:

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 2. Var hämtar man papper för skilsmässa?
 3. Hur gör man för att ansöka om skilsmässa?
 4. Kan man skilja sig digitalt?
 5. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 6. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 7. Måste man göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa?
 8. Kan man bli nekad skilsmässa?
 9. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 10. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 11. Kan man skilja sig utan advokat?
 12. Kan man skriva bodelning själv?
 13. Vad delas inte vid skilsmässa?
 14. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 15. Vad kostar en skilsmässa om man är oense?

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

När ni ska ansöka om skilsmässa måste ni skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Är ni överens om saken gör ni en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Är ni inte överens om att skiljas så finns det inte något hinder för att endast den ena maken ansöker om skilsmässa. Det som skiljer de två situationerna åt är att det ofta döms till betänketid när endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad. Detta oberoende om det finns möjlighet att få omedelbar dom om äktenskapsskillnad, och att själva processen därmed kan ta lite längre tid. Vid en gemensam ansökan kan ni få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad om ni inte har hemmavarande barn under 16 år. Har ni hemmavarande barn under 16 får ni även vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad en automatisk betänketid.

På Juridiska Dokument finns ett komplett paket med alla blanketter som behövs för att göra en ansökan om skilsmässa:

Var hämtar man papper för skilsmässa?

 • Skilsmässoansökan (se längre ned vilken sort som krävs för din/er situation)
 • Personbevis (beställs gratis på Skatteverkets hemsida)

Det finns företag som erbjuder att leverera dessa dokument ifyllda mot betalning. Själva handlingarna kan man själv skriva ut gratis, de tar alltså betalt för att fylla i papperen eller ge instruktioner hur man fyller i dem och skicka hem dokumenten till dig. Priset kan skilja beroende på företag och vilken typ av handlingar man önskar, men från ca 500 kr till närmare 1500 kr för en uppsättning skilsmässohandlingar. Dessa företag kommer ofta upp som första resultat i Google om man söker på t.ex. Skilsmässa för att de köpt annonsplatser för vissa sökord i Google.

Hur gör man för att ansöka om skilsmässa?

En första förutsättning för att man ska kunna erhålla en snabb skilsmässa är att skilsmässan inte behöver föregås av en betänketid. Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer den att beviljas tidigast efter sex månader. Detta är den kortaste tid som är möjlig vid betänketid. Dessutom måste en make som önskar att fullfölja ansökan om skilsmässa efter betänketiden om sex månader skicka in en ansökan om fullföljd till tingsrätten. Skilsmässan beviljas således inte per automatik efter sex månader när betänketiden löpt ut.

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om:

Kan man skilja sig digitalt?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Måste man göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Skilsmässans vara och icke vara i samhället har varit olika genom i historien. På Island hade kvinnan under den tidiga medeltiden rätt att skilja sig från sin man. Detta var förmodligen en kvarleva från vikingatiden och det förkristna samhället: redan på 900-talet berättar den handelsresande Al-Tartusi om hur kvinnorna i Hedeby hade rätt att skilja sig från sin män.

Ett berömt historisk skilsmässofall är Henrik VIII av England och hans skilsmässa från Katarina av Aragonien. Då påven nekade skilsmässan blev det en av anledningarna till att Henrik skilde den engelska kyrkan från den romersk-katolska och gjorde sig själv till överhuvud för kyrkan i England.

Under Franska revolutionen infördes 1792 Frankrikes första skilsmässolag, Loi autorisant le divorce en France. Den avskaffades snart igen, men utgjorde en tydlig skillnad mot den tidigare lagstiftningen om separation av person, som inte tillät skilsmässa utan enbart att makarna separerade från varandra utan att gifta om sig.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Nya kinesiska konkurrenter och dyr elektrifiering pressar de europeiska biltillverkarna. I Tyskland sprider sig oron för bilindustrins framtid och Volkswagenchefen varnar för att "allt står på spel".

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Kan man skilja sig utan advokat?

Under år 2019 ingicks 48 481 äktenskap i Sverige. Under samma period skilde sig 25 408 par.

Vad händer då när det börjar knaka i fogarna och den ena parten vill skiljas, medan den andra inte vill? Kan man skiljas även om man inte är överens?

Kan man skriva bodelning själv?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

Vad delas inte vid skilsmässa?

Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Jag är mitt i den här processen just nu. I slutet av sommaren kom jag till insikten att vårt parförhållande sjunger på sista versen efter nära 10 år tillsammans.

Jag och min partner har levt i ett slags mellanläge länge nog. Vi bråkar inte, men det känns som att gå med en sten i skon hela tiden.

Det är så himla enkelt att bortse från det som är dåligt i ett parförhållande.

Där vid 5 år tillsammans ungefär började jag känna att känslorna inte längre var de samma.

Min man var hur ljuvlig som helst. Snäll, omtänksam och jag visste att han skulle gå igenom eld för mig. Jag hade skuldkänslor då jag kände att jag inte kunde ge honom den kärlek han förtjänade.

Vad kostar en skilsmässa om man är oense?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att ni ansökt om äktenskapsskillnad innebär inte att ni blir skilda med en gång rent juridiskt. Alltså är ni gifta tills domen från tingsrätten har vunnit laga kraft (efter tre veckor från att tingsrätten meddelat domen att ni skilt er). Detta betyder att ni båda delar på alla kostnader enligt 1 kap 4§ Äktenskapsbalken tills dess. Det bör tilläggas att även om du skaffar ett eget boende och får kostnader ska även dessa kostnader delas på hälften mellan er.