:

Är hälsoundersökning avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är hälsoundersökning avdragsgill?
 2. Vad bokförs på konto 7621?
 3. Är det moms på hälsoundersökningar?
 4. Vad bokförs på konto 6530?
 5. Är hälsoundersökning friskvård?
 6. Vad är en hälsoundersökning?
 7. Vad bokförs på 6991?
 8. Är hälsovård avdragsgill?
 9. Vad bokförs på 6990?
 10. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 11. Måste företag erbjuda hälsoundersökning?
 12. Vad ingår i en hälsoundersökning Previa?
 13. Vad bokförs på 6992?
 14. Vilken sjuk och hälsovård är avdragsgill?
 15. Hur bokför man företagshälsovård?

Är hälsoundersökning avdragsgill?

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri hälso- och sjukvård och därmed tillämpningen av de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2018. En av de avgörande faktorerna vid bedömningen är om förmånen är av privat karaktär eller ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Fram till och med den 30 juni 2018 var förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som bekostats av arbetsgivaren en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och fri hälso- och sjukvård ska betraktas som en skattepliktig förmån, oavsett om vården är offentligt eller icke-offentligt finansierat. Däremot är förmåner som avser företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering fortfarande skattefri. Därmed blir gränsdragningen mellan dessa skattepliktiga och skattefria förmåner viktig.

Vad bokförs på konto 7621?

Avdragsgilla rehabiliteringskostnader debiteras konto 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill och icke avdragsgilla kostnader debiteras konto 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill, sjuk- och hälsovård (BAS 2023).

Se uppslagsordet Rehabilitering i Rätt Skatt och Rätt Arbetsrätt.

Är det moms på hälsoundersökningar?

Priser

Vid hälsokontroll ger vi företagsrabatt utifrån antal medarbetare. Hör av er till Annika Grönte på tel 076-020 21 95‬ eller e-mail en för offert.

Vad bokförs på konto 6530?

Många bokföringsprogram idag är helt onlinebaserade. De finansieras ofta genom månatliga betalningar via prenumerationsliknande upplägg. Speedledger som Momsens.se använder fungerar på samma sätt. Antingen dras pengarna via autogiro eller så får du numera hem en faktura direkt från Speedledger. Förut tog Swedbank hand om avgifterna för e-bokföringen men nu faktureras detta direkt via Speedledger. För bokföring av ekonomiprogram kan man med fördel använda BAS-konto 5420 (programvaror), både för prenumeration och inköp av hela "offline program". Men om du har lagt ut redovisningen (outsourcat) den till en redovisningsbyrå bör du istället använda konto 6530 (Redovisningstjänster).

När man har e-bokföring via banken brukar man få det som ett komplett paket (ex. Bättre Affärer från Swedbank) med Internetbanken företag, Företagskort (kreditkort), Bankgiro, Nyhetsbrev och Placeringskonto m.m. I dessa fall kan man också se avgiften för bokföringsprogrammet som en del av kostnaden för banktjänsterna och därför går det också att bokföra detta på konto 6570 (Bankkostnader). Ett ytterligare alternativ är att kontera kostnaden för onlinebaserade bokföringssystem på 6540 (IT-tjänster). Du kan också skapa ett helt eget konto bara för kostnader relaterade till bokföringsprogrammen du använder t.ex. 6541 Redovisningsprogram. Det vanligaste är dock att man bokför Ekonomisystemet på konto 5420 och därför använder jag detta som exempel:

Är hälsoundersökning friskvård?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Vad är en hälsoundersökning?

En hälsokontroll kan se ut på många olika sätt, beroende på ålder och livssituation. Alla skolbarn genomgår hälsokontroller regelbundet. I vuxen ålder är det ofta du själv som tar initiativ till en hälsokontroll, antingen för att du själv vill ta reda på dina hälsovärden, eller för att din arbetsgivare eller omständigheterna kräver det. För en del utlandsstudier eller resor måste du genomgå en specifik hälsokontroll.

Vad bokförs på 6991?

Erlagda utgifter debiteras konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter, alternativt konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Avgifter för certifiering kan i stället debiteras konto 6941 Certifieringskostnader.

Är hälsovård avdragsgill?

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Vad bokförs på 6990?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Hur mycket kan jag få och vad räknas egentligen som friskvård?Hur gör jag rent praktiskt för att få ut mitt friskvårdsbidrag? Och vad gör jag om min arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag?Vi har listat alla de vanligaste frågorna och svaren.

Friskvårdsbidrag är en så kallad ”personalvårdsförmån”. En personalvårdsförmån är en skattefri förmån med syftet att skapa trivsel i arbetet. Det innebär alltså i praktiken att du kan köpa ett gymkort och låta din arbetsgivare betala – upp till en viss överenskommen gräns.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Du som anställd betalar själv din aktivitet och lämnar in kvittot till din arbetsgivare. Du gör alltså ett utlägg och får sedan ersättning för det. Betalningen av aktiviteten kan ske kontant eller med till exempel ett presentkort.

Måste företag erbjuda hälsoundersökning?

Vad som menas med hälso- och sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Av tandvårdslagen framgår vad som avses med begreppet tandvård. Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen (SKV A 2022:39).

Skatteverket anser att provrörsbefruktning, även kallat in vitro-fertilisering (IVF), och andra behandlingar för att åtgärda ofrivillig barnlöshet räknas som hälso- och sjukvård.

Även synkorrigerande operationer på personer med synnedsättning bör räknas som hälso- och sjukvård. Med synkorrigerande operationer avses ögonlaseroperationer eller operationer där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser.

Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som en person får på grund av sin tjänst är skattepliktiga om inte förmånen är undantagen från beskattning i inkomstskattelagen. Värderingen ska i normalfallet ske till marknadsvärde. Det innebär att om en arbetsgivare erbjuder en anställd förmån av hälso- och sjukvård är detta en skattepliktig förmån som ska beskattas hos den anställda. Detsamma gäller sjukvårdsförsäkringar som tecknats av arbetsgivaren.

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån. Från och med den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska beskattas för förmånen enligt vanliga regler (prop. 2017/18:131). Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.

Följande förmåner är dock undantagna från skatteplikt även efter den 1 juli 2018 (11 kap. 18 § IL):

Vad ingår i en hälsoundersökning Previa?

Allmänna hälsoundersökningar av enskilda anställda minskar inte risken för sjukdom och ohälsa. Previa rekommenderar i stället arbetsgivare att genomföra hälso- och arbetsmiljökartläggningar som omfattar alla anställda, eller utvalda grupper. Resultaten av dessa kartläggningar kan sedan användas som underlag för beslut om riktade hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser. På så sätt uppnås kostnadseffektivitet och de samlade insatserna blir en lönsam investering.

Den senaste tiden har frågan om hälsoundersökningarnas nytta uppmärksammats genom en så kallad Cochranerapport, där ett antal vetenskapliga studier om effekten av hälsoundersökningar har sammanställts. Enligt rapporten är de som endast genomgår rena hälsoundersökningar inte friskare än andra och de lever inte heller längre. Urban Svensson, som är företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa, menar att hälsoundersökningar i värsta fall till och med kan förstärka ett ohälsosamt beteende.

Vad bokförs på 6992?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

Vilken sjuk och hälsovård är avdragsgill?

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Hur bokför man företagshälsovård?

Publicerat 12 december 2018 i kategorin Artiklar

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för i vilka situationer hälso- och sjukvård som din arbetsgivare tillhandahåller inom ramen för rehabilitering, förebyggande behandling eller företagshälsovård, kan vara skattefri för dig som är anställd.