:

Hur ändrar man ägare på en fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man ägare på en fastighet?
 2. Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?
 3. Hur skriver man över halva huset?
 4. Kan jag skriva över huset på min man?
 5. Kan man byta ägare på hus?
 6. Hur överlåter man fastighet?
 7. Kan man ge bort en halv fastighet?
 8. Vad kostar det att skriva över halva huset?
 9. Kan jag sälja min del av fastigheten till vem jag vill?
 10. Kan två stå på lagfart?
 11. Hur skriver man över ett hus till någon annan?
 12. Kan två personer äga ett hus?
 13. Vad kostar det att skriva över en fastighet?
 14. Kan man ge bort en fastighet som är belånad?
 15. Kan man ge bort halva huset?

Hur ändrar man ägare på en fastighet?

Bostad & Fastighet

Jag står som ensam ägare på vårt fritidshus. Det fanns ingen tanke med det utan blev bara så när vi köpte huset. Men nu vill vi att båda ska stå som ägare. Vi har inga lån på huset. Hur gör vi?

Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 • Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 • Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

  På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

  Hur skriver man över halva huset?

  Bostad & Fastighet

  Hej. Min sambo vill ta över halva bolånet och räknas in som att hon äger hälften utav fastigheten. Husets pris vid köp var 1.5 miljoner kr. Dagligdags ligger dem två lånen på 1.2 miljoner kr. Går det att ge halva fastigheten som en gåva, och söka lagfart i hennes namn? Eller kan hon köpa in sig på annat sätt? 

  Kan jag skriva över huset på min man?

  Bostad & Fastighet

  Hejsan! Jag fick ett första handskontrakt på en lägenhet då min man och jag planerade att skilja oss och sälja vårt nuvarande hus/bodelning (han skulle ev bo kvar). Nu har vi ångrat oss och ska inte längre separera/skilja oss men vill gärna behålla hyresrätten och vårt nuvarande hus. Kontraktet är villkorat att jag ska inkomma med handlingar på bodelning inom en viss tid för att ha rätt till hyresrätten. Kan jag "skriva över huset" på min man? Vad finns för för- och nackdelar med detta? Som en gåva?

  Kan man byta ägare på hus?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

  För att ändra det nuvarande ägarförhållandet finns det ett antal olika metoder ni kan använda er av. Oftast använder man sig av följande tillvägagångssätt: köp, gåva eller bodelning. Bestämmelser för köp, gåva och bodelning stadgas i Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

  Hur överlåter man fastighet?

  Hur överlåter jag en del av min fastighet till min maka eller make?

  Om du vill överlåta hela din fastighet eller en del av den till din maka eller make finns det två alternativ.

  Kan man ge bort en halv fastighet?

  Gåvor är egent­li­gen en sorts avtal. Om gåvor teck­nas ner skrift­ligt kallas det för gå­vobrev eller gå­vo­hand­ling. Vid mindre gåvor så som jul­klap­par är det ofta inte nöd­vän­digt. Men för gåvor av större värde är det där­e­mot bra och ibland till och med ett krav.

  Gåvor måste ges utan krav på mot­pre­sta­tion, där­e­mot går det bra att ställa vill­kor för gåvan. Det kan till ex­em­pel vara att ange i vilket syfte gåvan ska an­vän­das. Yt­ter­li­ga­re saker som är bra att ange i gå­vobrev är huruvi­da det ska på­ver­ka ditt arv eller inte och om gåvan ska utgöra en­skild egen­dom.

  Ju­ri­diskt syftar fas­tig­het på en av­grän­sad mark. På marken kan det finnas ett bo­stads­hus eller en annan bygg­nad, men det kan också bara vara en tomt. En fas­tig­het är av typen fast egen­dom.

  För en gåva av fast egen­dom finns vissa krav för att den ska bli giltig. Till att börja med måste över­gång­en ske skrift­ligt, det vill säga genom gå­vobrev. Gå­vobre­vet måste också vara un­der­teck­nat av både mot­ta­ga­ren och gi­va­ren av gåvan. Vidare ska en full fas­tig­hets­för­teck­ning finnas i gå­vobrev så att fas­tig­he­ten tyd­ligt kan iden­ti­fie­ras. 

  För att kunna få lag­fart be­vil­jat på den nya ägaren krävs vidare att gå­vobre­vet är be­vitt­nat av två per­so­ner. Lag­fart krävs för att de ju­ri­dis­ka kon­se­kven­ser­na som till ex­em­pel skatt ska övergå på den nya ägaren. Det kan också be­hö­vas för att kunna ta lån på fas­tig­he­ten eller söka bygg­lov.

  Du kanske istäl­let för att ge bort fas­tig­he­ten vill sälja till ett or­dent­ligt ner­satt pris. En be­tal­ning räknas dock som mot­pre­sta­tion och det är därför inte möj­ligt om fas­tig­he­ten ska räknas som gåva.

