:

Var ändrar jag aktieägare?

Innehållsförteckning:

 1. Var ändrar jag aktieägare?
 2. Hur överlåter man aktier?
 3. Kan man vara en ägare i ett aktiebolag?
 4. Hur ändrar man styrelsesuppleant?
 5. Hur blir man av med en aktieägare?
 6. Hur löser man ut en delägare?
 7. Kan man föra över aktier till någon annan?
 8. Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?
 9. Kan man tvinga aktieägare att sälja?
 10. Kan ägare avsätta styrelsen?
 11. Hur byter man ordförande?
 12. Kan man tvinga ut en aktieägare?
 13. Kan man säga upp sig som delägare?
 14. Kan man ge bort en aktie?
 15. Kan man överlåta aktier gratis?

Var ändrar jag aktieägare?

styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i våra e-tjänster.

Hur överlåter man aktier?

Hej!

Jag driver tillsammans med en vän ett aktiebolag. Vi äger 45 % av aktierna var, och våra technical Co-founders äger 10 %. Dom gick in med investering på 1200 utvecklingstimmar för de 10% de äger.

Kan man vara en ägare i ett aktiebolag?

Du kan erbjudas att köpa aktier i bolaget, vilket kan ske på två sätt. En befintlig ägare säljer aktier till dig eller bolaget genomför en nyemission. I båda fallen måste du köpa aktierna till marknadsvärde, för att mellanskillnaden inte ska beskattas som tjänst.

Fördelar: Du får mer inflytande i bolaget, hur stort beror på hur stor ägare du blir. Du får också rätt till utdelning och du får pengar om bolaget säljs.

Nackdelar: Du förbinder dig att betala direkt, vilket kan bli ett problem om du inte sitter på den summa som krävs. Ett sätt att lösa det är genom en revers, det betyder att en befintlig ägare lånar ut summan som du behöver betala för aktierna mot ränta.

Hur ändrar man styrelsesuppleant?

Efter många år som anställd inom en stor koncern startar Anna eget med företaget Anna kommunikation AB som ska sälja kommunikationstjänster till företag. Hon tänker driva företaget på egen hand och ska därför äga alla aktier och vara ensam styrelseledamot. Anna känner till att om styrelsen i ett aktiebolag har färre än tre ordinarie ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Hon frågar sin make Thomas, som jobbar som IT-konsult, om han kan tänka sig att bli registrerad som suppleant. ”Det innebär ju inget ansvar och är ändå bara en ren formalitet”, säger Anna till honom. Thomas undrar nu om Anna har rätt. Har en suppleant något ansvar enligt ABL och vad innebär det i så fall?

Hur blir man av med en aktieägare?

styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i våra e-tjänster.

Hur löser man ut en delägare?

När en delägare i ett aktiebolag ska lämna bolaget blir den som lämnar ofta utlöst genom att sälja sina aktier till andra delägare som betalar med privata medel.

En annan metod är att bolaget löser in aktierna och betalar delägaren med bolagets fria egna kapital. Detta sker genom att bolaget minskar antalet aktier genom att rikta en indragning av aktier mot den delägare som vill lösas ut. Köpeskillingen som bolaget betalar för dessa aktier brukar styras av ett aktieägaravtal.

När en delägare i ett aktiebolag ska lämna bolaget blir den som lämnar ofta utlöst genom att sälja sina aktier till andra delägare som betalar med privata medel.

En annan metod är att bolaget löser in aktierna och betalar delägaren med bolagets fria egna kapital. Detta sker genom att bolaget minskar antalet aktier genom att rikta en indragning av aktier mot den delägare som vill lösas ut. Köpeskillingen som bolaget betalar för dessa aktier brukar styras av ett aktieägaravtal.

Viktiga frågor inför utlösen av delägare/inlösen av aktier:

Kan man föra över aktier till någon annan?

Ja, det går i de allra flesta fall! Så här går det till.

Till en person som har konto hos Avanza

Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?

Jag tänkte kolla upp om det går att skapa utdelningsutrymme för mina barn via schablonregeln som diskuterades. Verkar som man får starta ett bolag och sedan skänka bort aktierna för resp bolag till barnen (100% var).

Barn kan inte starta själva då de ej är myndiga, kan bli genomlysning och funkar troligen inte. Verksamhetsbeskrivning borde kunna bli tex kapitalförvaltning där man gör viss justering av innehav varje år för att inte bolaget ska bli passivt (vilande) efter 5 år.

Kan man tvinga aktieägare att sälja?

Det första ni bör kontrollera är om ni i ett eventuellt aktieägaravtal reglerar förköpsrätt mellan aktieägare, om det finns någon ”drag along”-klausul i aktieägaravtalet samt om det finns någon konkurrensbegränsning och hur dessa bestämmelser i sådana fall är formulerade. Därefter om ni har någon hembudsklausul i er bolagsordning och hur den är formulerad. Mina svar nedan utgår från att ni inte genom aktieägaravtal har reglerat annorlunda än vad som följer enligt lag, aktiebolagslagen.

