:

Vad är en Exportfaktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Exportfaktura?
 2. Vad ska det stå på fakturan vid export?
 3. Vad är en export deklaration?
 4. Vad är Exportklarering?
 5. Vem betalar tull vid export?
 6. Hur fakturerar man utomlands?
 7. Vem betalar moms vid export?
 8. När behövs exportdeklaration?
 9. Får man tillbaka moms vid export?
 10. När ska man fakturera utan moms?
 11. Hur fungerar moms vid export?
 12. Vem gör exportdeklaration?
 13. När räknas det som export?
 14. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 15. Är en faktura ett kvitto?

Vad är en Exportfaktura?

En handelsfaktura används för att räkna ut skatter och tullar som betalas in vid tullklarering och den utgör också ett bevis på försäljningen mellan exportören och importören. Den ska inte förväxlas med andra handlingar, såsom proformafaktura, tullfaktura, packlista eller konossement.

Det är inte svårt att fylla i eller skapa en handelsfaktura för export, dock är det viktigt att man följer den korrekta proceduren, att fakturan innehåller alla nödvändiga uppgifter och är felfri.

Även ett litet fel i en handelsfaktura kan ha negativa konsekvenser för din näringsverksamhet. Det är just därför som många handlare väljer att automatisera det steget och tar därmed bort risken för den mänskliga faktorn.

Vad ska det stå på fakturan vid export?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Vad är en export deklaration?

En exportdeklaration är ett grundläggande dokument i internationell handel. När varor och produkter sänds från Sverige till ett land utanför Europeiska unionen (EU), kräver tullmyndigheterna i både det exporterande och importerande landet en korrekt ifylld exportdeklaration. Den fungerar som ett officiellt dokument som verifierar vilka varor som transporteras, deras ursprung, destination och mottagare, samt andra relevanta detaljer.

Det är viktigt att notera att exportdeklarationen inte enbart är ett administrativt dokument. Det är också ett viktigt verktyg som bidrar till att upprätthålla handelsstatistik, övervaka varuflöden, och genomföra effektiva tullkontroller. Det kan dessutom vara ett bevis vid eventuella tvister eller missförstånd mellan säljare och köpare.

En exportdeklaration är nödvändig av flera skäl. Främst är den ett krav från tullmyndigheterna för att säkerställa att alla varor som lämnar Sverige följer de gällande handelslagarna och reglerna. 

Utan en korrekt ifylld och inlämnad exportdeklaration kan företag stöta på flera problem, inklusive varor som stoppas vid gränsen, tullkontroller och potentiella böter. Därför är det av stor vikt att förstå och noggrant fylla i alla nödvändiga detaljer i en exportdeklaration.

Vad är Exportklarering?

1

För att exportera varor till länder utanför EU bör du först identifiera en marknad och hitta en köpare för din produkt. Den information som erbjuds under Min handelsassistentkommer att hjälpa dig att hitta lämpliga marknader för din produkt. Det kommer också att hjälpa dig att fastställa kraven för din köpare, t.ex. krav på registrering eller licensiering för att handla med specifika varor eller delta i ett visst ekonomiskt område. Eftersom din köpare vanligtvis är importör och tar på sig ansvaret för att din produkt förs in i bestämmelselandet och på dess marknad, är det av avgörande betydelse att köparen har denna roll.

Vem betalar tull vid export?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur fakturerar man utomlands?

Säljer du varor eller tjänster till utlandet genom din verksamhet så behöver du se till att fakturan följer de riktlinjer för utlandsfakturering som krävs för att det ska bli gjort korrekt. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka delar som måste finnas med för att uppfylla dessa krav.

När du säljer varor och/eller tjänster till organisationer i andra EU-länder anger du ingen moms på fakturan och du behöver skicka in en periodisk sammanställning.

När du har försäljning av varor och/eller tjänster inom EU´s momsområde så skall det inte vara någon moms med på fakturan och du behöver skicka in en periodisk sammanställning. Vissa faktureringsprogram har specifika fakturamallar för utlandsfakturering vilket förenklar din fakturering. Detta då särskilda regler gäller vid momsredovisningen vid handel med utlandet. Enligt Skatteverket skall du, i den periodiska sammanställningen, redovisa följande information:

 • Vid momsfri försäljning av varor till andra länder inom EU skall varornas värde redovisas. Detta när varan fraktats från Sverige till annat EU-land och köparens VAT-nummer är angett.
 • Vid momsfri försäljning av tjänster enligt huvudregeln skall tjänsternas värde redovisas. Detta vid försäljning till näringsidkare där köparen finns i annat EU-land och deklarerar och betalar moms på inköpet.
 • Vid trepartshandel inom EU skall värdet av vidareförsäljningen av varor redovisas.

