:

Vad innebär ett arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär ett arvskifte?
 2. När måste man göra ett arvskifte?
 3. Hur gör man ett arvskifte?
 4. Vem betalar för arvskifte?
 5. Hur ska ett arvskifte se ut?
 6. Hur lång tid får arvskifte ta?
 7. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 8. Vad händer om man inte gör ett arvskifte?
 9. Vad kostar det att göra ett arvsskifte?
 10. Hur lång tid brukar arvskifte ta?
 11. När betalar banken ut arvskifte?
 12. Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?
 13. Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?
 14. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 15. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Vad innebär ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

När måste man göra ett arvskifte?

Så fort en person avlider övergår den personens kvarlåtenskap, dvs. allt den personen ägde, inklusive skulder, till ett dödsbo. Den dödes efterlevande maka, make, arvingar och testamentstagare kallas för dödsbodelägare. De förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras t.ex. avsluta bankkonton eller sälja bostaden. Som delägare i ett dödsbo ha du du inget personligt ansvar för skulder som inte kan betalas av dödsboet, utan eventuella skulder som dödsboet inte har täckning för avskrivs oftast. Dödsboet upplöses när arvskiftet är klart och den dödes tillgångar har delats upp mellan dödsbodelägarna.

Innan ett arvskifte kan ske måste en bouppteckning göras. Det är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade vid dödsdagen. Som tillgångar kan bostadsrätt, bil, fonder, värdepapper, aktier och försäkringar räknas, men också värdefullare lösöre som smycken, möbler, dator och konst ska redovisas i bouppteckningen. Enklare bohag kan dock värderas med en klumpsumma i förteckningen. All egendom värderas utifrån marknadsvärdet, utom hus som — om dödsboägarna vill det — kan värderas utifrån taxeringsvärdet.  Kom ihåg att lösöre eller tillgångar som nämnts i ett eventuellt testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord inte ska tas med i bouppteckningen.

Själva arbetet med upprättandet av bouppteckningen ska göras av två bouppteckningsförrättare. Notera att ingen av dem får vara dödsbodelägare, arvtagare eller ombud för någon av dessa.

När bouppteckningen är klar skall den skickas in till Skatteverket, dock senast fyra månader efter dödsfallet. Efter att Skatteverket har registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och kan då användas för att avsluta konton på banken och sälja bostäder och värdepapper från dödsboet.

Hur gör man ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. I avtalet bestäms hur den avlidnes tillgångar ska fördelas efter att alla skulder betalats. Arvsrätt är samlingsbegreppet för de lagar och regler som styr vilka släktingar som har rätt till arv.

Vissa delar av arvsrätten känner många till – medan andra delar är betydligt mer komplicerade. Två centrala områden inom arvsrätten är dels utformandet av ett testamente och dels arvskiftet.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

 • Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare. Avtalet kallas för arvskifteshandling och fastställer fördelningen av den avlidnes tillgångar efter att skulder betalats och en eventuell bodelning upprättats.
 • Enligt svensk lag (ärvdabalken) måste ett arvskifte upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare.
 • Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas.
 • Vem betalar för arvskifte?

  Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

  Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

  En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

  Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

  Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

  👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

  Hur ska ett arvskifte se ut?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Hur lång tid får arvskifte ta?

  Låt oss på­min­na oss om var vi är i hän­del­se­för­lop­pet efter en bort­gång när arv­skif­te är ak­tu­ellt.

  Arv­skif­te är kanske en av de första sa­ker­na du tänker på när vi pratar om det som ska göras efter att någon gått bort. Men det är nästan det sista som sker. Arv­skif­te är själva ut­be­tal­ning­en av arvet till bröstar­ving­ar, andra ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re. 

  Vi har här valt att se­pa­re­ra stegen 5-7 för att belysa den kro­no­lo­gis­ka ord­ning­en som hän­del­ser­na ska ske i. Ibland blir de tre punk­ter­na ihop­klum­pa­de och kallas då lite slar­vigt till­sam­mans för arv­skif­te. 

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Efter ett dödsfall är det lag på att en bouppteckning göras. En del anhöriga väljer att göra den själva. Om begravningsbyrån anlitas kostar en bouppteckning från 4.500 kr men kan vara betydligt dyrare om det finns mycket tillgångar och familjekonstellationen är komplicerad.

  I många fall finns det ett arv som ska fördelas och ofta hjälper begravningsbyråns auktoriserade boutredare/jurister till att ordna med de nödvändiga juridiska handlingarna för dödsboet och arvingarna.

  Vad händer om man inte gör ett arvskifte?

  Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. I avtalet bestäms hur den avlidnes tillgångar ska fördelas efter att alla skulder betalats. Arvsrätt är samlingsbegreppet för de lagar och regler som styr vilka släktingar som har rätt till arv.

  Vissa delar av arvsrätten känner många till – medan andra delar är betydligt mer komplicerade. Två centrala områden inom arvsrätten är dels utformandet av ett testamente och dels arvskiftet.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

 • Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare. Avtalet kallas för arvskifteshandling och fastställer fördelningen av den avlidnes tillgångar efter att skulder betalats och en eventuell bodelning upprättats.
 • Enligt svensk lag (ärvdabalken) måste ett arvskifte upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare.
 • Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas.
 • Vad kostar det att göra ett arvsskifte?

  Arvskifte är den process där den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan arvingarna efter dödsfallet. Det innebär att den avlidnes egendom och eventuella skulder delas upp och överförs till de personer som har rätt till arv enligt arvsrättsliga regler eller enligt den avlidnes testamente.

  Under arvskiftet fastställs arvingarnas rättigheter och andelar i den avlidnes tillgångar. Det är en viktig process för att fördela den avlidnes egendom på ett rättvist sätt och för att säkerställa att arvingarna får sin beskärda del enligt lag eller testamente.

  Arvskiftet inkluderar vanligtvis upprättandet av en bouppteckning, där den avlidnes tillgångar och skulder dokumenteras. Bouppteckningen används som underlag för att fördela tillgångarna bland arvingarna. Om det finns flera arvingar kan de komma överens om en fördelning av arvet, antingen genom ett arvskifteavtal eller genom andra överenskommelser. Om det uppstår tvister eller oenigheter bland arvingarna kan arvskiftet bli mer komplicerat och behöva hanteras genom rättsliga processer. 

  Hur lång tid brukar arvskifte ta?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  När betalar banken ut arvskifte?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

  Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?

  Dödsboet är en juridisk person och består av kvarlåtenskapen av en avliden person. När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning över de tillgångar och skulder den avlidne hade.

  Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

  He,j och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kap. Du hittar reglerna här.

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

  När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.