:

Vad är ändringsanmälan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ändringsanmälan?
 2. Vem ska skriva under ändringsanmälan Bolagsverket?
 3. Vad ska anmälas till Bolagsverket?
 4. Vem är ägare till företaget?
 5. Vad krävs för att ändra styrelse?
 6. Hur ändrar man styrelse?
 7. Hur lång tid tar en ändring hos Bolagsverket?
 8. När gäller Ändring av styrelse?
 9. Hur kan man se vem som äger ett bolag?
 10. Hur många aktieägare får ett privat bolag ha?
 11. Vilka får inte sitta i en styrelse?
 12. Vad kostar det att ändra styrelse?
 13. Hur ändrar man Besöksadress?
 14. Vad händer om man inte har revisor trots krav?
 15. Kan man ha en styrelse utan ordförande?

Vad är ändringsanmälan?

Ett aktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras.

Flera av aktiebolagets beslut träder i kraft först genom registrering.

Handelsregisteruppgifter används ofta för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsinformation. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

Vem ska skriva under ändringsanmälan Bolagsverket?

Firmateckning i aktiebolag (anmälan) - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Gå vidare till sidans innehåll

Vad ska anmälas till Bolagsverket?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Läs om specifika Regler för olika företags- och föreningsformer.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Läs om specifika Regler för olika företags- och föreningsformer.

Vem är ägare till företaget?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Vad krävs för att ändra styrelse?

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls av ägarna till bolaget. En gång per år hålls årsstämman där aktie­ägarna beslutar i de viktigaste frågorna. Hit hör val av styrelse och revisor, beslut om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras samt om styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Årsstämman kan i princip besluta i alla ärenden som rör bolaget. Den får dock inte detaljstyra styrelsen på ett sådant sätt att styrelsen inte kan fatta självständiga beslut. Det beror bland annat på att styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget och att detta ansvar måste balanseras av ett inflytande över beslut som rör förvaltningen.

Hur ändrar man styrelse?

Bolagsverkets långa handläggningstider har varit något av en följetong. Över 90 000 årsredovisningar står på kö, framkom i en artikel i Dagens Industri härom dagen. Vissa registreringsärenden har månadslånga väntetider.

– Det sänkta kravet på aktiekapital i kombination med pandemins framfart har gjort att nyregistreringen av företag har ökat betänkligt och därmed ärendemängden till oss. Detta har påverkat våra kötider och det är vi naturligtvis inte nöjda med, säger Åsa Lundgren, enhetschef på Bolagsverket, till Balans.

Hur lång tid tar en ändring hos Bolagsverket?

Bolagsverkets långa handläggningstider har varit något av en följetong. Över 90 000 årsredovisningar står på kö, framkom i en artikel i Dagens Industri härom dagen. Vissa registreringsärenden har månadslånga väntetider.

– Det sänkta kravet på aktiekapital i kombination med pandemins framfart har gjort att nyregistreringen av företag har ökat betänkligt och därmed ärendemängden till oss. Detta har påverkat våra kötider och det är vi naturligtvis inte nöjda med, säger Åsa Lundgren, enhetschef på Bolagsverket, till Balans.

När gäller Ändring av styrelse?

Det innebär att ni inom styrelsen väljer vem som ska inneha ordförandeposten för kommande period, om inget annat står i föreningens stadgar. Kanske väljs även sekreterare och kassör, men det är bara ordförande som enligt lag måste väljas.

Efter det är det viktigt att så snart som möjligt registrera föreningens nya styrelse, ordförande och firmatecknare hos Bolagsverket.

Att registrera den nya styrelsen så fort som möjligt är viktigt. Enligt lagen om ekonomiska föreningar börjar nämligen en ändring i styrelsen att gälla först då anmälan om registrering kommit in till Bolagsverket och får ett diarienummer. Samma sak gäller för anmälan av firmatecknare.

Hur kan man se vem som äger ett bolag?

Manage cookie preferences

We use cookies to remember your login details, collect statistics to optimise site functionality, and to ensure you get the best expercience on our website. For more information read our Privacy and cookie notice.

Hur många aktieägare får ett privat bolag ha?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Vilka får inte sitta i en styrelse?

