:

Hur räknar man ut löneunderlag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut löneunderlag?
 2. Hur mycket ska jag ta ut i lön 2021?
 3. Vilka ersättningar ska räknas in i Löneunderlaget?
 4. Hur mycket kan man ta ut i aktieutdelning 2021?
 5. Vad menas med löneunderlag?
 6. Vad menas med 3 12 regeln?
 7. Vad kostar det att ta ut 25000 i lön?
 8. Hur många procent löneökning 2021?
 9. Hur räknar man Lönebaserat utrymme?
 10. Vad ingår i Löneunderlaget K10?
 11. Hur mycket lön för Lönebaserad utdelning?
 12. Hur mycket lön för att ta utdelning?
 13. Hur mycket måste man äga för 3 12?
 14. Hur mycket ska man ta ut i lön 2023?
 15. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Hur räknar man ut löneunderlag?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur mycket ska jag ta ut i lön 2021?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Vilka ersättningar ska räknas in i Löneunderlaget?

Årets gränsbelopp får bara beräknas av den som äger andelen vid beskattningsårets ingång. Lämnas flera utdelningar under kalenderåret 2021 för samma andel tillgodoräknas årets gränsbelopp endast den som ägde andelen 1 januari 2021. Det fastställda gränsbeloppet fördelas på samtliga andelar i företaget. Den som äger hälften av andelarna får alltså bara utnyttja halva det beräknade gränsbeloppet.

Gränsbeloppet kan beräknas enligt en huvudregel och en förenklingsregel. Enligt förenklingsregeln får årets gränsbelopp tas upp till ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp för året före beskattningsåret. För beskattningsåret 2020 är gränsbeloppet 177 100 kr.

Hur mycket kan man ta ut i aktieutdelning 2021?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Vad menas med löneunderlag?

Löner som en delägare erhållit under förvärvsåret men före den tidpunkt då denne blev delägare i företaget får beaktas när det gäller frågan om lönen når upp till lönekravet. Vidare ska löner utbetalda före det att andelarna förvärvas beaktas när man ska räkna fram själva lönekravet som ägaren måste uppfylla för att få beräkna ett löneunderlag.

Om företaget i stället förvärvas indirekt av ett annat företag ska inte löner beaktas som betalts ut till ägaren eller de anställda under tid då företaget inte var ett dotterföretag. Det gäller såväl när man ska beräkna den egna lönen som lönekravet. 

Vad menas med 3 12 regeln?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Vad kostar det att ta ut 25000 i lön?

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som företagets din kostnad. Du ska också betala sociala avgifter enligt lag. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Semesterersättning tillkommer.

Hur många procent löneökning 2021?

I genomsnitt har förhandlingsresultatet varit 76 procent av industrifacken krav och det innebär för den kommande avtalsrörelsen att resultatet blir 3, 3 procent, som motsvarar 76 procent av fackens lönekrav på 4,4 procent. Vid 6 av de 9 senaste avtalsförhandlingarna har utfallet landat mellan 70 och 79 procent av det fackliga lönekravet. Den högsta nivån har varit 87 procent som var resultatet 2007 och den lägsta 65 procent var parternas överenskommelse 2010.

Det blir tuffare än vanligt att komma överens och det beror på LO, där oenigheten är stor.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin har ingen invändning mot metoden att jämföra med tidigare avtalsutfall. Men han tycker läget är alltför osäkert för att säga något om utgången av förhandlingarna. Det är trots allt fem månader kvar tills ett nytt avtal ska börja gälla.

Hur räknar man Lönebaserat utrymme?

I genomsnitt har förhandlingsresultatet varit 76 procent av industrifacken krav och det innebär för den kommande avtalsrörelsen att resultatet blir 3, 3 procent, som motsvarar 76 procent av fackens lönekrav på 4,4 procent. Vid 6 av de 9 senaste avtalsförhandlingarna har utfallet landat mellan 70 och 79 procent av det fackliga lönekravet. Den högsta nivån har varit 87 procent som var resultatet 2007 och den lägsta 65 procent var parternas överenskommelse 2010.

Det blir tuffare än vanligt att komma överens och det beror på LO, där oenigheten är stor.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin har ingen invändning mot metoden att jämföra med tidigare avtalsutfall. Men han tycker läget är alltför osäkert för att säga något om utgången av förhandlingarna. Det är trots allt fem månader kvar tills ett nytt avtal ska börja gälla.

Vad ingår i Löneunderlaget K10?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Hur mycket lön för Lönebaserad utdelning?

Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Hur mycket lön för att ta utdelning?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur mycket måste man äga för 3 12?

Skatten på utdelning och kapitalvinst på sådana aktier, kvalificerade aktier, kan variera från som lägst 20 % – om inkomsten ska påföras samma skattesats som för lön – till som mest cirka 58 %. Om aktierna inte är kvalificerade är skatteuttaget 25 %. Schablonmetoden, som innebär att alltid minst 20 % av försäljningspriset får räknas som anskaffningsutgift, kan inte användas. Det kan därför finnas både för- och nackdelar med att få aktierna bedömda som kvalificerade. Gränsbeloppet för den lägsta skattesatsen, 20 %, beräknas antingen schablonmässigt (förenklingsregeln) eller som ett belopp baserat på ett kapital- och löneunderlag.

Om flera familjemedlemmar tillsammans säljer aktier på detta sätt beskattas alla med marginalskatten för familjemedlemmen med högst marginalskatt när det gäller tjänstedelen.

Det finns takbelopp för hur stort belopp som kan beskattas med den höga skattesatsen (tjänst). Takbeloppet för kapitalvinst är 100 inkomstbasbelopp, som gäller per företag och delägare, inklusive närstående, och under en femårsperiod. Vid utdelning är takbeloppet 90 inkomstbasbelopp, och gäller per år och delägare, inklusive närstående.

Aktier är kvalificerade om ägare, eller närstående, under de senaste fem åren varit verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget. Även om det upphör att vara fåmansföretag räknas aktierna som kvalificerade under fem år därefter. Aktierna är inte kvalificerade om fåmansföretaget ägs till minst 30 % av personer som varken är närstående eller verksamma i företaget. Se även kvalificerade aktier.

Aktierna är även kvalificerade om ägare, eller närstående, varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Så också om du, eller närstående, varit verksam i ett annat fåmansföretag i vilket bolaget äger aktier. Om ägaren av ett aktiebolag är verksam i ett kommanditbolag i vilket aktiebolaget är delägare, blir aktierna också kvalificerade, även om aktiebolaget inte har någon annan verksamhet.

Hur mycket ska man ta ut i lön 2023?

Bruttolön, nettolön, preliminärskatt.. många begrepp finns det. Men vad får man egentligen i plånboken när lönen kommer? Ta reda på det här!

Arbetsgivaren betalar totalt kr

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Det är den totala summan av kontanta löner till anställda i bolaget, och eventuella dotterbolag, under året som är relevant för huvudregeln. 50 procent av de totala löneutbetalningarna kan sedan tillgodoräknas som gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året, desto större utdelningsutrymme.

Ett krav för att delägaren ska kunna tillämpa huvudregeln är att delägaren själv, eller någon närstående, har tagit ut lön över en viss gräns. För löneutbetalningar 2022 uppgår gränsen till:

• 426 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget (inklusive dotterbolag)