:

Hur mycket skatt vid försäljning av dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt vid försäljning av dödsbo?
 2. Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?
 3. Hur beskattas ett dödsbo?
 4. Är dödsbo skattepliktigt?
 5. Vem betalar fastighetsskatt dödsbo?
 6. Hur hög är skatten vid försäljning av fastighet?
 7. Kan man slippa betala vinstskatt?
 8. När kommer slutskattebeskedet för dödsbo med fastighet?
 9. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 10. När betala vinstskatt dödsbo?
 11. Vilka kostnader står dödsboet för?
 12. Hur räknar man ut skatt på husförsäljning?
 13. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 14. Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?
 15. Hur många procent skatt på vinst vid husförsäljning?
 16. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 17. Hur ska ett dödsbo beskattas?
 18. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 19. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 20. Hur ska ett dödsbo beskattas?
 21. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Hur mycket skatt vid försäljning av dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Jag och min bror som enda arvingar ska sälja pappas bostadsrätt då han avlidit. Som jag förstår så är det dödsboet som är ägare nu. Hur reglerar man vinstskatten? Ska man sätta in de pengarna på pappas skattekonto ( övergår hans konto till dödsboets konto eller måste vi söka ett nytt konto hos skatteverket). Eller måste vi som arvingar ta upp vinstskatten i våran deklaration och betala den. Måste banken sätta in pengarna (hela beloppet) vid försäljningen på dödsboets konto eller kan vi få ta del av pengarna efter försäljningen.

Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hej! Vi är två systrar som ska dela på vår fars dödsbo. Vi har sålt hans hus och det som återstår är att räkna ut vad som ska betalas i skatt vid nästa deklaration. Min syster vägrar dela arvet innan skatten är uträknad hon menar att det måste vara klart först. Min fråga är har hon rätt i det? Kan hon neka mig min rätt till arvet tills deklarationen är färdig.   

Hur beskattas ett dödsbo?

Skattereglerna för en avliden och dennes dödsbo kan vara olika över tiden. Det finns regler för det år dödsfallet inträffar, de tre följande åren samt från det fjärde året efter dödsfallet. I övrigt gäller regler som är generella oavsett hur länge dödsboet består.

Är dödsbo skattepliktigt?

Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

Vem betalar fastighetsskatt dödsbo?

Oavsett om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller först efter att ni har skiftat arvet så blir ni skyldiga att betala vinstskatt avseende fastigheten. Att arvsskatt inte längre finns innebär att man inte betalar skatt på arvet i sig, dvs ni betalar inte skatt för att ta emot fastigheten i arv, men när den säljs ska ändå vinstskatt betalas.

Vilket värde som anges i bouppteckningen är irrelevant för vilken vinstskatt som ska betalas. De värden som är av intresse är vad ni säljer fastigheten för, i ditt exempel 1,2 milj, och anskaffningsvärdet, dvs 50 000 kr, vilket dras av från försäljningspriset, 44:13-14 inkomstskattelagen (IL). Om er mor har haft några förbättringskostnader, t.ex. för renovering, får också dessa dras av från försäljningspriset, precis som eventuella mäklarkostnader ni har. Att ni använder er av er mors anskaffningskostnad och eventuella förbättringskostnader beror på att man vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation, 44:21 IL.

Hur hög är skatten vid försäljning av fastighet?

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket i samband med din deklaration året efter att du har sålt bostaden. Om ansökan blir beviljad kan du alltså vänta med att betala din vinstskatt.

Om du har sålt en bostadsrätt har bostadsrättsföreningen lämnat in en kontrolluppgift till Skatteverket. Den informationen finns sedan i din deklaration och utifrån den kan du räkna ut din vinst, som du redovisar i blanketten K6 och skickar med deklarationen.

Om du har sålt en villa finns inga uppgifter om det förtryckt i deklarationen, utan du räknar själv ut din vinst och redovisar i en blankett, K5.

Kan man slippa betala vinstskatt?

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket i samband med din deklaration året efter att du har sålt bostaden. Om ansökan blir beviljad kan du alltså vänta med att betala din vinstskatt.

Om du har sålt en bostadsrätt har bostadsrättsföreningen lämnat in en kontrolluppgift till Skatteverket. Den informationen finns sedan i din deklaration och utifrån den kan du räkna ut din vinst, som du redovisar i blanketten K6 och skickar med deklarationen.

Om du har sålt en villa finns inga uppgifter om det förtryckt i deklarationen, utan du räknar själv ut din vinst och redovisar i en blankett, K5.

När kommer slutskattebeskedet för dödsbo med fastighet?

1 SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler som gäller för dödsbon. Dödsboet finns kvar och ska deklarera så länge det finns tillgångar som inte delats upp mellan arvingarna. Inkomstskatt betalas av dödsboet under hela denna tid. Inkomstskatten är helt skild från arvsskatten. För information om arvsskatt läs mer i broschyren Bouppteckning (SKV 461). Här kan du läsa om: Vem räknas som dödsbodelägare? Vad är skillnaden mellan arvsskatt och inkomstskatt? Vad händer med ett dödsbo? Vilka skatteregler gäller särskilt för dödsbon? Ska dödsboet eller dödsbodelägarna redovisa inkomsten? Försäljning av tillgångar Vem ska betala fastighetsskatten? Vad gäller vid förmögenhetsbeskattning? Dödsboets skattekonto 1

