:

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 2. Vad händer med optioner vid uppköp?
 3. Hur bokför man optioner?
 4. Vad händer med optioner vid uppsägning?
 5. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 6. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 7. Är det bra att köpa optioner?
 8. Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?
 9. Hur deklarerar jag optioner?
 10. Hur tjänar man pengar på optioner?
 11. What is qeso (qualified employee stock options) in Sweden?
 12. What does qeso stand for?
 13. Are qualified employee stock options a good option for startups?
 14. Can a start-up issue a qeso?
 15. Are qesos a 'pool' of stock options?
 16. What does qeso stand for?
 17. Are qesos a good option for start-ups in Sweden?
 18. Are qeso schemes tax-beneficial?

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Innan ni ställer ut KPOer är det viktigt att ni går igenom att bolaget uppfyller alla kraven. Annars kan bolaget och de anställda åka på en obehaglig skattesmäll. Kraven som ska uppfyllas är:

 • Bolaget får högst ha drivit verksamhet i tio år
 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor (planeras att höjas 2022)
 • Antalet anställda får vara högst 49 (planeras att höjas 2022)
 • Mindre än 25% av aktierna ägs av staten (direkt eller indirekt)
 • Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad
 • Bolaget är inte verksamt inom följande områden:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Vad gäller själva optionsprogrammet är begränsningarna följande:

Vad händer med optioner vid uppköp?

Innan ni ställer ut KPOer är det viktigt att ni går igenom att bolaget uppfyller alla kraven. Annars kan bolaget och de anställda åka på en obehaglig skattesmäll. Kraven som ska uppfyllas är:

 • Bolaget får högst ha drivit verksamhet i tio år
 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor (planeras att höjas 2022)
 • Antalet anställda får vara högst 49 (planeras att höjas 2022)
 • Mindre än 25% av aktierna ägs av staten (direkt eller indirekt)
 • Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad
 • Bolaget är inte verksamt inom följande områden:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Vad gäller själva optionsprogrammet är begränsningarna följande:

Hur bokför man optioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Vad händer med optioner vid uppsägning?

Vad händer med mina RSU:er om jag säger upp anställningen innan de intjänas? Behandlingen av dina RSU:er vid uppsägning av din anställning före utgången av intjänandeperioden beror på orsaken till din uppsägning. ... De intjänade RSU:erna kommer att betalas ut så snart som administrativt möjligt efter uppsägning av sysselsättning.

Mandat av amerikanska skatteregler, outnyttjade personaloptioner löper ut 10 år från tilldelningsdatum och absorberas tillbaka i företaget. Historiskt sett var detta aldrig ett problem eftersom incitamentsmodellen som är bekant för alla utformades när företag strävade efter att bli börsnoterade så snart de kunde.

En säljoption, som ger innehavaren rätt att sälja en aktie till ett specificerat pris, har inget värde om det underliggande värdepapperet handlas över strejken vid utgången. I båda fallen förfaller alternativet värdelöst. När ett alternativ finns i pengarna och utgången närmar sig kan du göra ett av flera drag.

Ibland ger en aktie en stor utdelning och utövar en köpoption att fånga utdelningen kan vara värt besväret. Eller, om du äger en option som ligger djupt i pengarna, kanske du inte kan sälja den till verkligt värde. Om buden är för låga kan det dock vara att föredra att utnyttja möjligheten att köpa eller sälja aktien.

Det är bara vettigt att utnyttja dina optioner om de har värde. Om de gör det kallas de "in-the-money". Detta händer när lösenpriset (eller lösenpriset) på dina aktieoptioner är lägre än marknadspriset för dina företagsaktier som handlas på börsen.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

En aktieterminsaffär är ett avtal idag om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris på en bestämd dag i framtiden. Det på förhand avtalade priset kallas terminspris. Betalning och leverans av aktierna ska ske vid ett bestämt tillfälle i framtiden mot terminspriset.

Terminen innebär en skyldighet för både köparen och säljaren av terminen. Köparen av en aktietermin ska på slutdagen köpa aktier av säljaren till det överenskomna priset, och den som sålt terminen är å sin sida skyldig att leverera aktier till terminspriset. Både köparen och säljaren kan dock neutralisera ingångna terminskontrakt under löptiden genom så kallad nettning, vilket innebär att den som exempelvis har köpt en termin säljer en likalydande termin under löptiden.

Egentligen är aktieterminsköpet ett sätt att vid en tidpunkt i framtiden köpa eller sälja de aktier som terminen avser. Skillnaden mot ett vanligt aktieköp är att när du köper aktierna direkt betalar du det fulla värdet vid köpet, medan den som köper aktieterminer betalar och får aktierna först på en bestämd dag i framtiden. Vid köp av aktier med hjälp av termin kan således en del av kapitalet bli tillgängligt för andra investeringar under terminens löptid.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Är det bra att köpa optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

Svar: Det beror på personens investeringsstrategi och riskbenägenhet. Optioner är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att få exponering mot börsen och för att skydda investeringar. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns risker och förluster involverade.

Svar: Nej, en option är inte en aktie. En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Svar: En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Hur deklarerar jag optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur tjänar man pengar på optioner?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

What is qeso (qualified employee stock options) in Sweden?

In Sweden, QESO (Qualified Employee Stock Options) are restricted to companies under 50 employees. For bigger companies preferred scheme is warrants. Most commonly used in: Also known as ‘Phantom Shares’ or ‘Shadow Stock’. Provide contractual right to the employee that mimics an ESO without the real option

What does qeso stand for?

The information is provided “as is” without any representations or warranties, expressed or implied. Following the new legislation in January 2018 regarding reduced taxes on qualified employee stock options (QESO), most Swedish early-stage companies are now able to give stock options to key employees in a tax-efficient way.

Are qualified employee stock options a good option for startups?

This used to be a bad alternative due to tax implications, but thanks to the new legislation regarding tax relief for so-called qualified employee stock options (“QESO”, Swedish: kvalificerade personaloptioner/KPO) this is expected to become the new standard for startups meeting the law’s criteria (see below).

Can a start-up issue a qeso?

Not every start-up can issue QESO. Only companies that meet the prerequisite set out in law may issue QESOs. For example, the company needs to be an unlisted limited liability company of smaller size (less than 50 employees and net sales or balance sheet total max.

Are qesos a 'pool' of stock options?

 • Not a "pool" of stock options. One important thing to note, in particular for readers familiar with US ESOPs, is that QESOs are not a "pool" of options, already issued and held by the company and part of the issued capital in the cap table, with options handed out to employees over time.

What does qeso stand for?

 • The information is provided “as is” without any representations or warranties, expressed or implied. Following the new legislation in January 2018 regarding reduced taxes on qualified employee stock options (QESO), most Swedish early-stage companies are now able to give stock options to key employees in a tax-efficient way.

Are qesos a good option for start-ups in Sweden?

 • Sweden is no exception. QESOs saw the light of day in 2018. Issuance of warrants (Sw. teckningsoptioner ) used to be the most common equity scheme for incentivizing employees in start-ups in Sweden. However, warrant programs typically require an initial investment by the employee in order to achieve a favourable tax situation.

Are qeso schemes tax-beneficial?

 • Beneficial tax treatment for the company. For the company issuing the QESO, compared to traditional warrant schemes if not priced at market value, QESO-schemes are tax-beneficial for the company, as the company does not need to pay social security contributions if the option is not priced at market.