:

Vad är sambandet mellan resultaträkning och balansräkning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är sambandet mellan resultaträkning och balansräkning?
 2. På vilket sätt hänger balansrapporten och resultatrapporten ihop?
 3. Vilket är sambandet mellan resultaträkning och balansräkningen i årsredovisningen?
 4. Vilka samband finns det mellan ett företags resultaträkning och balansräkning?
 5. Hur påverkar resultaträkningen balansräkningen?
 6. När balansräkningen inte stämmer?
 7. Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?
 8. Hur vet man att balansräkningen stämmer?
 9. Varför stämmer inte min balansrapport?
 10. Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?
 11. Hur läser man en balans och resultatrapport?
 12. Vad innebär balansräkning i bokföring?
 13. Hur används balansräkning vid Budgetering?
 14. Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Vad är sambandet mellan resultaträkning och balansräkning?

För ett aktiebolag är syftet med en balansrapport eller en balansräkning att få en överblick över företagets finansiella ställning. I båda fallen är den uppdelad i två sidor: den första har rubriken "tillgångar" och den andra brukar kallas "eget kapital och skulder". När man pratar om balans i en balansräkning så handlar det om att dessa sidor ska vara lika stora.

På vilket sätt hänger balansrapporten och resultatrapporten ihop?

Hur går företaget och hur mår det egentligen? Det är en viktig fråga som en företagare hela tiden måste ställa sig. Om du har kontroll och är insatt i företagets ekonomi så kan du ta organisatoriska beslut och ta strategiska beslut för framtiden.

Och visst vill vi det :). Visst vill vi förutspå vårt företags framtid och se upp för sviktande likviditet, resultat och annat.

Vilket är sambandet mellan resultaträkning och balansräkningen i årsredovisningen?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultat- och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Vilka samband finns det mellan ett företags resultaträkning och balansräkning?

Hur går företaget och hur mår det egentligen? Det är en viktig fråga som en företagare hela tiden måste ställa sig. Om du har kontroll och är insatt i företagets ekonomi så kan du ta organisatoriska beslut och ta strategiska beslut för framtiden.

Och visst vill vi det :). Visst vill vi förutspå vårt företags framtid och se upp för sviktande likviditet, resultat och annat.

Hur påverkar resultaträkningen balansräkningen?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

När balansräkningen inte stämmer?

Prenumerera

Jag skulle verkligen behöva hjälp AKUT av någon vänlig själ som kan hjälpa mig med årsredovisningen. Jag sitter helt fast. Jag har ett i princip inaktivt AB med små belopp. Jag får inte tillgångssidan och EK + skuld att balansera.

Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?

För att stämma av att ett företags bokföring är rättvisande är det viktigt att regelmässigt göra kontroller och analyser. Genom rapportering av företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter kan man få en uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut, samt vilka tillgångar och skulder företaget har. Tillsammans med en resultatrapport ger en balansrapport därför viktig information om hur företaget presterar.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Hur vet man att balansräkningen stämmer?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Varför stämmer inte min balansrapport?

Jag har skapat ett nytt räkenskapsår och tryckt på beräkna utifrån föregående år. Programmet genererade 6rader åt mig. Men dessa dyker inte upp på verifikationslistan. Är det så att de inte ska vara där eller ska man lägga till dom själv?

jan '15

Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Hur läser man en balans och resultatrapport?

För att stämma av att ett företags bokföring är rättvisande är det viktigt att regelmässigt göra kontroller och analyser. Genom rapportering av företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter kan man få en uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut, samt vilka tillgångar och skulder företaget har. Tillsammans med en resultatrapport ger en balansrapport därför viktig information om hur företaget presterar.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad innebär balansräkning i bokföring?

Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital (det vill säga hur tillgångarna finansierats) på den andra.

Hur används balansräkning vid Budgetering?

Balansräkning används även vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. Budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och eget kapital ett företag planerar att ha vid en viss tidpunkt och kan ses som en summering av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Översatt till engelska så visar balansrapporten "position" medan resultatrapporten visar "performance". Balansrapporten och resultatrapporten hänger ihop med varandra genom att det resultat som beräknas i resultatrapporten förs in till eget kapital i balansrapporten.