2 Vem räknas som dödsbodelägare? När någon dör övergår alla tillgångar till dödsboet efter den avlidne. Dödsbodelägare kan vara den avlidnes efterlevande make, sambo, registrerade partner, arvingar eller universella testamentstagare. Dödsbodelägarna ansvarar för den avlidnes tillgångar och skulder. Vad är skillnaden mellan arvsskatt och inkomstskatt? Det finns två olika slags skatter som det är viktigt att skilja på när det gäller dödsbon arvsskatt och inkomstskatt. När dödsboet har gjort en bouppteckning och dödsbodelägarna har fått egendom genom arv eller testamente, är mottagaren skyldig att betala arvsskatt. Så länge egendomen inte har skiftats, dvs. delats upp mellan dödsbodelägarna, finns dödsboet kvar och ska betala skatt på eventuell inkomst som den avlidne har fått före eller efter dödsfallet. Ansvaret för att betala inkomstskatten ligger hos dödsboet. När man räknar ut inkomstskatten läggs den avlidnes inkomster ihop med dödsboets inkomster. Vad händer med ett dödsbo? Bouppteckning Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska dödsboets tillgångar och skulder tas upp och värderas. Det är den handling som bl.a. avgör hur stor arvsskatten blir för dödsbodelägarna. Inom ytterligare en månad ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Efter att bouppteckningen är gjord ska arvsskatten betalas in på dödsboets skattekonto hos Skatteverket. Arvsskattens storlek beror på vem som ärver och hur stort arvet är. Arvsskatten betalas efter att bouppteckningen är gjord. Hur arvsskatten beräknas framgår av broschyren Bouppteckning (SKV 461). Arvskifte Efter bouppteckningen kan dödsbodelägarna skifta boet, dvs. dela upp tillgångarna mellan varandra. Man gör då ett arvskifte som är ett avtal mellan delägarna. Om de är överens kan de fritt skifta boets tillgångar efter de värden som de själva bestämmer. Ett arvskifte kan alltså ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen. Enligt arvsreglerna från 1988 ärver efterlevande make före gemensamma barn. Dödsbon med en efterlevande make som enda delägare är därför vanliga. I alla dödsbon med en enda delägare, s.k. enmansdödsbon, övergår tillgångarna från dödsboet till arvtagaren utan någon särskild handling. Ett enmansdödsbo anses vara upplöst när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Viktigt att anmäla Den som förvärvat vissa tillgångar genom arvskifte måste anmäla det för att inte felaktiga uppgifter ska skickas till Skatteverket. Har man t.ex. ärvt banktillgångar måste banken kontaktas. Förvärv av aktier ska också anmälas till banken eller till VPC. För förvärv av fastighet, se avsnittet om fastighetsskatt. Inkomstdeklaration Ett dödsbo finns kvar till dess att alla tillgångar har skiftats. Under hela denna tid är dödsboet skyldigt att betala inkomstskatt. Dödsboet är också skyldigt att betala skatt på inkomster som kommit in efter skiftet. Deklaration ska lämnas senast den 2 maj året efter inkomståret. Dödsboet ska deklarera oavsett hur lång tid det gått sedan dödsfallet. Dödsboet måste deklarera om dödsboet har ägt fastighet under inkomståret dödsboets inkomst är mer än 100 kr det finns en skattepliktig förmögenhet över kr avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska betalas. Om dödsboets enda inkomst är ränta eller utdelning som utbetalarna ska göra skatteavdrag på, behöver dödsboet inte lämna någon deklaration. Adress till dödsboet När det gäller inkomstbeskattningen, hör dödsboet till samma skattekontor som den avlidne hörde till före dödsfallet. Det är mycket viktigt att dödsbodelägarna anmäler en eventuell adressändring till skattekontoret. I annat fall kommer deklarationsblanketten, och andra brev som skickas med anledning av dödsboets inkomsttaxering, att skickas till fel adress. Deklarationsblanketterna eftersänds t.ex. inte. Posten skickar dem i retur till skattekontoret. Anmälan om eftersändning ska göras i vanlig ordning, för att dödsboet ska få all annan post. 2

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.

Vi kan hjälpa er med en värdering av bostaden om ni önskar.

För att kunna påbörja en bostadsförsäljning måste bouppteckningen måste en bouppteckning var utförd. Dock kan en försäljning genomföras av ett hus eller lägenhet innan man registrerar den fullständiga bouppteckningen. Men tillträde till huset och lägenhetn kan inte göras av köparen förren registreringen av bouppteckningen är genomförd. Det beror på att den krävs en fullständning boupptecknin för att köparnas lagfart ska kunna beviljas.

När betala vinstskatt dödsbo?

Vi betalar in ett dödsbos skatteåterbäring på dess bankkonto om vi känner till kontonumret.

Så här anmäler du ett kontonummer för dödsboets skatteåterbäring

Kontrollera också datumen då du senast ska anmäla kontonumretObservera att dödsbon oftast ska anmäla kontonumret på en pappersblankett och i god tid.

Vilka kostnader står dödsboet för?

Juridik vid dödsfall

Hej, Min mamma har gått bort och jag har tömt och städat hennes lägenhet, min bror har inte gjort någonting då han inte haft någon kontakt med mamma de senare 6 åren. Kan jag ta ut betalt för mitt städarbete i bouppteckningen o vad kan vara en rimlig summa?

Hur räknar man ut skatt på husförsäljning?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Hur många procent skatt på vinst vid husförsäljning?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Hur ska ett dödsbo beskattas?

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas med löneskatt. Ett dödsbo med näringsverksamhet får tillämpa samma regler som privatpersoner.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

 • Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Hur ska ett dödsbo beskattas?

 • Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas med löneskatt. Ett dödsbo med näringsverksamhet får tillämpa samma regler som privatpersoner.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

 • Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.