:

Vilka socialförsäkringen som finns i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka socialförsäkringen som finns i Sverige?
 2. Vilka omfattas av socialförsäkringen?
 3. Är jag Socialförsäkrad i Sverige?
 4. Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?
 5. Vem betalar socialförsäkringen?
 6. Hur fungerar socialförsäkring?
 7. Vad krävs för att vara socialförsäkrad i Sverige?
 8. Var ska jag vara socialförsäkrad?
 9. Vilken var den första allmänna socialförsäkringen i Sverige?
 10. Hur mycket kostar socialförsäkringen?
 11. Vad omfattar socialförsäkringen?
 12. Vad hette Försäkringskassan tidigare?
 13. När kom socialförsäkringen?
 14. Hur mycket pengar får man från försäkring?
 15. Är Försäkringskassan statligt?

Vilka socialförsäkringen som finns i Sverige?

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna finns sedan den 1 januari 2011 i socialförsäkringsbalken (2010:110). Där räknas formellt inte arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring. Den regleras istället i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar däremot även skattefinansierade familjeförmåner till föräldrar och barn, särskilda förmåner till funktionshindrade, förmåner till efterlevande som inte är pension samt bostadsstöd.

Vilka omfattas av socialförsäkringen?

Arbetsbaserade förmåner ger ersättning till den som är eller har varit anställd. Denna typ av förmåner utgår vid till exempel sjukdom och föräldraledighet.

För att omfattas av de arbetsbaserade förmånerna ska man ha eller ha haft en anställning med lön i Sverige som kan ligga till grund för en sjukpenninggrundande inkomst. I vissa fall kan även inkomster från arbete i andra EU/EES-länder (inkl. Schweiz) ligga till grund för ersättning. Efter en dom i EU-domstolen samt två domar i Högsta förvaltningsdomstolen kan det också vara så att en person som kommer till Sverige efter att ha arbetat i annat land inom gemenskapen (inkl. EES-länder och Schweiz) kan ha rätt även till arbetsbaserade förmåner trots att man inte arbetar i Sverige. Om du är i denna situation är vi angelägen om att du kontaktar SULF.

Är jag Socialförsäkrad i Sverige?

Alla som befinner sig i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård. För att få tillgång till subventionerad vård behöver man vara folkbokförd i Sverige eller vara socialförsäkrad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. 

Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna finns sedan den 1 januari 2011 i socialförsäkringsbalken (2010:110). Där räknas formellt inte arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring. Den regleras istället i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar däremot även skattefinansierade familjeförmåner till föräldrar och barn, särskilda förmåner till funktionshindrade, förmåner till efterlevande som inte är pension samt bostadsstöd.

Vem betalar socialförsäkringen?

Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

 • Din jobbsituation – anställd, egenföretagare, arbetslös, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.
 • Var du bor – inte ditt medborgarskap.

Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

Hur fungerar socialförsäkring?

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid livets olika skeenden som vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Socialförsäkringsförmåner söker man hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personer som vid behov exempelvis inte har rätt till sjuk- eller föräldraförsäkring eller har en låg ersättning vänder sig vanligen till socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd.

Vad krävs för att vara socialförsäkrad i Sverige?

Var du är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler du ska följa när det gäller till exempel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning.

Du som är bosatt i ett land och arbetar i det andra landet är enligt huvudregeln socialförsäkrad i det land där du arbetar. Om du däremot utför arbete i både Danmark och Sverige kan din socialförsäkring komma att flyttas över till bosättningslandet. Om du arbetar:

 • mindre än 25 procent i bosättningslandet är du socialförsäkrad i huvudarbetsgivarlandet. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det myndigheten Udbetaling Danmark du ska kontakta.
 • 25 procent och mer i bosättningslandet är du socialförsäkrad i ditt bosättningsland. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det Udbetaling Danmark som du ska kontakta.

Den som bor i Sverige och arbetar heltid i Danmark, dvs. 37 timmar per vecka, kan ha en bisyssla i Sverige på max 12 timmar per vecka, dvs. under 25 procent av den sammanlagda arbetstiden, utan att den danske arbetsgivaren kommer att krävas på svenska arbetsgivaravgifter. För den som arbetar mindre än heltid i Danmark minskar också antalet timmar som man kan ha bisyssla i Sverige. Tänk på att din svenska arbetsgivare ska betala danska avgifter och inte svenska i denna situation och att du ska ha ett beslut om din socialförsäkring, ett intyg A1. Se mera under rubriken Socialförsäkrad i Danmark eller Sverige om du jobbar i båda länderna?

Du som är anställd i Danmark och överväger att jobba extra i Sverige för en annan arbetsgivare, bör kontakta Försäkringskassan på Informationscentret Øresunddirekt i Malmö för mer information.

