:

Vilka är familjemedlemmar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är familjemedlemmar?
 2. Är sambo familjemedlem?
 3. Vad räknas som arbetsgivarens familj?
 4. Var framgår att en arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av lagen om anställningsskydd?
 5. Vad menas med närmaste familj?
 6. Kan jag hämta min mamma till Sverige?
 7. Hur mycket ärver en sambo?
 8. Hur skiljer man sig som sambo?
 9. Kan man anställa en familjemedlem?
 10. Vilka personer omfattas inte av LAS?
 11. När blir man en familj?
 12. Vad är en familj för barn?
 13. Kan man hämta sin pappa till Sverige?
 14. Kan man utvisas om man har barn i Sverige?
 15. Vem får mina pengar om jag dör sambo?

Vilka är familjemedlemmar?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Är sambo familjemedlem?

Familjemedlemmar till en EU-medborgare är

Om du är en medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland.

Vad räknas som arbetsgivarens familj?

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Var framgår att en arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av lagen om anställningsskydd?

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Vad menas med närmaste familj?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Kan jag hämta min mamma till Sverige?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din pappa är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver din pappa uppehållstillstånd. Din pappa kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska ha fått permanent uppehållstillstånd.

Hur mycket ärver en sambo?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag och min sambo har köpt hus och tagit lån för det tillsammans, vi har ett gemensamt barn och jag har ett barn sedan ett tidigare förhållande, både nu underåriga. Hur påverkas lånen på bostaden som införskaffats under förutsättning att bådas inkomster bidrar, om barnen är underåriga eller myndiga men utan tillräcklig inkomst för att stå som låntagare för den bortgångne förälderns del? Är det tvingande som kvarlevande sambo att köpa ut huset från barnen eller enbart på begäran av dem om gemensam överenskommelse inte kan göras? Bör testamente upprättas/äktenskap ingås även då barnen och föräldrarna är överens om att bostaden ska tillfalla den andra föräldern vid eventuell bortgång, då barnen ej har önskemål om äganderätt för bostaden. Hur är tillvägagångssättet för övertagande av bostad och lån i sådant fall att båda parter är överens om att all äganderätt skall tillfalla sambon utan att denne behöver lösa ut egendomen?

Hur skiljer man sig som sambo?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag och min sambo har köpt hus och tagit lån för det tillsammans, vi har ett gemensamt barn och jag har ett barn sedan ett tidigare förhållande, både nu underåriga. Hur påverkas lånen på bostaden som införskaffats under förutsättning att bådas inkomster bidrar, om barnen är underåriga eller myndiga men utan tillräcklig inkomst för att stå som låntagare för den bortgångne förälderns del? Är det tvingande som kvarlevande sambo att köpa ut huset från barnen eller enbart på begäran av dem om gemensam överenskommelse inte kan göras? Bör testamente upprättas/äktenskap ingås även då barnen och föräldrarna är överens om att bostaden ska tillfalla den andra föräldern vid eventuell bortgång, då barnen ej har önskemål om äganderätt för bostaden. Hur är tillvägagångssättet för övertagande av bostad och lån i sådant fall att båda parter är överens om att all äganderätt skall tillfalla sambon utan att denne behöver lösa ut egendomen?

Kan man anställa en familjemedlem?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt så är det inget som hindrar dig att anställa familjemedlemmar eller släkt i ditt företag. Utan att veta hur gammal din son är så kan det vara bra för dig att känna till att det finns särskilda regler om när och hur länge barn i yngre åldrar får arbeta, du kan läsa mer om det här på Arbetsmiljöverkets hemsida. Utöver detta så finns det även lite särskilda regler både arbetsrättsligt och skatterättsligt som är bra att känna till när familj anställs.

Vilka personer omfattas inte av LAS?

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

När blir man en familj?

Att vara familjehem är många gånger tålamodsprövande och energikrävande samtidigt som det ger väldigt mycket tillbaka. Det är en stor utmaning, där man inte vet hur det blir förrän barnet väl flyttat in. Många placerade barn och ungdomar har mycket bagage med sig, så det kan vara en stor utmaning och det kan krävas mycket tålamod och tid för att få barnet att känna sig tryggt. 

