:

Vad menas med rättskapacitet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med rättskapacitet?
 2. Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättssubjekt?
 3. Vilka har rättshandlingsförmåga?
 4. Vem saknar rättskapacitet?
 5. Vad är handlingsförmåga?
 6. När gäller rättskapacitet?
 7. Vem har inte rättshandlingsförmåga?
 8. När förlorar man sin rättshandlingsförmåga?
 9. När får en person rättskapacitet?
 10. I vilka tre fall saknas rättslig handlingsförmåga?
 11. Vad menas med rättshandlingsförmåga?
 12. Har en god man rättshandlingsförmåga?
 13. Får man ha Swish när man har god man?
 14. Hur mycket tjänar man på att vara god man?
 15. Kan man Swisha en miljon?

Vad menas med rättskapacitet?

Rättsförmåga eller rättskapacitet betecknar inom juridiken förmågan att vara bärare av rättsligen skyddade och erkända intressen, varvid den, som enligt lagen har sådan förmåga, kallas rättssubjekt eller person i juridisk mening.

Huruvida ett visst faktiskt subjekt skall erkännas som rättssubjekt eller ej, beror helt och hållet av lagen; men i modern rätt är varje människa erkänd som rättssubjekt redan i sin egenskap av människa. Lagen ställer vanligen upp vissa villkor för erkännandet av ett särskilt bildat subjekt, till exempel aktiebolag, vissa föreningar och så vidare, som rättssubjekt.

Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättssubjekt?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vilka har rättshandlingsförmåga?

Förmågan att själv köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande.

Lawline.se - Vilka har rättslig handlingsförmåga?

Vem saknar rättskapacitet?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket skall åläggas en skyldighet att vid registrering av omyndig som fordonsägare göra detta endast efter en materiell prövning av förvärvets rättsliga grund.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Vägverket att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande de registreringar i vägtrafikregistret som hänför sig till omyndiga fordonsägare och som saknar rättsligt bindande grund så att dessa registreringar avförs ur registret.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Kronofogdemyndigheterna att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande omyndigas restförda fordonsrelaterade skulder så att de som saknar rättsligt bindande grund inte blir föremål för indrivningsåtgärder utan avförs.

 • Regler om underårigs omyndighet finns i 9 kap. föräldrabalken. Den som är under 18 år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som följer av vad som skall gälla på grund av villkor eller andra bestämmelser (1 §). Huvudregeln innebär således att åldersgränsen är 18 år. Är man under 18 år har man rättskapacitet – man är ett rättssubjekt – men man har inte en fullständig rättslig handlingsförmåga. Undantag från huvudregeln är dels att en underårig från 16 års ålder kan få disponera över sin egen lön (3 §), dels att en underårig har fått egendom t.ex. genom testamente eller gåva under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen (4 §).

  Av vad som nu redovisats följer att någon annan måste företräda en underårig. I de allra flesta fall görs detta av den underåriges föräldrar i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare (6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller att föräldrarna utövar förmynderskapet gemensamt om båda har vårdnaden. En förmyndare skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnet (12 kap. 3 § föräldrabalken). Enligt 12 kap. 8 § första stycket föräldrabalken får en förmyndare inte företräda den underårige vid rättshandling mellan förmyndaren själv och den underårige eller vid rättshandling mellan förmyndarens make eller sambo eller någon annan som förmyndaren företräder. Överskrider förmyndaren sin behörighet att företräda den underårige, blir rättshandlingen enligt 12 kap. 8 § tredje stycket ogiltig, om den inte godkänns av behörig ställföreträdare eller av den underårige själv sedan denne blivit myndig. När förmyndaren inte får företräda den underårige skall överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken förordna god man för att tillvarata den underåriges rätt.

  I förarbetena till bestämmelsen i 9 kap. 1 § föräldrabalken anförde Lagberedningen bl.a. följande. Syftet med stadgandet är att skydda den omyndige mot följderna av ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar. Från denna synpunkt föreligger inte anledning att hindra honom från att medverka till rättshandlingar som uteslutande är till hans fördel. För att den underårige enligt 1 § skall kunna anses behörig att företa en viss rättshandling är det dock inte nog, att denna i det hela är fördelaktig för honom. Det skall vara fråga om en ren förvärvsakt, vid vars ingående varje ekonomisk risk för den omyndige praktiskt taget framstår som utesluten. Den underårige är sålunda obehörig att sluta ett avtal om förvärv av egendom mot vederlag, även om dettas värde är obetydligt i jämförelse med värdet av vad som förvärvas. Av liknande grunder kan han ej heller med laga verkan motta en gåva, med vilken är förknippad skyldighet att utge vissa prestationer till givaren eller tredje man (NJA II 1924 s. 314 f.).

  Vad är handlingsförmåga?

  Alla i Sverige har från födsel till död rättsförmåga. Rättsförmåga betyder att ha rättigheter och skyldigheter. Från detta måste man skilja rättslig handlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga är förmågan att själv genomföra sina rättsliga intressen. Om man inte har rättshandlingsförmåga kan man till exempel inte köpa och sälja eller ingå avtal själv. Att ha rättshandlingsförmåga brukar förknippas med att vara myndig.

