:

Får suppleanter arvode?

Innehållsförteckning:

 1. Får suppleanter arvode?
 2. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 3. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 4. Vad innebär det att vara suppleant i en förening?
 5. Är arvode skattefritt?
 6. Hur mycket får man i arvode?
 7. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 8. Är styrelsearvode lön?
 9. Vem föreslår arvoden i en förening?
 10. Kan suppleant bli skyldig?
 11. Är en suppleant ansvarig?
 12. Vad motsvarar arvode i lön?
 13. Är arvode en lön?
 14. Är styrelsearvode skattefritt?
 15. Är arvode en anställning?

Får suppleanter arvode?

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

 • äger rum i Sverige eller utomlands
 • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
 • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

För styrelseproffset Helena Westin är det självklart att man ska betala sin styrelse. Styrelsearvoden är en investering som betalar sig, menar hon. Tänk så här.

I podden Business Hacks berättar styrelseproffset Helena Westin om sin syn på arvoden till styrelseledamöter. För henne är det ingen tvekan – en styrelseledamot som väljs in på grund av sin kompetens kommer att betala sig i längden. Det hade varit betydligt dyrare att köpa in den kompetensen från en konsult.

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

Är ansvarsområden, förväntningar och strategi klart? Finns det ömsesidigt förtroende och full insyn? Strävar alla i ledningen efter samma mål? Det är viktigt med bra kemi mellan styrelsemedlemarna för ett lyckat samarbete.

Vad innebär det att vara suppleant i en förening?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Är arvode skattefritt?

Vederlag för arbete, uppgifter eller tjänster betraktas i beskattningen antingen som lön eller arbetsersättning. Denna gränsdragning har betydelse för både den som betalar och den som får ersättningen. På lön ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller annan förvärvsinkomst eller inkomst för ett bolag som personen äger.

Samhällsförändringar påverkar hela tiden formerna för arbetet och företagandet. Uppgifter som inte hör till ett företags kärnverksamhet eller som kräver särskild kompetens läggs ut på specialiserade småföretag. En allmän trend är att modellerna och sätten för arbete och företagande ständigt blir allt mångsidigare. I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet var lönearbete utförs och kan utföras som företagare.

I gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning kan fakta stödja både företagarens och arbetstagarens roll. Skillnaden mellan dessa två roller är ofta mycket liten. Vid bedömningen har betydelsen av faktaunderlaget förändrats så att det allt mer ger stöd åt företagarrollen. Ett nystartat företag behöver till exempel inte ha fler än en uppdragsgivare, om företaget i övrigt har ordnat verksamheten företagsmässigt.

Begreppet lön i beskattningen definieras i 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd. Enligt ifrågavarande lagrum avses med lön

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
 • Arbete, uppdrag och tjänster kan utföras i arbetsförhållande eller annat avtalsförhållande. För andra avtalsförhållanden än arbetsförhållanden används i denna anvisning begreppet uppdragsförhållande. Enligt förarbetena till lagen om förskottsuppbörd är syftet med och innehållet i avtalet mellan parterna utgångspunkten då man avgör om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande uppkommit (RP 126/1994 rd).

  Parterna kan avtala om att arbetsförhållande uppstår, varvid ersättningen för arbetet betraktas som lön i beskattningen. De är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna ingått uppdragsavtal, kännetecknen för uppdragsförhållande uppfylls och parternas faktiska verksamhet även i övrigt stöder uppkomsten av uppdragsförhållande.

  Hur mycket får man i arvode?

  Det går inte att svara exakt hur mycket du kommer att få i arvode. Det är ett frivilligt uppdrag och inte frågan om en anställning. Uppdraget är av idell karaktär. Du kan därför inte förvänta dig att få ett arvode som kan jämställas med lön.

  Arvodet grundas på vad som ingår i uppdraget och hur mycket du har behövt göra. När vi fattar beslut om arvode utgår vi från det du redovisar. Det är därför viktigt att du fyller i redogörelsen ordentligt. Behöver du mer plats att skriva på kan du skicka med en bilaga.

  Eftersom arvodet beror på hur mycket du har behövt göra i uppdraget kan det variera från år till år.

  Du kan få ersättning för resor du har gjort i uppdraget. Vanligtvis ansöker du om reseersättning i samband med att du lämnar in din årliga redovisning. Har du gjort resor med egen bil och vill ha ersättning för detta behöver du lämna in en körjournal.

  Tänk på att du bara kan få ersättning för resor när du gjort saker som ingår i uppdraget. Exempel på sådant som inte ingår i uppdraget är skjutsa eller hämta huvudmannen, följa med på läkarbesök eller att göra inköp.

