:

Vilket land har lägst bolagsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket land har lägst bolagsskatt?
 2. Hur hög är bolagsskatten i Danmark?
 3. Hur mycket är bolagsskatten 2022?
 4. Hur mycket skatt betalar man i aktiebolag?
 5. Har Danmark högre skatt än Sverige?
 6. Vad betalar man för skatt i Danmark?
 7. Vad är bolagsskatten i Norge?
 8. Vad är bolagsskatten i Finland?
 9. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 10. Vilken bolagsform betalar minst skatt?
 11. Hur undviker man bolagsskatt?
 12. Är det lägre skatt i Danmark?
 13. Hur skattar man i Danmark?
 14. Är skatten högre i Danmark än Sverige?
 15. När hade Sverige lägst skatt?

Vilket land har lägst bolagsskatt?

Bolagsskatten betalas i Sverige av aktiebolag på den vinst bolaget gör. Skatten är 20,6 % sedan 2021.[1] Dessförinnan var procentsatsen 21,4 % för räkenskapsår från och med den 1 januari 2019.[2] vilket var en sänkning från tidigare 22 %.

Tidigare var skattesatsen betydligt högre. På 1980-talet låg bolagsskatten i Sverige på 52 %.[3] Det fanns dessutom en särskild vinstdelningsskatt för de största och mest lönsamma företagen som skulle användas till att finansiera löntagarfonderna. Det gjorde att den sammanlagda vinstbeskattningen för storföretag kunde uppgå till 57 %. I praktiken var dock skatteuttaget betydligt lägre eftersom de höga skattesatserna kombinerades med generösa avdragsregler för investeringar och även för lagerhållning. I samband med skatteomläggningen 1990, den så kallade århundradets skattereform, sänktes bolagsskatten kraftigt, från 52 % till 30 %, samtidigt som vinstdelningsskatten togs bort. I gengäld begränsades avdragsmöjligheterna. Därefter har skatten sänkts ytterligare i flera steg under 1990-, 2000- och 2010-talet. Tendensen mot allt lägre bolagskatt finns i de flesta OECD-länder, inte minst bland EU-länderna. En bidragande orsak är ökad skattekonkurrens mellan länder.[4][3]

Bolagsskatten var ursprungligen baserad på bolagets värde, då en inkomstbaserad skatt infördes 1919 kom den tillgångsbaserade skatten att kallas B-skatt medan en progressiv inkomstbaserad bolagsskatt kallades A-skatt, med en skattesats på mellan 1,2 och 12 %. B-skatten avskaffades 1926.[5] 1938 infördes en proportionell beskattning.[6]

Hur hög är bolagsskatten i Danmark?

 • Magdalena Andersson har vid flera tillfällen påstått att Sverige har låga kapitalskatter jämfört med andra länder. Vi kan visa att det inte stämmer.
 • Denna rapport redovisar nya beräkningar av den genomsnittliga skatten på kapitalinkomster. Sverige hamnar på en femte- eller åttondeplats av 30 länder, beroende på hur man räknar – alltså klart i den övre halvan.
 • Vi redovisar också skatten på aktieutdelningar från börsbolag. Här ligger Sverige på en delad niondeplats. Också om vi jämför den sammanlagda skatten på utdelningar, både bolagsskatt och kapitalinkomstskatt, hamnar Sverige över snittet, trots en relativt konkurrenskraftig bolagsskatt.

”Vi har internationellt en väldigt låg kapitalbeskattning”, sade finansminister Magdalena Andersson till TT den 20 december. Hon har vid tidigare tillfällen upprepat det påståendet. I denna rapport kan vi visa att det inte stämmer. Med hjälp av OECD-statistik och en i forskningen vedertagen metod har vi beräknat den genomsnittliga skatten på kapitalinkomster i 30 länder. Sverige ligger på en femte- eller åttondeplats av 30 länder, beroende på hur man räknar.

Hur mycket är bolagsskatten 2022?

