ABL Aktiebolagslagen - Juridik Svenska abl. ablativ - Allmänt Svenska ABLP Lagen om införande av aktiebolagslag - Juridik Svenska Abp Publikt aktiebolag - Ekonomi/Affärsliv Svenska abs. absolut användning - Allmänt Svenska abstr. abstrakt(-a), i abstrakt betydelse - Allmänt Svenska ABT American Ballet Theatre Ett balettkompani i New York, grundat 1937. Organisation Engelska AC Air condition Luftkonditionering Teknik Engelska ack. ackusativ - Allmänt Svenska AckL Ackordslagen - Juridik Svenska AD Arbetsdomstolens domar - Juridik Svenska Ad. Riddarskapets och adelns protokoll - Juridik Svenska ADB African Development Bank Afrikanska utvecklingsbanken, används i FN-sammanhang. Ekonomi/Affärsliv Engelska ADB Automatisk databehandling En äldre benämning för det vi idag kallar IT (informationsteknik). Användes från slutet av 1950-talet och fram till slutet av 1980-talet. Ofta utlästes ADB som administrativ databehandling. Data/IT/Internet Svenska ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD kan främst beskrivas som en uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet. Psykiatri/Psykologi Svenska adj. adjektiv(-et, -en) - Allmänt Svenska ADK allmän datakunskap - Allmänt Svenska adm. administra(-tion,-tiv) - Allmänt Svenska admin. administra(-tion,-tiv) - Allmänt Svenska adr. adress - Allmänt Svenska adv. adverb(-et, -en) - Allmänt Svenska AF Alkoholförordningen - Juridik Svenska afaik As Far as I Know såvitt jag vet Allmänt Engelska AFDL Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar - Juridik Svenska AFK away from keybord borta från skrivbordet Slang/Chatt/SMS Engelska AFL Lagen om allmän försäkring - Juridik Svenska AfL Arkiv for luftrett - Juridik Svenska Afr. Afrika - Allmänt Svenska AfS Arkiv for sjörett - Juridik Svenska AGA Aktiebolaget Gasaccumulator Ett industribolag som grundades 1904 med Aron Andersson som verkställande direktör och Axel R. Nordvall som försäljningsdirektör. Ekonomi/Affärsliv Svenska AGL Lagen om arvsskatt och gåvoskatt - Juridik Svenska AGP Malaga flygplatskod Flyg Svenska agr. argonom, agronomi, agronomie agronomie återfinns i titlar, t.ex. 'agronomie doktorsexamen' heter på engelska: 'degree of Doctor of Agricultural Science'. Vetenskap Svenska

Hur ser man på receptet hur många gånger det får expedieras?

Recept är ett underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit, som utfärdats av behörig förskrivare, till enskild person eller till djur.

Bestämmelserna om receptskrivning och receptexpedition finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2016:34). En del av bestämmelserna är konsekvenser av att receptet genom läkemedelsförmånerna även är en ekonomisk handling.

Recept kan utfärdas elektroniskt, skriftligt eller överföras per fax eller telefon. Telefonrecept får endast användas undantagsvis i brådskande fall. Detta för att minska risken för receptförfalskningar.

Vad är det för skillnad på en allmän och offentlig handling?

Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga handlingar.

Definition

Vilka handlingar är inte offentliga?

Alla allmänna handlingar är dock inte offentliga, fria, och viss information lämnas inte ut till vem som helst. Uppgifter kan hemlighållas exempelvis med hänsyn till människors personliga integritet eller rikets säkerhet. Den lag som styr vilka handlingar som är offentliga eller inte offentliga är Offentlighets- och sekretesslagen. För att skydda den personliga integriteten är känsliga uppgifter, om till exempel hälsa, sexuell läggning, missbruk eller ekonomiska förhållanden, sådant som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretesstiden för denna typ av uppgifter är 70 år och innebär att så länge informationen är äldre än 70 år så är den fri. Läs dokumentet från Norrala kyrkoarkiv och svara på frågorna.

Klicka på bilden för förstoring Källa: Riksarkivet Härnösand, Norrala kyrkoarkiv, volym HVIa:1, bilaga till död- och begravningsbok.

Vad är skillnaden på offentlig handling och allmän handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som utgör en allmän handling och vad skillnaden mellan en offentlig och allmän handling är.

Vilka allmänna handlingar är inte offentliga?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.

Hur lång tid tar det att få ut handlingar?

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. Avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering hjälper dock till med sådana frågor.

Måste man skriva namn på brev?

Bara i Sverige skickas mer än 15 miljoner försändelser om dagen. Med brevet kan du kommunicera effektivt och med stor träffsäkerhet. Dessutom kan ett brev varautformat på många kreativa och roliga sätt beroende på syfte.Om försändelsen ska komma fram i rätt tid och till rätt adressat krävs korrekta och lättlästa adresser för att läsning och sortering ska fungera. Råden i broschyren bygger bland annat på den standard som CEN (European Committee for Standardization) tagit fram för att hanteringen av försändelser ska vara lika snabb och god i hela Europa. Syftet med standarder inom postområdet är att dina försändelser ska komma fram i rätt tid samt nå rätt mottagare.Mellan CEN och Universal Postal Union (UPU), vilket är ett FN-organ, sker ett samarbete för att undvika dubbelarbete och motstridiga standarder.

Varje år flyttar drygt 1,5 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Dessutom sker ändringar av namn, företagsnamn, gatunamn, postnummer och postort flera gånger per år. Med ett aktuellt och välskött adressregister slipper du dubbletter, försändelser till mottagare som inte längre finns på adressen, eller adresser som är felaktiga. Korrekt adressering är en förutsättning för att försändelser ska nå sina mottagare. Om du vill ha hjälp med att vårda och regelbundet uppdatera adresser kan ett sätt vara att köpa adressvårdstjänster. Ett annat sätt är att själv se till att ha en god adressvård. Kom ihåg att god adressvård är god kundvård!

Hur skriver man mottagare på brev?

Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet.

En svensk adress till en privatperson består vanligtvis av tre rader:

Frimärket bör du placera i kuvertets övre högra hörn. Ta reda på hur mycket porto du behöver.