Din första fråga rör aktieägares insynsrätt i ett fåmansbolag som regleras i 7 kap. 36§ ABL. Den innebär att i ett fåmansaktiebolag är rätten till information utvidgad för en aktieägare. Huvudregeln är alltså att en aktieägare har rätt att få ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas på bolagsstämman. Regeln är otydlig och har kommit till för att just ge aktieägare i fåmansaktiebolag möjlighet till en större insyn. Det är en bedömningsfråga från fall till fall vilka ”handlingar som rör bolagets verksamhet” som en aktieägare med stöd av denna bestämmelse kan kräva få insyn i.

Kan ägare avsätta styrelsen?

En styrelseledamot kan avgå från sitt uppdrag när som helst utan att behöva ange några skäl. Bolagsstämman, som valt in en styrelseledamot, kan även entlediga denna. Entledigandet av en styrelseledamot från dess uppdrag förutsätter ingen särskild motivering. Entledigandet får verkan när anmälan om styrelseledamots avgång kommer in till Bolagsverket. En styrelseledamot som begärt utträde ur styrelsen eller blivit entledigad kan själv anmäla detta till Bolagsverket för att säkra sitt utträde ur styrelsen och därmed även avbryta sitt ansvar för bolaget. Ett styrelseuppdrag upphör också i förtid om styrelseledamoten inte längre är behörig att vara styrelseledamot, till exempel på grund av att styrelseledamoten försatts i konkurs.

Om bolagets styrelse efter en styrelseledamots avgång eller entledigande har för få medlemmar, eller ifall den avgående medlemmen är styrelsens enda medlem, ska styrelsen, eller den sist avgående medlemmen se till att en eller flera styrelsemedlemmar väljs för den återstående mandattiden. Om valet av styrelseledamöter ska göras av bolagsstämman ska en extra bolagsstämma sammankallas. Om styrelsen fortfarande är beslutsför kan valet av ny eller nya styrelseledamöter dock förskjutas till den nästa bolagsstämma. En styrelse kan alltså tillfälligt fungera även med för få ledamöter under förutsättning att styrelsen enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen ändå är beslutsför. Om det däremot i bolagsordningen står att styrelsen är beslutsför endast om den är fulltalig måste ny ledamot väljas in direkt. Om komplettering av styrelsen inte sker när detta krävs, kan bristen på behörig styrelse leda till att bolaget tvingas i likvidation efter beslut av Bolagsverket, se avsnitt [Avveckla aktiebolaget].

Hur byter man ordförande?

Övrigt/annat

Välja ny ordförande i ideell förening då nuvarande inte uppfyller medlemmarnas förtroende , plus att han ej är engagerad i klubben förutom på möten .

Kan man tvinga ut en aktieägare?

13 Oct 2020

Låt säga att du startar ett bolag tillsammans med några vänner eller investerar i en startup. Sannolikheten är stor att du då blir minoritetsägare, dvs att du äger mindre än 50% av aktierna i bolaget. Även om den största risken med unga bolag är att de inte lyckas bli lönsamma och stå på egna ben så finns det även en del risker med att vara minoritetsägare, särskilt om man inte har ett aktieägaravtal. Den övergripande risken är att pengar eller andra slags värden plockas ut ur bolaget på ett sätt som missgynnar minoritetsägaren - nedan följer några exempel på hur detta kan gå till:

Kan man säga upp sig som delägare?

Om du av någon anledning vill sluta på din arbetsplats, bör du först bestämma dig för vid vilken tidpunkt du vill sluta. När du har kommit fram till vilket datum som passar bäst, kanske beroende på när du ska börja på ett nytt jobb, behöver du undersöka vilken du har.

Uppsägningstiden kan vara olika beroende på om det finns eller inte, vad som står i ditt och vilken anställningsform du har.  

När du vet hur lång uppsägningstid du har och har bestämt vilken dag du vill att anställningen ska upphöra, säger du upp dig så många månader som din uppsägningstid är innan du ska sluta. Beroende på vilken relation du har till din arbetsgivare kan det ligga nära till hands att ni tar uppsägningen i ett samtal. Förklara varför du säger upp dig, om du vill, och bekräfta sedan uppsägningen skriftligen, exempelvis via mejl.

Kan man ge bort en aktie?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Kan man överlåta aktier gratis?

  Hej!

  Jag driver tillsammans med en vän ett aktiebolag. Vi äger 45 % av aktierna var, och våra technical Co-founders äger 10 %. Dom gick in med investering på 1200 utvecklingstimmar för de 10% de äger.