:

Kan man ha dubbelt medborgarskap i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha dubbelt medborgarskap i Sverige?
 2. Vilket lands lag gäller vid arv?
 3. Vad gäller vid arv från utlandet?
 4. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 5. Vad händer om man har två medborgarskap?
 6. Vad krävs för att få dubbelt medborgarskap?
 7. Måste man deklarera ett arv?
 8. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 9. Måste jag deklarera arv?
 10. Är det någon skatt på arv?
 11. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 12. Måste man skatta för ärvda pengar?
 13. Kan man utvisas om man har dubbla medborgarskap?
 14. Är det lagligt att ha två pass?
 15. Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?

Kan man ha dubbelt medborgarskap i Sverige?

Den som saknar svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar få stöd från svenska UD och svenska utlandsmyndigheter. Det kan vara antingen om de är bosatta i Sverige eller om de är medborgare i EU- eller nordiska länder och är i tredje land där deras medborgarskapsland inte har någon diplomatisk representation. Vem som kan få konsulärt stöd beror också på om det råder ”normala” omständigheter eller katastrofsituationer. 

Att man bor i Sverige är förutsättning för rätten till stöd från UD och svenska ambassader. Svenska medborgare, flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige kan få konsulärt stöd. Om det finns särskilda skäl kan även andra utländska medborgare som bor i Sverige omfattas. Svenska medborgare som inte bor i Sverige kan bara få stöd om det finns särskilda skäl för det.

Vilket lands lag gäller vid arv?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

EU:s arvsförordning

Vad gäller vid arv från utlandet?

På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Läs om kakor

Om en svensk medborgare som bor utomlands dör hanteras frågor om arv normalt av det land personen bodde i och enligt det landets lag. En svensk medborgare kan dock i ett testamente bestämma att svensk lag ska gälla i stället. Vänd dig till Skatteverket om du har frågor om arv i internationella sammanhang.

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

Hej Lawline

Min far har gått bort och efterlämnat ett arv, min syster har fått fullmakt som hon har lämnad över till banken.

Vad händer om man har två medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Vad krävs för att få dubbelt medborgarskap?

Lagen innebär att utländska medborgare nu kan söka om danskt medborgarskap, utan att de förlorar sitt nuvarande medborgarskap. 

Det är dock inte enbart dansk lag som avgör rätten till dubbelt medborgarskap. Det ska också vara tillåtet efter reglerna i det land, vars medborgarskap du önskar ha kvar. Är du svensk medborgare och bor i Danmark, kan du också ansöka om danskt medborgarskap om du önskar det. Detta förutsatt att du uppfyller de grundläggande kraven för danskt medborgarskap.

I Danmark är det Udlændinge- og Integrationsministeriet som behandlar ansökningar om medborgarskap.

Måste man deklarera ett arv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Måste jag deklarera arv?

Arvsskatt betalas för arvslott vars värde uppgår till 20 000 euro eller mera. Arvsskatten bestäms utifrån värdet av den ärvda egendomen och släktskapsförhållandet enligt skalan för arvsskatt och enligt skatteklass. Dödsboets tillgångar värderas enligt deras gängse värde vid personens död. Skäliga kostnader för begravning och bouppteckning samt dödsboets skulder kan dras av från förmögenhetens värde.

Arvsbeskattningen verkställs på basis av bouppteckningsinstrumentet eller en särskild skattedeklaration för arvet. Befriade från arvsskatt är bl.a. staten, kommuner och samkommuner, församlingar, läroanstalter samt ideella och allmännyttiga föreningar.

Är det någon skatt på arv?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Måste man skatta för ärvda pengar?

Som vi alla vet är livet oförutsägbart och kommer ofta med överraskningar. Både positiva och negativa. En sådan kan vara en större summa pengar, så som ett arv. Men hur ska man tänka när man får ett arv? När jag själv fick ett litet arv för 12 år sedan köpte jag ett par riktigt fina högtalare. Hade jag istället valt att sätta dem i ett aktie- eller fondsparande med en förväntad genomsnittlig avkastning på sju procent per år hade jag idag istället kunnat köpa två par riktigt fina högtalare. Lätt att vara efterklok alltså. Jag hoppas att du efter att ha läst detta tar med dig några tips på hur du själv kan agera om du får ett arv för att pengarna ska göra mest nytta för dig.

Ett arv kan bestå av både fonder och/eller aktier och det kan vara svårt att veta om det är läge att behålla eller sälja av delar av, eller hela, innehavet. Det första du bör undersöka är om pengarna är placerade i en aktie- och fonddepå (där det utgår en skatt på vinsten först när du säljer) eller om de är placerade på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring där det istället dras en årlig schablonskatt. Om pengarna bara ska stå still kanske det inte är lönt att flytta dem till ett ISK – men om du ser framför dig att så inte är fallet kan det vara värt att bita i det sura äpplet och betala skatten.

Kan man utvisas om man har dubbla medborgarskap?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. 

Är det lagligt att ha två pass?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Hur mycket kostar dubbelt medborgarskap?

Sveriges nya medborgarskapslag trädde i kraft den 1 juli 2001. Bland annat tillät den nya lagen dubbelt medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap. Ytterligare lagändringar trädde i kraft den 1 april 2015.

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får efter 1 juli 2001 behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet.  Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.