Dispens kan ges till medarbetare som vill arbeta hemifrån i Sverige, säljare som utför arbete åt en dansk arbetsgivare både i Danmark och i Sverige, samt till personer som har förtroendeuppdrag i Sverige samtidigt som de arbetar i Danmark.

Om du bor i Sverige och arbetar i både Danmark och Sverige för samma danska arbetsgivare, kan du och din arbetsgivare ansöka om dispens från huvudregeln om socialförsäkring.

Ansökan om dispens ska göras i det land där man vill ansöka om att tillhöra socialförsäkringen. Detta innebär att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark ingår ett särskilt avtal om att du ska vara socialförsäkrad i Danmark, trots att du delvis arbetar i Sverige. Du kan få dispens enligt den särskilda Öresundsöverenskommelsen om du uppfyller dessa kriterier:

Ansökan, som ska skickas till Udbetaling Danmark ska göras av dig och din arbetsgivare. Ansökan ska skrivas under för att bekräfta att båda parter står bakom avtalet. Dispensen är tidsbegränsad. Det finns möjlighet att förlänga avtalet så länge som villkoren uppfylls. Om din ansökan godkänns blir du socialförsäkrad enligt danska regler, vilket innebär att du får rätt till danska socialförsäkringsförmåner.

Som enskild näringsidkare med firma i ett land och anställning hos en arbetsgivare i ett annat, är du socialförsäkrad i det land där du är anställd. Detta gäller oavsett hur mycket du arbetar som anställd respektive egen företagare, såvida ditt arbete för den privata arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid. Du ska dock informera Försäkringskassan (om du bor i Sverige) eller Udbetaling Danmark (om du bor i Danmark) så att de kan fatta ett formellt beslut om vilket land du är socialförsäkrad i.Denna regel gäller inte i situationer där du arbetar som anställd i flera länder.

Om du är offentligt anställd ska du vara socialförsäkrad i det land som förvaltningen tillhör. Om du har en offentlig anställning i ett land och en privat anställning i det andra landet, ska du vara socialförsäkrad i det land där du har den offentliga anställningen oavsett hur mycket du arbetar i respektive anställning, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid.

Observera att du bör informera dina arbetsgivare om att du även har ett arbete i det andra landet. Detta är särskilt viktigt för den arbetsgivare som ska betala socialavgifter till det andra landet.

Vill du ha ytterligare information om var du är socialförsäkrad kan du kontakta Udbetaling Danmark, International Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö telefon på +46 40 17 64 00

Gör vårt test och se om du är socialförsäkrad i Sverige eller Danmark.

Var ska jag vara socialförsäkrad?

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var du ska vara socialt försäkrad, och i Danmark är det Udbetaling Danmark.

Nedan kan du läsa om var du är socialförsäkrad när du bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Mer information kan du få hos Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark.

 • Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
 • Udbetaling Danmark Länk till annan webbplats.

Vilken var den första allmänna socialförsäkringen i Sverige?

NYHET Den 21 maj 1913 beslutade riksdagen att införa en allmän pensionsförsäkring – ett beslut som är väl värt att uppmärksamma nu ett sekel senare.– Det var den första socialförsäkringen i världen som i stort sett omfattade hela befolkningen, säger Ruth Mannelqvist vid Umeå universitet.

I början av 1900-talet levde många äldre fortfarande tillsammans med sina barn, och för de som saknade den möjligheten återstod endast den kommunala fattigvården. För att äldre och invalider skulle slippa fattigvården tog riksdagen beslut om en helt ny försäkring den 21 maj 1913.

Hur mycket kostar socialförsäkringen?

Maxbeloppet för ersättning för sjuk-, smittbärar-, närstående- och rehabiliteringspenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön höjs från 810 kronor till 1 027 kronor per dag.Börjar gälla: 1 januari

Den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation eller rehabilitering kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden. Börjar gälla: 1 januari

Vad omfattar socialförsäkringen?

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin.

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen. Utbetalningarna omfattar mer än 245,9 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 4,1 procent av Sveriges BNP.

Vad hette Försäkringskassan tidigare?

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket. Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[9] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.

När kom socialförsäkringen?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Hur mycket pengar får man från försäkring?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Är Försäkringskassan statligt?

Under medeltiden samlades människor som hade samma yrke i skrån och i gillen. I vissa skrån och gillen betalade medlemmarna in till en bössa och fick i gengäld pengar om man var sjuk. När man blev frisk förväntades man betala tillbaka pengarna till bössan. Det här var mer en form av lån eller välgörenhet, men fungerade ändå som startskottet till ett socialt skydd.