:

Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?
 2. Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?
 3. Är det skatt på omställningsstöd?
 4. När får man omställningsstöd?
 5. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 6. Hur vet man om man får utdelning?
 7. Vem betalar omställningsstöd?
 8. Hur många har sökt omställningsstöd?
 9. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 10. Hur mycket får man i omställningsstöd?
 11. Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?
 12. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 13. Är utdelning skattefritt?
 14. Hur länge kan man få omställningsstöd?
 15. Är det svårt att få omställningsstöd?

Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?

Sedan den 22 juni 2020 kan företag som fått minskad omsättning på grund av coronapandemin ansöka om så kallat omställningsstöd. Stöd ges med mellan 22,5 - 75 procent av de fasta kostnaderna (för verksamhet i Sverige) beroende på hur mycket omsättningen har minskat. Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader. Stödet gavs ursprungligen för perioden mars–april 2020, men det har skett eller aviserats nya förlängningar som sträcker sig året ut.

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året.

Minsta omsättningsminskning samt maximala stödbeloppet för respektive stödperiod finns i följande tabell:

* Beloppet delas för augusti–december och totalt maximalt 30 mkr ges för hela perioden.

Ansökan om stöd sker separat för respektive stödperiod och görs hos Skatteverket. Ansökan är stängd för mars–april, maj samt för juni–juli. Ansökan för de aviserade perioderna augusti-oktober samt november–december har ännu inte öppnats och inget datum har ännu kommunicerats.

Det ställs förhållandevis höga krav på ansökan och det underlag som ska skickas med ansökan. För att ansöka om stöd över vissa nivåer krävs även ett revisorsintyg. Läs mer om de krav som ställs på ansökan här: Omställningsstöd - vad krävs och är det alltid värt besväret?

Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?

Täckningsgrad (TG) = täckningsbidraget (TB) i procent av omsättningen. 

Täckningsgraden är ett nyckeltal som visar hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget (TB). Enkelt uttryckt anger det alltså hur stor procentuell andel av försäljningspriset som kan användas för att täcka de gemensamma fasta kostnader för samtliga produkter.

Är det skatt på omställningsstöd?

 • Företag eller enskilda näringsidkare med F-skatt vars totala nettoomsättning under mars och april 2020 har minskat med mer än 30 procent jämfört med mars och april 2019.
 • Den minskade omsättningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av covid-19.
 • Nettoomsättningen uppgår till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020.
 • Stödet som beviljas uppgår till minst 5 000 kr.
 • Utdelning eller vissa andra reglerade värdeöverföringar får inte lämnas under perioden mars 2020 - juni 2021. Det gäller även eventuella moderbolag.
 • Företaget har vidtagit åtgärder för att söka andra möjliga ersättningar, exempelvis försäkring, skadestånd eller annat statligt stöd för förlorad omsättning.
 • Ansökan ska inkomma till Skatteverket senast 31 augusti 2020.
 • Att företaget den 29 februari 2020 inte ansågs vara i ekonomiska svårigheter enligt EU-kommissionens förordning (exempelvis om halva aktiekapitalet är förbrukat, bolaget är i rekonstruktion eller i konkurs).
 • Att företaget inte anses vara på obestånd, har näringsförbud (gäller även ägare) eller har skatteskulder som överlämnats till kronofogden vid prövningen av ansökan.

Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75.

Andelen fasta kostnader ska alltså beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 – nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) × 0,75.

När får man omställningsstöd?

Det går dock fortare nu än i början, framhåller hon.

– I början kom det in många ansökningar där man chansade lite i ansökan. Vi ser att det kommer in färre sådana nu och att andelen ja kommer att öka.

Hur många av dem som ansökt i god tid bedömer ni kommer att få besked innan januari månads utgång?

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Hur vet man om man får utdelning?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

Vem betalar omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Hur många har sökt omställningsstöd?

Omställningsfonden, en av Sveriges största omställningsorganisationer, vittnar också om ett stort intresse:

– Vårt intryck är att många ser omställningsstudiestödet som den chans de väntat på för att våga och kunna ta steget att vidareutbilda sig eller byta karriär, säger Helene Palm, utbildningsstrateg på Omställningsfonden. För många är det just finansieringen som varit det som hindrat dem, och nu finns en helt annan nivå på det ekonomiska stödet man kan få när man studerar mitt i livet.

Enligt en Sifoundersökning Omställningsfonden beställt går mer än varannan svensk i tankarna att byta yrke.

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Det går inte längre att ansöka om omställningsstöd eller omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag.

Skatteverket kan inte längre bevilja och betala ut ytterligare omställningsstöd för stödperioderna mars 2020 till och med februari 2022.

Skatteverket kan inte heller längre bevilja och besluta om omställningsstöd för särskilt drabbade företag för perioderna juni 2020 till och med september 2021.

Skatteverket kan dock fortfarande betala ut stöd i följande fall:

Hur mycket får man i omställningsstöd?

Ett omställningsstöd är ett sådant näringsbidrag som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av corona och beräknas på både uteblivna intäkter och fasta kostnader i förfluten tid. Särskilda regler har införts för beskattningen av omställningsstödet.

Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktigt och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen. Stödet ska därför vanligtvis tas upp vid inkomstbeskattningen. Stöd som däremot avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?

Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Är utdelning skattefritt?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur länge kan man få omställningsstöd?

Syftet med omställnings­­studiestödet är att personer som är i arbetslivet ska kunna studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta spår. Här är några korta fakta om stödet:

 • Omställningsstudiestöd består av bidrag och lån, och baseras på personens inkomst.
 • Bidraget är 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, och sedan finns möjlighet att fylla på med lån. Maxbeloppet för bidraget år 2023 är 5 143 kronor per vecka, före skatt.
 • Man kan få stödet i som längst 44 veckor, längre för deltidsstudier.
 • Det går att få omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).
 • Det går att kombinera arbete och studier, men summan av arbete och studier får inte vara mer än 100 procent.
 • Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­studiestöd. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Det är många villkor som behöver uppfyllas för att en person ska kunna få omställningsstudiestöd. Här är några av de mest grundläggande villkoren:

 • Personen ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Personen ska ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna (vissa ersättningar kan jämställas med arbete).
 • Utbildningen måste bidra till att personen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Om personen är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

Läs om alla villkor för att få omställningsstudiestöd

Är det svårt att få omställningsstöd?

Fram till vårens ansökan öppnade den 1 april hade drygt 23 000 personer skickat in 28 000 ansökningar. Ungefär fem gånger så många fler som myndigheten räknade med.

– Vi kämpar på med ansökningarna efter bästa förmåga, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Fram till den 31 mars hade drygt 750 personer sökt stödet i Kronobergs och Kalmar län. Men bara 47 ansökningar har hittills blivit godkända. I  Blekinge är motsvarande siffror 284 ansökningar, varav 17 har beviljats.