Är ansvarsområden, förväntningar och strategi klart? Finns det ömsesidigt förtroende och full insyn? Strävar alla i ledningen efter samma mål? Det är viktigt med bra kemi mellan styrelsemedlemarna för ett lyckat samarbete.

Vad kostar det att ändra styrelse?

Så snart årets föreningsstämma har hållits och den nya styrelsen har konstituerat sig ska ändringar registreras hos Bolagsverket. Enklast görs detta via e-tjänsten verksamt.se.

Föreningsstämman är avklarad och en ny styrelse är vald. På det första styrelsemötet ska den nya styrelsen konstituera sig, som det heter. Det innebär att ni inom styrelsen väljer vem som ska inneha ordförandeposten för kommande period, om inget annat står i föreningens stadgar. Kanske väljs även sekreterare och kassör, men det är bara ordförande som enligt lag måste väljas.

Hur ändrar man Besöksadress?

Ekonomiska föreningar kan använda tjänsten Ombud och behörigheter. Där kan ni anmäla, ändra eller ta bort personer som till exempel kan skicka in deklarationen eller se skattekontot för er förening. Bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening.

Kom ihåg att anmäla en c/o-adress om föreningens post ska gå till en privatperson, till exempel kassören i er förening. Om personen flyttar måste även föreningen göra en adressändring. Det räcker inte att privatpersonen ändrar sin adress.

Vad händer om man inte har revisor trots krav?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Det är lätt att blanda ihop begreppen revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Mycket riktigt kan båda anlitas för tjänster som berör företagsekonomin, men för olika uppgifter.

Redovisningskonsulten stöttar dig i den löpande ekonomin, med praktisk administration och rådgivning. En revisor anlitas för att oberoende granska din företagsekonomi.

Men när måste man ha revisor? För vissa företag ställer lagen nämligen krav på att ha en revisor, men det kravet gäller inte för alla. Läs vidare för att ta reda på mer.

Kan man ha en styrelse utan ordförande?

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening och regler för hur beslut ska fattas återfinns i lagen om ekonomiska föreningar i kombination med regler i bostadsrättslagen. Enligt dessa regler ska styrelsen ha minst tre ledamöter, varav minst två ska tillsättas genom val på stämman. Alla ledamöter måste vara medlemmar i föreningen om inte föreningens stadgar tillåter något annat eller det handlar om en make/maka till en medlem. Det går också att ha arbetstagarrepresentanter för det fall föreningen t.ex. har en anställd vaktmästare. Utöver ordinarie ledamöter är det lämpligt med ett antal suppleanter som kan träda i de ordinarie ledamöternas ställe om dessa av någon anledning är frånvarande. Detta gäller både om en ledamot inte kan ställa upp på ett visst möte eller om denne säljer sin bostadsrätt och ska flytta från föreningen.

I en styrelse ska en ledamot väljas till ordförande (styrelsen väljer normalt själv vem), en ledamot ska vara kassör och en sekreterare. Styrelsen är beslutsför, d.v.s. kan fatta gällande beslut, om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Om en styrelse är fler än det föreskrivna minimiantalet tre ledamöter undviker man situationer som att föreningens eldsjälar (ordförande och hennes son som är sekreterare i styrelsen) fattar alla beslut själva eller fattar beslut där de uppenbart är jäviga. Å andra sidan kan en för stor styrelse göra arbetet tungrott. Det gäller att anpassa antalet ledamöter utifrån varje enskild bostadsrättsförenings storlek och övriga förutsättningar.

Vi kan hjälpa er förening med att se över era stadgar om ni vill ändra antalet ledamöter/suppleanter som er förening ska ha. Om ni t.ex. har i era stadgar att ni ska vara minst 7 ledamöter i styrelsen, innebär detta att 4 personer måste närvara på varje möte för att styrelsen ska vara beslutsför. Detta kan innebära onödiga förseningar i handläggningen.

Gränsdragningen mellan vad som faller innanför ramarna för styrelsens befogenhet och vilka beslut som ska fattas på en stämma är ett av de områden där det begås mest misstag. Vissa styrelser vill gärna bestämma allt själva och fattar beslut som är utanför deras befogenhet medan andra styrelser skyggar iväg från ansvar och med glädje hänskjuter alla frågor, stora som små, till föreningsstämman för beslut. Man bör givetvis undvika att arbetet blir tungrott utan ska vara beredd på att ta in medlemmar utanför styrelsen vid behov i arbetet. Man måste också undvika att styrelsen helt bakbinds av stämmobeslut som hindrar vanligt styrelsearbete.