  Full rättshandlingsförmåga

  När gäller rättskapacitet?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket skall åläggas en skyldighet att vid registrering av omyndig som fordonsägare göra detta endast efter en materiell prövning av förvärvets rättsliga grund.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Vägverket att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande de registreringar i vägtrafikregistret som hänför sig till omyndiga fordonsägare och som saknar rättsligt bindande grund så att dessa registreringar avförs ur registret.

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Kronofogdemyndigheterna att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande omyndigas restförda fordonsrelaterade skulder så att de som saknar rättsligt bindande grund inte blir föremål för indrivningsåtgärder utan avförs.

 • Regler om underårigs omyndighet finns i 9 kap. föräldrabalken. Den som är under 18 år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som följer av vad som skall gälla på grund av villkor eller andra bestämmelser (1 §). Huvudregeln innebär således att åldersgränsen är 18 år. Är man under 18 år har man rättskapacitet – man är ett rättssubjekt – men man har inte en fullständig rättslig handlingsförmåga. Undantag från huvudregeln är dels att en underårig från 16 års ålder kan få disponera över sin egen lön (3 §), dels att en underårig har fått egendom t.ex. genom testamente eller gåva under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen (4 §).

  Av vad som nu redovisats följer att någon annan måste företräda en underårig. I de allra flesta fall görs detta av den underåriges föräldrar i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare (6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller att föräldrarna utövar förmynderskapet gemensamt om båda har vårdnaden. En förmyndare skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnet (12 kap. 3 § föräldrabalken). Enligt 12 kap. 8 § första stycket föräldrabalken får en förmyndare inte företräda den underårige vid rättshandling mellan förmyndaren själv och den underårige eller vid rättshandling mellan förmyndarens make eller sambo eller någon annan som förmyndaren företräder. Överskrider förmyndaren sin behörighet att företräda den underårige, blir rättshandlingen enligt 12 kap. 8 § tredje stycket ogiltig, om den inte godkänns av behörig ställföreträdare eller av den underårige själv sedan denne blivit myndig. När förmyndaren inte får företräda den underårige skall överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken förordna god man för att tillvarata den underåriges rätt.

  I förarbetena till bestämmelsen i 9 kap. 1 § föräldrabalken anförde Lagberedningen bl.a. följande. Syftet med stadgandet är att skydda den omyndige mot följderna av ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar. Från denna synpunkt föreligger inte anledning att hindra honom från att medverka till rättshandlingar som uteslutande är till hans fördel. För att den underårige enligt 1 § skall kunna anses behörig att företa en viss rättshandling är det dock inte nog, att denna i det hela är fördelaktig för honom. Det skall vara fråga om en ren förvärvsakt, vid vars ingående varje ekonomisk risk för den omyndige praktiskt taget framstår som utesluten. Den underårige är sålunda obehörig att sluta ett avtal om förvärv av egendom mot vederlag, även om dettas värde är obetydligt i jämförelse med värdet av vad som förvärvas. Av liknande grunder kan han ej heller med laga verkan motta en gåva, med vilken är förknippad skyldighet att utge vissa prestationer till givaren eller tredje man (NJA II 1924 s. 314 f.).

  Vem har inte rättshandlingsförmåga?

  Förmågan att själv köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande.

  Lawline.se - Vilka har rättslig handlingsförmåga?

  När förlorar man sin rättshandlingsförmåga?

  Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

  Det finns framför allt två rättsliga åtgärder som brukar aktualiseras när en person blir oförmögen att tillvarata sina rättsliga intressen på grund av sitt hälsotillstånd. Dessa två åtgärder är anordnande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap.

  När får en person rättskapacitet?

  Många personer med behov av stöd och service från socialtjänsten behöver stöd för att uttrycka sin vilja, kunna fatta underbyggda beslut och få sina rättigheter tillgodosedda. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge dem stöd. Temat Stödja vuxna personers vilja beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

  I vilka tre fall saknas rättslig handlingsförmåga?

  Förmågan att själv köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande.

  Lawline.se - Vilka har rättslig handlingsförmåga?

  Vad menas med rättshandlingsförmåga?

  Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får enligt huvudregeln inte utan samtycke från förmyndare själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom t.ex. gåva, testamente eller förmånstagarförordnande (9 kap. 1 § FB). Huvudregeln är således att underåriga saknar rättslig handlingsförmåga.

  Har en god man rättshandlingsförmåga?

  Godmanskap är en frivillig insats där huvudmannen behåller sin rättshandlings­förmåga. Det innebär att huvud­mannen själv kan ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Förutsatt att huvudmannen har kapaciteten får denne med andra ord företräda sig själv. Ett godmanskap är därför ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen.

  Det är viktigt att du inte gör saker med huvudmannens tillgångar utan att kommunicera med huvudmannen. I viktiga frågor måste den gode mannen ha sin huvudmans samtycke innan någon åtgärd kan vidtas. Detta gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att uttrycka sin vilja.

  Får man ha Swish när man har god man?

  Autism Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  Hur mycket tjänar man på att vara god man?

  Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

  Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

  Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

  Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

  Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

  Kan man Swisha en miljon?

  We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.

  We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.