:

Vad menas med omstrukturering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med omstrukturering?
 2. Vad är omstruktureringskostnader?
 3. När är en tjänst omsatt?
 4. När ska man göra en avsättning?
 5. Är hotell en vara eller tjänst?
 6. När ska man fakturera utan moms?
 7. Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?
 8. Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?
 9. Får man ta in gäster på hotell?
 10. När är det 6% moms?
 11. Får man dra moms utan kvitto?
 12. Är en faktura ett kvitto?
 13. Är avsättning en kostnad?
 14. När gör man avsättningar?
 15. Vad är fördelen med periodiseringsfond?

Vad menas med omstrukturering?

En omstrukturering är aldrig ett självändamål, utan ett verktyg för att uppnå något annat. Din marknad kanske har förändrats, du behöver kanske planera för en försäljning, eller ett generationsskifte? Det man helt klart kan säga är, att när man börjar flytta på rörelser, bolag och personer, skapas skatteeffekter. Även metoden i sig, för hur omstruktureringen sker, kan skapa skatteeffekter, både oönskade och önskade.

Det finns en mängd skatteregler för omstruktureringar. Ta hjälp i god tid så att du har kontroll över hela processen! Vi har stor erfarenhet av omstruktureringar och vet hur fallgroparna ska undvikas.

Vad är omstruktureringskostnader?

Kapitel IX består, förutom en inledning, av två delar. Del I behandlar frågor om armlängdsmässig kompensation för omstruktureringen som sådan medan del II behandlar frågor om ersättning för koncerninterna transaktioner efter att omstruktureringen har genomförts. Del I har sex underavsnitt (A–F) medan del II har fem underavsnitt (A–E).

I den fortsatta redogörelsen kommer ordet ”transfer” som används i riktlinjerna att översättas med ordet ”överföring”. Med ”överföring” avses i detta sammanhang både överlåtelse och upplåtelse och både transaktioner som skett med kompensation och utan kompensation. Begreppen ”transferor” och ”transferee” som används av OECD översätts här med ”överlåtare” respektive ”mottagare”.

När är en tjänst omsatt?

Momsbeskattningen regleras i Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200), ML. Lagen reglerar bl a vem som är skyldig att betala moms till staten, vilken omsättning (inköp/försäljning) av varor och tjänster som är skattepliktig, vem som får dra av ingående moms samt när och var redovisning ska ske.

Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom landet ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Detta gäller även gemenskapsinterna förvärv inom EU och import från land utanför EU. Med undantag av vissa mindre områden som Åland. De flesta näringsidkare som bedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldiga, d v s skyldiga att betala moms till staten.  Liksom för andra momsskyldiga gäller ML:s regler även statliga myndigheter. Redovisning och återbetalning av myndighetens ingående skatt regleras dock i Förordning om myndighetens hantering av ingående mervärdesskatt 1993:529 samt i Riksrevisionens Föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. I förordningen regleras bl a vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt samt redovisning av ingående moms. Ekonomiavdelningen rekvirerar den ingående momsen och levererar in den utgående momsen till Skatteverket varje månad.

 Ingående moms = den moms SLU betalar till leverantörer vid inköp till verksamheten ("faktura in").

När ska man göra en avsättning?

Garantiåtaganden, bindande kontrakt att köpa råvaror och banklån – vilken av dessa räknas som en avsättning? Det är inte alltid lätt att veta. FAR:s expert hjälper dig navigera rätt.

Ett företag har sålt varor och skickat ut dem till kund. Samtidigt har man genom ett garantiåtagande förbundit sig att ersätta eller reparera fel i varan. Hur redovisas det här?  

Är hotell en vara eller tjänst?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

När ska man fakturera utan moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?