I en bostadsrättsförening ansvarar styrelsen för den löpande förvaltningen medan större beslut ska tas på stämma. Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens byggnader och mark, beslut om ändringar av insatser, beslut om stadgeändringar och beslut om att föreningens verksamhet ska utvidgas på något sätt måste alltid tas på stämma. Vill en bostadsrättsförening t.ex. bygga om en vindsvåning till två lägenheter för uthyrning är detta ett sådant beslut som ska tas på en föreningsstämma. Att notera är vidare att stämman är det ställe där motioner från medlemmar ska tas upp. Har man som medlem större förslag eller synpunkter som inte direkt rör den löpande förvaltningen bör man alltså inte ta det i förbifarten när man råkar åka hiss med föreningens ordförande utan ta upp det i riktigt ordning på en föreningsstämma.

Vad ingår då i den löpande förvaltningen? Vad kan styrelsen själv fatta beslut om? Ganska mycket faktiskt. Styrelsens ansvar är ganska långtgående och av det följer också befogenheten att fatta beslut. Styrelsen representerar bostadsrättsföreningen och har ansvar både mot medlemmarna och som fastighetsägare gentemot myndigheter och hyresgäster. Har föreningen anställda är det också styrelsen som har arbetsgivaransvaret. De ansvarar för fastigheten och alla dess funktioner vilket inte bara innebär att det ska skottas och sandas utan t.ex. också innebär att man måste vara insatt i olika skyddslagstiftningar som gäller för fastighetsägare som miljölagstiftning, brandföreskrifter m.m. Det finns många egenkontroller som måste göras med jämna mellanrum, exempelvis kontroller av hissar och ventilation. Att ha en så kallad underhållsplan rekommenderas d.v.s. ett dokument med nedskrivna rutiner för vad som behöver göras för att möta alla de krav som gäller. Styrelsen är också ansvarig för föreningens ekonomi vilket innebär att de ska se till att föreningen har en god ekonomi. Varje år måste en budget sättas upp och sedan i slutet på året en årsredovisning och andra dokument som behövs för revision. Sist men inte minst, så är de ansvariga för den allmänna trivseln och ska se till att ordningsregler i stadgarna följs och att medlemmar uppmuntras att dyka upp på städdagar och på annat sätt engagera sig i föreningen.

Som ovan nämns ska en styrelse enligt lag ha minst tre, men gärna fler, ledamöter. För att en styrelse ska kunna vara beslutsför måste fler än hälften av alla ledamöter vara närvarande. En styrelse på tre skulle alltså kunna fatta beslut med bara två närvarande ledamöter. För beslut gäller så kallad enkel majoritet det vill säga den sida som har flest röster vinner. Är det lika antal röster har ordföranden utslagsrösten. Rent teoretiskt är det därför möjligt att ordförande och en ledamot kan fatta bindande beslut, trots att både den tredje medlemmen och suppleanten ligger i vinterkräksjuka. Och detta utan att bryta mot röstningsreglerna. Detta är kanske inte en särskilt vanlig situation, men illustrerar hur viktigt det är att ha en väl övervägd storlek på styrelsen inte bara för att fördela arbetsbörda och ansvar utan också för att motverka maktmissbruk.

Mer vanligt är att styrelsen inte följer röstningsreglerna och därför fattar beslut med för få antal ledamöter närvarande. Kanske av okunskap, kanske för att man känner att det inte finns tid att vänta med ett beslut. Dessutom, enligt reglerna är en styrelse inte beslutsför även om fler än hälften av medlemmarna är närvarande om inte samtliga ledamöter haft tillfälle att delta i ärendets behandling och fått tillräckligt underlag för att avgöra ett ärende. Detta innebär alltså att det inte är tillåtet att ta upp ett ärende för allra första gången och direkt fatta beslut om inte alla ledamöter är närvarande.

Vi bistår ofta styrelser i hanteringen av olika beslut. Det kan gälla dels frågor om jäv i styrelsen och dels om hur en viss fråga bör handläggas. Hur gör man om styrelsen inte kommer överens i en viss fråga? Och hur bör man lämpligast formulera besluten?