:

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 2. Kan företag få skattereduktion?
 3. Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?
 4. Kan man spara skattereduktion som man ej kan utnyttja till nästa år?
 5. Är inventarier en investering?
 6. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 7. Hur mycket får man ge i gåva företag?
 8. Kan företag donera pengar?
 9. Var går gränsen för inventarier?
 10. Vad kan man dra av i ett aktiebolag?
 11. Hur undviker man vinstskatt?
 12. Vad räknas som en investering?
 13. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 14. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 15. Kan ett aktiebolag ge en gåva?

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Den 13 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att anta en tillfällig lag om skattereduktion vid förvärv av maskiner och inventarier.

De nya bestämmelserna innebär att skattereduktion medges för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas mellan den 1 januari och 31 december 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet.

Kan företag få skattereduktion?

I underlaget för skattereduktionen ingår materiella inventarier som har förvärvats genom köp, byte eller egentillverkning. För att få räkna utgiften för inventariet till underlaget för skattereduktionen ska utgiften dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det krävs då att följande förutsättningar är uppfyllda;

 • Företaget är ägare till inventariet
 • Inventariet är levererat till företaget senast den 31 december 2021
 •  Inventariet är anskaffat för verksamheten som företaget bedriver

Exempel på materiella inventarier är bilar och maskiner. Här kan du läsa mer om vad som gäller för immateriella tillgångar.  

Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?

20 december 2021

Under oktober 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig lag, som möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021. Lagen träder ikraft den 1 januari 2022. Införandet av skattereduktionen ämnar stimulera investeringstakten hos svenska bolag. Då många bolag med anledning av covid-19 och ekonomisk osäkerhet valt att skjuta upp flera investeringar på framtiden.

Kan man spara skattereduktion som man ej kan utnyttja till nästa år?

Under pandemin drog många företag ner på sina investeringar. Som en åtgärd för att öka investeringarna och också påverka företag att tidigarelägga planerade investeringar, lämnade regeringen en proposition om skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade kalenderår 2021. Denna lag antogs senare av Riksdagen. 

Är inventarier en investering?

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de har ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Hur mycket får man skriva av inventarier?

När du köpt en tillgång som du kommer använda under en längre tid (flera år) skall du fördela kostnaden för tillgången över en längre period. En sådan typ av tillgång kallas för inventarie. Kostnaden fördelas med hjälp av avskrivningar som är en bokföringsmässig åtgärd och innebär att du visar värdeminskningen som användandet av tillgången leder till.

Tänk såhär: Om du köper en maskin idag så kommer den inte vara lika mycket värd om 5 år. Värdet på maskinen har alltså minskat i verkligheten och genom avskrivning minskar vi värdet på tillgången i bokföringen också. När avskrivningsperioden är slut så är tillgången inte längre en kostnad för företaget.  

Hur mycket får man ge i gåva företag?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Kan företag donera pengar?

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har många hört av sig med frågor om företagsgåvor och beskattning. Där slås nämligen fast att gåvor från företag ska beskattas för företaget som ger gåvan. Vi kontaktade Sofia Bülow, skattejurist på Grant Thornton för att reda ut domen och bad henne berätta om det finns något sätt för företag att ge till allmännyttiga ändamål utan att samtidigt behöva beskattas.

Med ett växande engagemang i näringslivet för ett hållbart samhälle är det numera allt vanligare att företag önskar att på något sätt ge pengar till olika typer av ideella organisationer. Det kan ske helt förutsättningslöst (donation/bidrag) eller med krav på motprestation (sponsring). Beroende på om en gåva räknas som donation eller sponsring gäller olika regler för skatt och moms. I den här artikel lämnar vi sponsring därhän och fokuserar på gåvor utan krav på motprestation. Det bör dock alltid göras en bedömning om en gåva är sponsring och i så fall i vilken utsträckning då detta har olika skatte- och momsmässiga effekter.

Var går gränsen för inventarier?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Vad kan man dra av i ett aktiebolag?

Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. 

Hur undviker man vinstskatt?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Vad räknas som en investering?

Vad är en investering och vad innebär det att investera? Lär dig mer om investeringar med Kameo.

Investeringar är ett begrepp som alla har hört och som används i många olika sammanhang, men vad är en investering egentligen?

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Att göra avdrag på ditt egna företag kan kännas svårt, men det är något som faktiskt är av ekonomiskt värde för dig och din verksamhet.

Svårigheten med att göra avdrag på den egna firman beror generellt på en rädsla för att göra fel och att det i stället för ekonomisk vinst leder till oförutsedda kostnader.

Till skillnad mot finansieringsdelen av företaget ger avdragen minskade utgifter istället för ökade inkomster, vilket är minst lika viktigt.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Kan ett aktiebolag ge en gåva?

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har många hört av sig med frågor om företagsgåvor och beskattning. Där slås nämligen fast att gåvor från företag ska beskattas för företaget som ger gåvan. Vi kontaktade Sofia Bülow, skattejurist på Grant Thornton för att reda ut domen och bad henne berätta om det finns något sätt för företag att ge till allmännyttiga ändamål utan att samtidigt behöva beskattas.

Med ett växande engagemang i näringslivet för ett hållbart samhälle är det numera allt vanligare att företag önskar att på något sätt ge pengar till olika typer av ideella organisationer. Det kan ske helt förutsättningslöst (donation/bidrag) eller med krav på motprestation (sponsring). Beroende på om en gåva räknas som donation eller sponsring gäller olika regler för skatt och moms. I den här artikel lämnar vi sponsring därhän och fokuserar på gåvor utan krav på motprestation. Det bör dock alltid göras en bedömning om en gåva är sponsring och i så fall i vilken utsträckning då detta har olika skatte- och momsmässiga effekter.