En avsättning är en form av skuld men det finns en viss osäkerhet kring antingen betalningstidpunkten och/eller beloppet som leder till utflöde av resurser. En avsättning blir en kostnad som redovisas på resultaträkningen innan utgiften har uppkommit i tiden. Posten redovisas också som en avsättning på balansräkningen - eftersom det finns en viss osäkerhet kring den (beloppet eller tidpunkten) kan den inte redovisas som en skuld.Enligt K3 ska ett företag endast redovisa en avsättning om:- Företaget på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller en informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse- Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen- En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan görasLegal förpliktelse: kan uppkomma pga kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grundInformell förpliktelse: uppkommer pga ett företags handlande, tex genom att företaget har etablerat en praxis, offentliggjort riktlinjer eller uttalanden.

Villkoret att företaget ska ha en befintlig förpliktelse till följd av en inträffad händelse, innebär att företaget inte har något annat alternativ än att reglera förpliktelsen.Företaget har skapat en välgrundad förväntan hos berörda parter att man kommer att fullgöra sina skyldigheter.Tex om företag lämnar garantier i samband med försäljning av varor ska en avästtning göras. Anledningen till att garantiförpliktelser leder till avsättningar är att när företag har sålt produkter under en period bör kostnaden för sålda varor i samband med försäljningen belasta resultatet. Under den period som försäljningen sker bör därför samtliga kostnader som är kopplade till försäljningen kostnadsföras. Merparten av kostnaderna är kända, men den del som avser kostnader för framtida garantiåtaganden måste bedömas. Det är lämpligt att utgå från tidigare erfarenheter för att kunna bedöma den summa som ska avsättas för garantiförpliktelser.

Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?

Det som kan sättas av är 100 procent av det justerade resultatet, det vill säga resultatet av närings-verksamheten, före avdrag för avsättning till periodiseringsfond, ökat med:

 • Påförda egenavgifter och schablonavdrag för sådana avgifter
 • Avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning av pensionssparkonto samt beräknad särskild löneskatt avseende dessa poster
 • Avdrag för avsättning till expansionsfond

Får man ta in gäster på hotell?

Men det största som försvunnit från Hotel Eggers var en äkta matta på 2 x 2,5 meter som fanns i lobbyn. En historia personalen minns väl.

– En besökare som hängde en bra stund i lobbyn hade under besöket diskret flyttat runt möblerna där han suttit och lyckats rulla ihop mattan som låg där. Sen stoppade han ner den i en stor trunk han hade med sig och gick ut, berättar Jessica Vialleton.

Innan mannen lämnade gick han fram till receptionisten som han hade prata med flera gånger under sitt besök, och tackade för ett vänligt bemötande. Stölden polisanmäldes men mattan hittades aldrig

När är det 6% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Får man dra moms utan kvitto?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Är en faktura ett kvitto?

Huvudskillnaden mellan faktura och kvitto återfinns i det ögonblick då leverantören ger dem till konsumenten och i deras syfte; fakturan är skattepliktig, men kvittot är inte.

Trots skillnader bör det dock noteras att de två begreppen hänvisar till ett dokument som har till syfte att informera oss om kostnaden för en vara eller tjänst. Därför är det leverantörerna av varor och tjänster som förser oss med dessa dokument. För att förstå det bättre kommer vi att se dem separat.

Är avsättning en kostnad?

Garantiåtaganden, bindande kontrakt att köpa råvaror och banklån – vilken av dessa räknas som en avsättning? Det är inte alltid lätt att veta. FAR:s expert hjälper dig navigera rätt.

Ett företag har sålt varor och skickat ut dem till kund. Samtidigt har man genom ett garantiåtagande förbundit sig att ersätta eller reparera fel i varan. Hur redovisas det här?  

När gör man avsättningar?

Garantiåtaganden, bindande kontrakt att köpa råvaror och banklån – vilken av dessa räknas som en avsättning? Det är inte alltid lätt att veta. FAR:s expert hjälper dig navigera rätt.

Ett företag har sålt varor och skickat ut dem till kund. Samtidigt har man genom ett garantiåtagande förbundit sig att ersätta eller reparera fel i varan. Hur redovisas det här?  

Vad är fördelen med periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.