Bakgrunden ser olika ut för de barn som behöver komma till ett familjehem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets problematik eller livssituation som medför att det behöver placeras. Ytterligare exempel är svårigheter i skolan, konflikter med föräldrarna, kriminalitet, missbruk och liknande problem som kan vara orsaker till att barnet behöver miljöombyte. En annan grupp består av alla de ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige som behöver trygga vuxna som finns där och stöttar och vägleder.

Många barn som placeras kan även ha olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD eller autism/asperger, ofta i kombination med varandra eller t.ex. intellektuell funktionsnedsättning. Ibland vet man om detta från början, men i vissa fall uppdagas det med tiden. Detta kan göra att uppdraget blir tyngre än vad man fått information om, och räknat med från början.

Oftast placeras barn enligt Socialtjänstlagen (SoL), då har vårdnadshavarna gett sitt samtycke och det blir en så kallad frivillig placering. De gånger som vårdnadshavarna motsätter sig en placering kan socialtjänsten göra en framställning hos socialnämnden om ett tvångsomhändertagande enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det slutgiltiga beslutet fattas sedan av förvaltningsrätten och kan överklagas av vårdnadshavare eller socialnämnden.

Vad är en familj för barn?

 • makar
 • sambor
 • ogifta barn under 18 och deras vårdnadshavare som bor i Finland

I Finland anses oftast kärnfamiljen, d.v.s. föräldrarna och barnen utgöra en familj. Till exempel om mor- eller farföräldrarna, föräldrarna och barnen bor i samma lägenhet räknas officiellt bara föräldrarna och barnen till samma familj. Mor- eller farföräldrarna bildar en egen familj.

Kan man hämta sin pappa till Sverige?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj, om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är säkra i ett annat land kan du få åka dit.

Om dina föräldrar inte är säkra i trygghet i ett annat land kan de ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. För att det ska gå måste du ha ett uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. I vissa fall kan det gälla även för dig som har fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Kan man utvisas om man har barn i Sverige?

Sverige och EU måste öppna sina gränser. RBUF menar att statsgränser som är stängda för människor är rasistiska. Dessutom gör stängda gränser att barn drunknar i medelhavet. RBUF kräver lagliga och säkra vägar in i Europa och till Sverige. RBUF vill även att barn ska kunna få sin asylprövning gjord på svenska ambassader runt om i världen och att polisen slutar göra inre gränskontroller.

Deportationer är otroligt farliga för barn. Vi vet att människor som ska tvångsutvisas ibland sövs ner och spänns fast när dom gör motstånd och att minst en person har dött under en sådan utvisning. Vi vet också att minst tolv barn har tagit sina liv under asylprocessen i Sverige. Inget barn ska behöva uppleva en utvisning, varken i familj eller ensam. RBUF kräver permanent uppehållstillstånd åt alla barn och barnfamiljer som befinner sig i Sverige och som vill stanna här. Dessutom menar vi att barn som ansöker om svenskt medborgarskap ska få svar så fort som möjligt.

Barn som är papperslösa måste våga röra sig i samhället utan rädsla för att polisen ska deportera dom. Tills alla deportationer av barn har upphört kräver RBUF att polisen inte ska få gripa barn med syftet att deportera dem, i förskolan, skolan eller på vårdinstitutioner. Vi kräver även att det informella samarbetet mellan blåljuspersonal, vars syfte är att hitta och utvisa barn ska sluta. Barn ska vara fredade. Inga barn får sättas i förvar.

Vem får mina pengar om jag dör sambo?

Valet att leva som sambo är i dagens samhälle en vanligt förekommande och en accepterad levnadsform såväl som familjerelation. För att i lagens mening räknas som sambo ska två personer stadigvarande bo tillsammans i ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll. Det antas att det finns över en miljon samboförhållanden i Sverige vilket betyder att det finns två miljoner personer som lever i en samborelation. Vad många inte är medvetna om är att reglerna för sambor på flera plan skiljer sig från reglerna för makar. En av de mest påtagliga skillnaderna är att makar ärver varandra vilket inte är fallet för sambor. Många av oss minns säkerligen den nu avlidne författaren Stieg Larsson och hans efterlevande sambo Eva Gabrielsson. Eva lämnades efter 30 års samlevnad arvlös och fick kämpa hårt för att behålla det gemensamma hemmet. Den här artikeln redogör kortfattat för vilka regler som gäller för sambor och vad man som sambo kan göra för att säkra varandras framtid om någonting mot all förmodan skulle hända.

Arvsrätt