Läs mer om den periodiska sammanställningen här. Ett tips kan vara att du kontrollerar vilka funktioner ditt bokföringsprogram och faktureringsprogram har, för att underlätta fakturering till utlandet och den periodiska sammanställningen.

Vem betalar moms vid export?

För att du ska få redovisa försäljningen som export ska du kunna visa att varan har levererats till en plats utanför EU eller att försäljningen anses som export av andra skäl. Att en vara har levererats till en plats utanför EU kan visas med till exempel tull-, speditions- eller frakthandlingar.

Om varan på ditt uppdrag transporterats av ett transportföretag kan du visa att det är en export med fraktsedel och fraktfaktura. Att du fått betalt från ett land utanför EU räcker däremot inte som bevis.

Det är särskilt viktigt att du kan visa att det är en export vid avhämtningsköp, det vill säga i de fall du levererat en vara i Sverige eller i ett annat EU-land till ett företag som själv för ut varan till ett land utanför EU.

När det gäller avhämtningsköp är försäljningen en export om du kan visa att köparen:

 • transporterar varan ut ur EU och
 • är en utländsk företagare som gör inköpet för sin verksamhet i utlandet.

När behövs exportdeklaration?

Om man i en exportdeklaration anger varuposter som är likadana varandra (dvs. har samma varukod, förfarandekod och tidigare handling) ska dessa sammanföras till en enda varupost. Skillnader i godsmärkning som anges för identifiering av varor eller olika kolliuppgifter utgör inte i sig en grund för att upprepa samma varukod flera gånger.

.

Får man tillbaka moms vid export?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

När ska man fakturera utan moms?

Om man i en exportdeklaration anger varuposter som är likadana varandra (dvs. har samma varukod, förfarandekod och tidigare handling) ska dessa sammanföras till en enda varupost. Skillnader i godsmärkning som anges för identifiering av varor eller olika kolliuppgifter utgör inte i sig en grund för att upprepa samma varukod flera gånger.

.

Hur fungerar moms vid export?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vem gör exportdeklaration?

Den expertis du behöver för att säkerställa framgångsrik transport och leverans

I en global ekonomi är tullhantering ett komplext och ständigt föränderligt område av regler, föreskrifter och pappersarbete. Låt våra experter ta hand om din tullhantering, spara tid och säkerställa en framgångsrik transport och leverans. 

På DSV förstår vi vikten av korrekt hanterade tullformaliteter och efterlevnad av alla lagar och förordningar som reglerar import och export av varor. Vårt omfattande lokala och globala program för tullöverensstämmelse säkerställer att din tulldokumentation är korrekt och kompatibel.

DSV utför gärna tullförfaranden för din räkning. För att kunna göra det behöver vi dock en tullfullmakt. Använd våra mallar på svenska eller engelska och skicka ifylld fullmakt till [email protected] om du vill att vi hanterar dina tullärenden. Notera att fullmakten måste signeras av firmatecknare. För att se vem som är firmatecknare i bolaget kan man till exempel gå in på www.allabolag.se

Incoterms Det är av yttersta vikt att du anger rätt Incoterms för att få rätt ansvarsfördelning mellan dig och din motpart. Här är de absolut vanligaste: EXW, FCA, DAP, DDP. 

När räknas det som export?

Export är omsättning av varor utanför EU som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet (1 kap. 10 § ML).

Exportomsättning ska inte beskattas med svensk mervärdesskatt. Detsamma gäller förskott och a conton om det är klart att den beställda varan ska omsättas genom export.

I bestämmelserna om omsättningsland för varor i 5 kap. 1-3 a §§ ML framgår endast om en omsättning har ägt rum inom landet eller utomlands. Det görs inte heller någon skillnad beroende på om en säljare bedriver sin ekonomiska verksamhet i Sverige, i ett annat EU-land eller utanför EU. I 5 kap. 1–3 a §§ ML är begreppet ”export” därmed inte detsamma som det som anges i 1 kap. 10 § ML utan avser omsättning av varor utanför EU oavsett var säljaren bedriver sin verksamhet. Se prop. 1993/94:99 s. 130-131 om definitionen i 1 kap. 10 § ML.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Är en faktura ett kvitto?

Den största skillnaden mellan faktura och kvitto finns i det ögonblick då leverantören ger dem till konsumenten och i deras syfte; fakturan är skattepliktig, men inte kvittot.

Men trots sina skillnader bör det noteras att de två begreppen hänvisar till ett dokument som har till syfte att informera oss om kostnaden för en vara eller tjänst. Därför är det leverantörerna av varor och tjänster som förser oss med dessa dokument. För att förstå det bättre kommer vi att se dem separat.