:

Kan Dödsbodelägare vara Ingivare?

Innehållsförteckning:

 1. Kan Dödsbodelägare vara Ingivare?
 2. Vad är en Ingivare?
 3. Kan Bouppgivare och Ingivare vara samma person?
 4. Vem är Bouppgivaren vid en bouppteckning?
 5. Kan Dödsbodelägare göra bouppteckning?
 6. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 7. Får anhörig göra bouppteckning?
 8. Kan arvinge vara Bouppgivare?
 9. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 10. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 11. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 12. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 13. Får en arvinge göra bouppteckning?
 14. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 15. Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Kan Dödsbodelägare vara Ingivare?

Kan jag, som ingivare, göra bouppteckningen själv? Kan jag själv göra bouppteckningen efter min far? Han var änkling sedan drygt ett år tillbaka och det finns en bouppteckning gjord (i aug 2005) efter min mor. Enl. bl. "Dödsfallsintyg o Släktutredning" från Skatteverket är jag ensam dödsbodelägare. Min far hade konto på banken och bohag till en mindre servicelgh på 2 r o k. Det är allt. Jag har noterat inkomster o utgifter per dödsdagen och innestående pensioner mm.

Hej. Enligt Ärvdabalken 20:2 så är en dödsbodelägare (dvs. du) skyldig att ombesörja en bouppteckning i de fall du har egendomen i din vård och utse två gode män som förrättare.(se http://www.lagen.nu/1958:637). Jag förmodar att det är du som har omhändertagit din fars egendomar. Enligt kommentaren till Ärvdabalken så framgår det att en delägare inte kan vara bouppteckningsförrättare. Enligt ett rättsfall från hovrätten så blev en bouppteckning förklarad ogiltig efter att den förrättats av efterarvingar (RH 95:77). Du får alltså inte vara bouppteckningsförrättare som dödsbodelägare. Dock finns det en undantagsregel i Ärvdabalken 20:8 a. Den föreskriver att en bouppteckning inte behöver göras när den avlidnes tillgångar endast räcker för att bekosta begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet (se http://www.lagen.nu/1958:637), en s.k. dödsboanmälan. Kostnader som nämns är exempelvis jordfästning, gravvård, begravningsmåltid, dödsannónser m.fl. De kostnader som du skulle få för ersättning till bouppteckningsförrättare får även räknas med. Men det nämns i kommentarerna till lagen att vid osäkerhet så skall bouppteckning förrättas för säkerhets skull. Mitt tips är att du kontaktar Skatteverket för tydlig information gällande dödsboanmälan och om du är undantagen bouppteckningsplikt. Med vänlig hälsning

Vad är en Ingivare?

Kan jag, som ingivare, göra bouppteckningen själv? Kan jag själv göra bouppteckningen efter min far? Han var änkling sedan drygt ett år tillbaka och det finns en bouppteckning gjord (i aug 2005) efter min mor. Enl. bl. "Dödsfallsintyg o Släktutredning" från Skatteverket är jag ensam dödsbodelägare. Min far hade konto på banken och bohag till en mindre servicelgh på 2 r o k. Det är allt. Jag har noterat inkomster o utgifter per dödsdagen och innestående pensioner mm.

Hej. Enligt Ärvdabalken 20:2 så är en dödsbodelägare (dvs. du) skyldig att ombesörja en bouppteckning i de fall du har egendomen i din vård och utse två gode män som förrättare.(se http://www.lagen.nu/1958:637). Jag förmodar att det är du som har omhändertagit din fars egendomar. Enligt kommentaren till Ärvdabalken så framgår det att en delägare inte kan vara bouppteckningsförrättare. Enligt ett rättsfall från hovrätten så blev en bouppteckning förklarad ogiltig efter att den förrättats av efterarvingar (RH 95:77). Du får alltså inte vara bouppteckningsförrättare som dödsbodelägare. Dock finns det en undantagsregel i Ärvdabalken 20:8 a. Den föreskriver att en bouppteckning inte behöver göras när den avlidnes tillgångar endast räcker för att bekosta begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet (se http://www.lagen.nu/1958:637), en s.k. dödsboanmälan. Kostnader som nämns är exempelvis jordfästning, gravvård, begravningsmåltid, dödsannónser m.fl. De kostnader som du skulle få för ersättning till bouppteckningsförrättare får även räknas med. Men det nämns i kommentarerna till lagen att vid osäkerhet så skall bouppteckning förrättas för säkerhets skull. Mitt tips är att du kontaktar Skatteverket för tydlig information gällande dödsboanmälan och om du är undantagen bouppteckningsplikt. Med vänlig hälsning

Kan Bouppgivare och Ingivare vara samma person?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Vem är Bouppgivaren vid en bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Kan Dödsbodelägare göra bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Får anhörig göra bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Kan arvinge vara Bouppgivare?

Hej!

Jag tolkar din fråga på så sätt att sonen, i egenskap av dödsbodelägare, vill upprätta bouppteckningen själv, det vill säga utan att anlita någon som ska göra detta. För att göra detta måste han ha två utomstående förrättningsman och du undrar då om dottern och hustrun kan vara förrättningsman?

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hejsan får dödsboet röras av 2 arvingar utan att den 3e vet något? 3dagar efter vår fars bortgång har 2systrar gått igenom allt i bostaden och även tagit saker ,,utan att meddela mig att han va död .Ingen bouppteckning gjord. Ingen meddelade mig heller från att han avled . ?Vad ska jag göra?/ hur ska det gå till lagligt ?

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Får en arvinge göra bouppteckning?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?