:

Hur börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Innehållsförteckning:

 1. Hur börjar en framtidsfullmakt att gälla?
 2. Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?
 3. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 4. Vad ska man tänka på när man skriver en framtidsfullmakt?
 5. Vem godkänner en framtidsfullmakt?
 6. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 7. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 8. När aktiveras en framtidsfullmakt?
 9. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 10. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 11. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 12. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 13. Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?
 14. Vem godkänner framtidsfullmakt?
 15. Får syskon bevittna framtidsfullmakt?

Hur börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om vem som fattar beslut åt dig om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Det är ett sätt att själv bestämma vem som ska hjälpa dig om du inte klarar dig på egen hand.

Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

I framtidsfullmakten ges den eller de personer som önskas rätt att företräda dig när du inte längre själv är i stånd att göra det. Framtidsfullmakten nedan är generell och innebär inga begränsningar utan ger fullmäktige (den man ställer ut fullmakten till) fullt mandat att både sörja för ekonomiska och sociala förhållanden.

Vad ska man tänka på när man skriver en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Vem godkänner en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Det är själva originalet av din framtidsfullmakt som gäller. Framtidsfullmakten registreras inte någonstans och det finns inget lagkrav på var du måste förvara den. Det är viktigt att förvara framtidsfullmakten tryggt och veta var den finns när det ska komma till användning. Många väljer att förvara framtidsfullmakten hemma hos sig själv, exempelvis i ett säkerhetsskåp […]

En god man företräder någon som på grund av sjukdom eller liknande själv inte kan ta hand om sig själv och/eller sina tillgångar. Det är tingsrätten som fattar beslut om att någon ska få god man. Överförmyndaren utövar sedan tillsyn över den gode mannen. Den gode mannen måste exempelvis sammanställa och redovisa sitt uppdrag löpande. […]

Om du vill har du möjlighet att tillsätta en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren får begära redovisning från fullmaktshavaren för att kunna kontrollera att fullmaktshavaren. Även om någon granskare inte har tillsatts har make/maka/sambo och de närmast anhöriga rätt att begära redovisning en gång per år från framtidsfullmaktshavaren. Det finns även en särskild rätt för […]

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om din framtidsfullmaktshavare får ge gåvor ur din egendom.

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om du vill att din framtidsfullmaktshavare ska få arvode för sitt uppdrag. Frågan om arvode är en av många frågor du behöver ta ställning till när du får hjälp med att skriva din framtidsfullmakt.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska fungera som ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

Med privat alternativ menas att man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.

När aktiveras en framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Trygga min framtid

Jag har skrivit Framtidsfullmakter och Generalfullmakter till min make och mig. Ska jag skriva ut 2 exemplar av varje fullmakt? Ska jag förvara det ena exemplaret i bankfack och ge det andra exemplaret till fullmaktshavaren?

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Framtidsfullmakt kan komma att behövas om en person inte längre kan företräda sig själv och vill överlåta till någon annan att ta hand om viktiga angelägenheter. Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren kan bestämma över sin situation i förväg och ta viktiga beslut innan ohälsa gör det omöjligt.

En framtidsfullmakt är ett juridiskt bindande dokument som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta till vara på sin rätt och vill företrädas av en fullmaktshavare istället för en tillförordnad god man eller förvaltare.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Vem vill du ska företräda dig om du blir sjuk?

I år har överförmyndare, politiker och tjänstemän haft sin årliga länsträff . De fick information om den nya lagen om framtidsfullmakt, som infördes i somras.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Hejsan! Jag har tänkt att skriva en framtidsfullmakt men är lite osäker på hur det går till. En fråga som jag har är om jag måste registrera framtidsfullmakten någonstans? Var ska jag i så fall registrera framtidsfullmakten? Hos Skatteverket eller någon annanstans? Tack för att ni svarar på min fråga / Anna 

Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Det är obligatoriskt att två vittnen undertecknar framtidsfullmakten. Det är viktigt att både du och dina vittnen läser igenom villkoren i Framtidsfullmaktens punkt 13 noggrant, eftersom begränsningarna om vem som får lov att vara vittne anges där. Vittnena får inte vara:

 • Under 15 år gamla.
 • Fullmaktsgivaren själv.
 • Fullmaktsgivarens framtida fullmaktshavare.
 • Make/maka eller sambo med fullmaktsgivaren.
 • Syskon till fullmaktsgivaren.
 • Släkt i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens förälder, far- eller morförälder, gammelfar- eller morförälder och så vidare.
 • Släkt i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare.
 • Svågerlag i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvförälder eller svärförälder.
 • Svågerlag i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvbarn, svärson eller svärdotter.
 • Vittnena får inte ha en psykisk störning som innebär att vittnet saknar insikt om vittnesbekräftelsen.
 • Vittnen får inte ha starkt nedsatt syn.

Som du ser är det förbjudet för den närmsta familjen och många olika typer av släktingar att bevittna undertecknandet av framtidsfullmakten. Om någon av dessa personer skulle bevittna undertecknandet blir framtidsfullmakten ogiltig, och kan därför inte användas.

Vem godkänner framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Får syskon bevittna framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.