  Ett al­ter­na­tiv kan istäl­let vara att dela upp över­fö­ring­en av fas­tig­he­ten i två olika avtal. Till ex­em­pel ger du bort huset, men mot­ta­ga­ren be­ta­lar för möbler och andra till­hö­ran­de saker. 

  Vad kostar det att skriva över halva huset?

  Vid överlåtelse av fastighet gäller helhetsprincipen. Det innebär att överlåtelsen antingen ses som en försäljning eller som en gåva rent skatterättsligt – beroende på hur stor ersättningen är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

  För att överlåtelsen rent skatterättsligt ska anses som en gåva måste ersättningen vara lägre än överlåtelseårets taxeringsvärde. Då utlöses ingen vinstskatt. Gåvomottagaren övertar givarens anskaffningsvärde och kan inte tillgodoräkna sig den ersättning som erlagts. Vanligtvis betalar man ingen stämpelskatt (lagfartskostnad) vid fastighetsöverlåtelser genom arv eller gåva. Detta förutsätter dock att eventuell ersättning för fastigheten understiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året innan det år som lagfart beviljas.

  Om fastigheten i stället överlåts till ett pris som överstiger taxeringsvärdet så anses hela överlåtelsen skatterättsligt som ett köp. Anskaffningsvärdet på fastigheten motsvarar då köpeskillingen. Överlåtaren beskattas då för mellanskillnaden mellan överlåtelsepriset och sitt eget anskaffningsvärde.

  Kan jag sälja min del av fastigheten till vem jag vill?

  Finns inget samäganderättsavtal krävs samtliga delägares samtycke för detta. Om det skulle vara så att ägarna inte kommer överens kan en av delägarna efter en tid kräva att hela egendomen säljs på offentlig auktion.

  Ägarna kan själva komma överens om att en sådan typ av ”lösning” inte ska kunna ske genom att skriva in det i samäganderättsavtalet. En sådan typ av överenskommelse går dock inte att träffa om fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och ägs av fler än två.

  Kan två stå på lagfart?

  Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

  Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

  Hur skriver man över ett hus till någon annan?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Om du vill skriva över ditt ägande på henne måste det ske en ändring i lagfarten. Hur detta ska ske kan du läsa mer om på lantmäteriets hemsida. (Klicka här). Med tanke på att det är din exfru som ska ta över hela ägandet är det hennes ansvar att ansöka om lagfart. I de flesta fall behöver originalhandling/originalhandlingar skickas in tillsammans med ansökan. Efter avslutad handläggning skickas handlingarna tillbaka.

  Kan två personer äga ett hus?

  Att äga en fastighet tillsammans med andra kan ibland vara något som skapar problem. Det kan tillexempel handla om att man inte är överens om hur fastigheten ska skötas eller om när fastigheten ska säljas. Vilka regler har du som samägande av fastigheten att falla tillbaka på? Går det att skriva ett avtal som reglerar sådana frågor? I denna artikel går vi genom grunderna för samägande och samäganderättslagen.

  Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt heter lagen som vi i dagligt tal kallar för samäganderättslagen. Den reglerar de grundläggande reglerna för samägande. Ett samägande kan uppkomma genom att flera personer tillsammans köper eller ärver en fastighet. Det kan också uppstå genom vad som kallas för dold samäganderätt, men det är en komplicerad situation som inte kommer behandlas i denna artikel. De formella kraven för fastighetsköp måste därför som huvudregel vara uppfyllda för att en samägandesituation ska uppstå. Vid ett fastighetsköp tillsammans antas alla ägare ha en lika stor andel i fastigheten vardera om ni inte skriver annat i köpekontraktet. Om det tillexempel är en person som äger 50% och två personer som äger 25% måste det tydligt anges i köpekontraktet annars antas alla äga lika stora delar.

  Vad kostar det att skriva över en fastighet?

  För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

  Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

  Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

  Kan man ge bort en fastighet som är belånad?

  Är det möjligt att testamentera bort egendom, såsom en fastighet eller ettsommarhus, om det finns ett lån med egendomen som säkert? Ärvertestamentstagaren även skulden då? Läs vidare så reder vi ut dennafrågeställning.

  Enligt huvudregel i svensk rätt ärver man inte den avlidnes skulder. När enperson avlider bildas ett dödsbo. Dödsboet är en egen självständig juridiskperson. I dödsboet ingår den avlidens tillgångar och skulder.

  Kan man ge bort halva huset?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Rent lagtekniskt finns det inget hinder för vad man får göra med sin egen fastighet. Man väljer alltså själv om man vill sälja, byta eller ge bort sin fastighet – och man får göra det till vem man vill. Eftersom att gåvoskatten är avskaffad i Sverige spelar det ingen roll att fastigheten kanske är värd massa pengar, det är alltså ändå en gåva.