:

Är det moms på resekostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på resekostnader?
 2. Hur fakturera för resekostnader?
 3. Är det moms på fakturerad milersättning?
 4. När ska man fakturera utan moms?
 5. Hur bokför man resekostnader?
 6. Vad räknas som resekostnader?
 7. Hur bokförs resekostnader?
 8. Är resekostnader avdragsgilla?
 9. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 10. Måste man redovisa moms på faktura?
 11. Vilka tjänster är momsbefriade?
 12. Hur vet man om man ska fakturera med omvänd moms?
 13. Hur ska man bokföra resekostnader?
 14. Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?
 15. Hur bokför man kostnad för milersättning?

Är det moms på resekostnader?

Resekostnader uppstår i redovisningsenheter vid tjänsteresor till kunder, leverantörer och olika evenemang på grund av utgifter som uppkommer vid tjänsteresor.

En tjänsteresa leder till resekostnader som uppstår till följd av utgifter för biljetter (flyg, tåg, buss), hyrbil, hotellrum, representation och milersättningar med mera. En tjänsteresa är en resa som görs inom ramen för en redovisningsenhets näringsverksamhet och därmed anses de utgifter som uppstår i samband med en tjänsteresa tillhöra redovisningsenheten.

Hur fakturera för resekostnader?

Belopp som fakturerats till kund och som ska intäktsredovisas kan krediteras kontogrupp 35 Fakturerade kostnader eller redovisas bland övriga intäkter i kontogrupp 30 exempelvis.

Är det moms på fakturerad milersättning?

Hej Darius!

Milersättning tänker jag bör läggas in som en tjänst. Jag hittade följande definition på Skatteverkets hemsida:

När ska man fakturera utan moms?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur bokför man resekostnader?

Företagets utgifter i samband med tjänsteresor debiteras kontogrupp 58 Resekostnader, alternativt konto 5890 Övriga resekostnader. Om en anställd betalat dricks t.ex. i samband med taxiresa ingår denna utgift i resekostnaden.

Utbetalt reseförskott debiteras konto 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda, alternativt underkontot 1611 Reseförskott. När den anställde lämnar reseräkning avseende tjänsteresan krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1610, och aktuellt utgiftskonto, t.ex. konto 5800 Resekostnader, debiteras med resekostnaderna och konto 2640 Ingående moms debiteras med momsen.

Vad räknas som resekostnader?

Vid körning med bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp.

Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar.

Avdrag medges med 9 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2015:25).

Skatteverket anser att avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

Hur bokförs resekostnader?

I sin beskattning kan löntagare dra av kostnader för resor som arbetet har gett upphov till. Avdragbarheten påverkas av om kostnaderna är kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen eller resekostnader för arbetsresor.

Föreskrifter om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i löntagarens beskattning finns i 93 § och 95 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992 ISkL). Löntagaren får dra av resekostnader och andra kostnader som en arbetsresa gett upphov till i form av utgifter för inkomstens förvärvande som avses i ISkL 29 § och ISkL 95 § 1 mom. 4 punkten.

Med resa mellan bostaden och arbetsplatsen avses resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen. Den egentliga arbetsplatsen är den plats där löntagaren stadigvarande utför sitt arbete (ISkL 72 b § 1 mom.). På grund av rörligt arbete finns det dock inte nödvändigtvis en sådan egentlig arbetsplats. Som egentlig arbetsplats anses då den plats där arbetstagaren avhämtar arbetsorder eller där hen förvarar sina arbetsplagg, redskap och material. Som egentlig arbetsplats kan också betraktas någon annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats. (ISkL 72 b § 2 mom.)

Är resekostnader avdragsgilla?

I sin beskattning kan löntagare dra av kostnader för resor som arbetet har gett upphov till. Avdragbarheten påverkas av om kostnaderna är kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen eller resekostnader för arbetsresor.

Föreskrifter om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i löntagarens beskattning finns i 93 § och 95 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992 ISkL). Löntagaren får dra av resekostnader och andra kostnader som en arbetsresa gett upphov till i form av utgifter för inkomstens förvärvande som avses i ISkL 29 § och ISkL 95 § 1 mom. 4 punkten.

Med resa mellan bostaden och arbetsplatsen avses resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen. Den egentliga arbetsplatsen är den plats där löntagaren stadigvarande utför sitt arbete (ISkL 72 b § 1 mom.). På grund av rörligt arbete finns det dock inte nödvändigtvis en sådan egentlig arbetsplats. Som egentlig arbetsplats anses då den plats där arbetstagaren avhämtar arbetsorder eller där hen förvarar sina arbetsplagg, redskap och material. Som egentlig arbetsplats kan också betraktas någon annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats. (ISkL 72 b § 2 mom.)

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Milersättningen har legat på 18,50 kronor sedan 2009 och många har ifrågasatt varför avdraget inte justerats då kostnaderna för tjänstebil har ökat rejält de senaste åren. Men nu har det alltså kommit en höjning av skattefri reseersättning - till slut.

För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

Måste man redovisa moms på faktura?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vilka tjänster är momsbefriade?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

Hur vet man om man ska fakturera med omvänd moms?

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Hur ska man bokföra resekostnader?

Resekostnader uppstår i redovisningsenheter vid tjänsteresor till kunder, leverantörer och olika evenemang på grund av utgifter som uppkommer vid tjänsteresor.

En tjänsteresa leder till resekostnader som uppstår till följd av utgifter för biljetter (flyg, tåg, buss), hyrbil, hotellrum, representation och milersättningar med mera. En tjänsteresa är en resa som görs inom ramen för en redovisningsenhets näringsverksamhet och därmed anses de utgifter som uppstår i samband med en tjänsteresa tillhöra redovisningsenheten.

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Hur bokför man kostnad för milersättning?

Milersättning och bilersättning är egentligen två olika namn på samma sak och innebär att din arbetsgivare kan betala ut en ersättning till dig när du kör bil i tjänsten. Har du inte fått ersättning från din arbetsgivare för milersättning kan du göra avdrag för det i din deklaration. Det finns inga restriktioner vad gäller bolagsform för bilersättning och alla bolagsformer kan använda sig av det. 

Milersättning är till för att ersätta dig för slitage och bränsle för de mil du kör i tjänsten. Det ersätter inte andra kostnader såsom parkering, böter eller trängselavgift. 

För att räkna ut din bilersättning (milersättning) behöver du egentligen bara veta hur långt du har kört. Sedan har skatteverket en schablon för beloppen du kan få: 

 • 18,50 kr per mil du har kört med din egen (privata) bil, 
 • 6,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på diesel (avdrag för dieselolja),
 • 9,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på annat drivmedel.

Det är helt enkelt bara att du håller koll på hur många mil du kört och gångrar det med det belopp som stämmer överens med den bil du kört.