 • En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 (pdf 438 kB)
 • Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna (pdf 383 kB)

Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska energimarknaden. Europeiska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre energipriser än normalt. Inom EU har det beslutats om en rad åtgärder för att bemöta de höga energipriserna.

Rådet enades den 30 september 2022 om en rad förslag som införs genom förordningen (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna, nedan EU-förordningen. Förordningen finns i bilagan.

Hur mycket skatt betalar man i aktiebolag?

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Från 2021 är bolagsskatten 20,6%. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Det betyder bland annat att bolaget självt skattar för sin vinst och lämnar en egen deklaration (inkomstdeklaration 2).

Har Danmark högre skatt än Sverige?

I Danmark är skattesystemet progressivt. Det innebär att ju mer du tjänar, desto högre procentandel betalar du i skatt.

Vad betalar man för skatt i Danmark?

Enligt huvudregeln i det nordiska avtalet ska du deklarera din danska inkomst i Danmark. Det är också i den danska deklarationen som du yrkar avdrag för kostnader som hänger ihop med din danska inkomst. Avdragen medges enligt de danska skattereglerna. Närmare upplysningar om avdrag finner du på SKAT:s webbplats under rubriken " som finns under Borger/Inkomst og skat/Udlandsforhold/Du bor i udlandet og arbejder i Danmark

 • Du bor i udlandet og arbejder i Danmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska också lämna en deklaration i Sverige där du under "Övriga upplysningar” talar om att du har haft en inkomst i Danmark. Övriga inkomster ska deklareras i Sverige.

Vad är bolagsskatten i Norge?

Senast kontrollerat: 17/03/2022

Bolagsskatt – som ibland kallas företagsskatt – ska betalas på vinster från näringsverksamhet av olika typer av företag, klubbar, kooperativ och föreningar. Reglerna fastställs av de nationella myndigheterna och kan variera mellan länderna.

Vad är bolagsskatten i Finland?

none id="readability-page-1" class="page">

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

none id="readability-page-1" class="page">

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Vilken bolagsform betalar minst skatt?

Egen juridisk person (dvs legal enhet som kan ingå avtal). Kräver ibland revisor (om man överskrider vissa gränsvärden) och 25 000 kr i satsat kapital. Risk är begränsad till satsat kapital (förutsatt att alla regler följs).

Hur undviker man bolagsskatt?

Ordet skatteplanerat är laddat och många tycker att det är lika med lagbrott eller moraliskt fel. Att planera skatten behöver dock inte vara vare sig ett lagbrott eller omoraliskt. Delar av vår svenska lagstiftning antar att företag ska planera sin skatt, exempelvis planera när de ska förlägga stora investeringar och reparationer av lokaler.

En del svenska stora företag betalar in stora summor i bolagsskatt som Hennes & Mauritz som betalade 2,7 miljarder kronor i 2014. Under skatteåret 2014 nolltaxerade emellertid flera bolag som Electrolux, Sandvik och Skanska. Detta är några av de största svenska företagen som svarar för en stor andel av svensk export.

Är det lägre skatt i Danmark?

Du ska betal mervärdesskatt vid omsättning av de flesta varor og tjänster. Mervärdesskattesatsen i Danmark är 25 procent. Du kan registrera dig på virk.dk. Du kommer då få ett CVR-/SE-nummer och ett registreringsbevis.

Hur skattar man i Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Är skatten högre i Danmark än Sverige?

I Danmark är skattesystemet progressivt. Det innebär att ju mer du tjänar, desto högre procentandel betalar du i skatt.

När hade Sverige lägst skatt?

I ett läge där Sverige har lägst tillväxt i EU borde regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) överväga platt inkomstskatt. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige är på många sätt en välfungerande och dynamisk marknadsekonomi: Flest börslistade bolag i Europa. En aktie- och fondsparande befolkning. I Europatoppen när det kommer till riskkapitalinvesteringar i snabbväxande företag. Ingen förmögenhets- eller arvsskatt. På många områden har Sverige blivit ett mer normalt västerländskt land sedan 1970- och 80-talet. Men på ett område sticker vi fortfarande ut: skatten på arbete.