:

Hur gör man en bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en bodelning vid dödsfall?
 2. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 3. Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?
 4. Kan dödsbo begära bodelning?
 5. Kan man skriva bodelning själv?
 6. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 7. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 8. Hur snabbt får man sitt arv?
 9. Kan man vägra bodelning?
 10. Vem betala skatt vid bodelning?
 11. Kan man göra bodelning själv?
 12. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 13. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. När ska arvet betalas ut?

Hur gör man en bodelning vid dödsfall?

Grund­re­geln är att bo­del­ning alltid ska ske vid skils­mäs­sa och döds­fall. Vid bo­del­ning reder man ut vilken egen­dom som är den ef­ter­le­van­de makens egen­dom och vilken egen­dom som hör till den av­lid­ne makens dödsbo. Ar­ving­ar­na ärver endast egen­dom som till­hör döds­bo­et.

När ett äk­ten­skap ingås blir allt det ma­kar­na äger gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör genom döds­fall eller äk­ten­skaps­skill­nad delas egen­do­mens värde lika mellan döds­bo­et och ef­ter­le­van­de maken.

Bo­del­ning­en om­fat­tar allt gif­to­rätts­gods som ma­kar­na hade vid döds­tid­punk­ten. Det har ingen be­ty­del­se vem som har köpt egen­do­men eller fått egen­do­men i arv eller gåva.

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra något till en­skild egen­dom. Det in­ne­bär att den egen­do­men inte ska räknas med i bo­del­ning­en och ska inte delas lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­et. 

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?

Om ni båda är överens om villkoren går er bodelning snabbt att genomföra på egen hand. Det enda ni behöver göra är att fördela era tillgångar och skriva ett bodelningsavtal. Kom ihåg att er bank kan behöva justera eventuella lån om ni har sådana. Beroende på er boendesituation kan ni också behöva genomföra ägarbyten för er bostad. Då kan ni antingen ansöka om lagfart, överföra bostadsrätten eller uppdatera ert hyresavtal. Själva bodelningsprocessen tar alltså inte lång tid, men att hantera bankärenden och liknande kan däremot dra ut på tiden. 

Kan dödsbo begära bodelning?

Juridik vid dödsfall

Hej. Jag äger en fastighet själv, ingen annan står för lån eller kostnader. Sambon har inga barn, men har en syster. Sambon äger inget, vi har alltid varit noga med att jag ska vara ensam ägare. I händelse av att sambon avlider, har hans syster rätt till min egendom? Alltså kan denna syster komma att kunna kräva något som jag äger?

Kan man skriva bodelning själv?

Hej och tack för din fråga,

Är man överens kan man på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad man kommit överens om, vem som ska ha vad samt att makarnas ekonomiska förhållande upphört. Man måste alltså inte ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare. Detta gör man ofta för att se till så att avtalet blir rätt, för att få hjälp med att komma överens eller för att se till att få det man har rätt till ur bodelningen.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Hur snabbt får man sitt arv?

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Kan man vägra bodelning?

Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­ligt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.

Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Bo­del­ning är inte nöd­vän­digt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa. 

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom. 

Det är bra att på­bör­ja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

Vem betala skatt vid bodelning?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kan man göra bodelning själv?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Hej! Jag har försökt att sätta mig in i hur detta med bodelning egentligen fungerar. Jag är med på att värdet av alla tillgångar ska delas lika osv.

Men hur gör man egentligen med allt lösöre? Hur värderar man bestick, serviser, handdukar, sängkläder, utemöbler och allt annat som hör vardagen till?

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Det är en hel del att tag i för de anhöriga, när någon avlider. Och om hon eller han bodde ensam i bostaden behöver man dessutom ta tag i städning och tömning av bostaden. (Läs gärna mer om det i vår checklista vid dödsfall.) Ansvaret för att detta blir utfört ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskyldiga.

Mycket kan vänta ett tag, men en del saker måste man ta itu med omgående. Om det till exempel fanns ett husdjur måste detta tas om hand och omplaceras snarast. Därefter tömmer man huset eller lägenheten på alla färskvaror i skafferier, kyl och frys. Töm alla sopor och se till att någon tömmer brevlådan varje dag, tills adressändringen är gjord.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

När ska arvet betalas ut?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.