  Kontakta Överförmyndarenheten i förväg om du behöver göra en längre resa i uppdraget.

  Hur räknar jag ut mitt arvode?

  Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

  Är styrelsearvode lön?

  Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

  • äger rum i Sverige eller utomlands
  • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
  • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

  Vem föreslår arvoden i en förening?

  Reglerna kring styrelsearvodet beslutas årligen av föreningsstämman och punkten ska finnas på dagordningen varje år. Föreningens storlek, ekonomiska förutsättningar, verksamhetens omfattning och vad om är på gång (till exempel stambyte) är faktorer som påverkar styrelsens arbetsbelastning, ansvar och engagemang. Därför blir summan unik, baserat på varje förenings förutsättningar och situation.

  Många föreningar kopplar det fasta styrelsearvodet till ett index, oftast inkomstbasbeloppet. Fördelen med indexreglering är att summan justeras automatiskt varje år i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Frågan om indexbaserat arvode måste lyftas på stämman varje år.

  Kan suppleant bli skyldig?

  T ex om du som suppleant klivit in istället för en ordinarie ledamot och ni inte skickat in årsredovisningen inom 15 månader från det specifika räkenskapsårets utgång eller inte gjort en kontrollbalansräkning när det krävs.

  Du kan även bli personligt ansvarig för att betala bolagets skatter och avgifter. Din roll får inte vara passiv om du får reda på något negativt om bolaget. Skulle du t ex få reda på att ägaren skadar bolagets egendom, gör något brottsligt eller på annat sätt agerar brottsligt, så måste du agera. Annars kan du också hållas ansvarig.

  Tänk dock på att om du inte har varit aktiv som styrelsesuppleant är det minimal risk att du ska tilldelas personligt ansvar i en eventuell konkurs.

  Är en suppleant ansvarig?

  Ett aktiebolags styrelse består av flera olika roller, bland annat suppleanter. Men vad gäller för den som sitter som suppleant. Vilket ansvar har suppleanten? Så här svarar Resultats experter.

  Har jag något ansvar som suppleant i ett aktiebolag?

  Vad motsvarar arvode i lön?

  Att korttidsanställa innebär ett visst ansvar i och med att du blir arbetsgivare, om än tillfälligt. Men ibland finns kanske inte alternativet att ta in någon med F-skattegodkännande. Här ska vi titta närmare på vad det innebär att anlita respektive att anställa.

  Att anlita en kollega som är godkänd för F-skatt är ganska oproblematiskt. Kollegan ansvarar själv för sin skatt och sina socialavgifter. Detta gäller oavsett om kollegan har enskild firma, aktiebolag eller någon annan företagsform. Du behöver alltså inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter, utan det gör din kollega i form av F-skatt. Den ersättning du betalar till honom eller henne är heller ingen lön, utan ett arvode.

  Är arvode en lön?

  Både lön och arvode är ersättning för utfört arbete men är inte samma sak. När en arbetstagare eller en inhyrd konsult utför ett arbete, ska de få betalt från arbetsgivaren.

  I vardagligt tal är arvode egentligen en synonym till lön. Begreppen blir normalt behandlade på samma sätt. Det finns dock vissa skillnader som vi kommer att beskriva här.

  Är styrelsearvode skattefritt?

  Målet rör frågan huruvida arvode för styrelseuppdrag ska tas upp som inkomst hos styrelseledamoten personligen eller hos dennes bolag, i vilket arvodet faktureras och intäktsförs.

  Frågan om beskattning av styrelsearvode har tidigare varit föremål för prövning. I tidigare rättspraxis har styrelsearvodet ansetts utgöra en sådan förvärvsinkomst som ska tas upp hos styrelseledamoten personligen. Att tjänstebeskattning ska ske hos styrelseledamoten har motiverats med att styrelseuppdrag får anses vara av sådan personlig karaktär att beskattning inom bolagssektorn inte är möjligt.

  Är arvode en anställning?

  Rutinen Gage/Arvode avser en utbetalning till person eller andra mottagare som inte är anställd och som inte har ett företag att fakturera ifrån, alltså hantering av engångsutbetalningar till ej anställda personer. Ersättningen ska redovisas och omfattas av sociala avgifter, kontrolluppgift och eventuell SINK (Särskild inkomstskatt), LSI-deklaration (Lagen om särskild inkomstskatt) och avgift samt även redovisas mot bokföring.

  För kommuner kan rutinen användas för att enkelt betala ut arvoden till förtroendevalda som får ersättning för arbetade timmar och utlägg.