:

När krävs prövningstillstånd i kammarrätten?

Innehållsförteckning:

 1. När krävs prövningstillstånd i kammarrätten?
 2. Är det svårt att få prövningstillstånd i kammarrätten?
 3. Vad betyder kammarrätten meddelar prövningstillstånd?
 4. Hur lång tid tar det att få prövningstillstånd i kammarrätten?
 5. Vilken uppgift har kammarrätten?
 6. Vad kostar det att överklaga till kammarrätten?
 7. Är det lätt att få prövningstillstånd?
 8. Vad kommer efter kammarrätten?
 9. Hur lång tid innan hovrätten meddelar prövningstillstånd?
 10. Hur lång tid tar ett mål i kammarrätten?
 11. Hur ofta ger kammarrätten prövningstillstånd?
 12. Vad händer om man inte får prövningstillstånd?
 13. Kan kammarrätten vara första instans?
 14. Hur många får prövningstillstånd i kammarrätten?
 15. Kan hovrätten neka prövning?

När krävs prövningstillstånd i kammarrätten?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Huvudregeln är att prövningstillstånd i Högsta domstolen beviljas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.

Är det svårt att få prövningstillstånd i kammarrätten?

Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. För de som söker prövningstillstånd för beslut om sjukersättning eller sjukpenning finner informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter som framförs för att beviljas prövningstillstånd. För att få PT hos Kammarrätten ska det beslut som ska prövas uppfylla något av de skäl som regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Vad betyder kammarrätten meddelar prövningstillstånd?

När kommer beslut/dom?

Domstolens ambition är att avgöra ett mål så snart som möjligt efter att det är färdigkommunicerat, det vill säga då domstolen har fått tillräckligt med underlag från parterna för att kunna avgöra målet. Vissa mål är förtursmål och handläggs snabbare. Tiden för det enskilda målet beror på flera faktorer, däribland på hur omfattande målet är och på hur många andra mål som handläggs under samma tid.

Hur lång tid tar det att få prövningstillstånd i kammarrätten?

Prövningstillstånd när man överklagar till kammarrätten krävs bara när det är särskilt föreskrivet (34 a § FPL). Vilka mål som kräver prövningstillstånd anges inte i FPL utan i olika specialförfattningar. På skatteområdet finns regleringen i 67 kap. 27 § SFL.

Krav på prövningstillstånd när man överklagar till kammarrätten är mer ovanligt på skatteområdet än på andra områden. Prövningstillstånd krävs t.ex. inte i mål som gäller storleken på skatter och avgifter och inte heller beträffande skattetillägg eller förseningsavgift.

När prövningstillstånd krävs gäller det både Skatteverket, det allmänna ombudet hos Skatteverket och den enskilde.

Vilken uppgift har kammarrätten?

Förvaltningsrätterna är första instans bland förvaltningsdomstolarna. En förvaltningsrätt avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst. Myndigheterna kan vara både statliga och kommunala. 

Vad kostar det att överklaga till kammarrätten?

Laglighetsprövning kan göras av allmänna beslut som är fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en nämnd eller ett utskott. Det kan till exempel vara ett beslut från kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan, eller ett beslut av lärandenämnden om nya riktlinjer för skolskjuts.

Du som är medlem i Nybro kommun kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten i Växjö. Du är medlem i kommunen om du är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Nybro kommun. Du kan överklaga oavsett om du berörs personligen av beslutet eller inte.

Vid en så kallad laglighetsprövning bedömer förvaltningsrätten om ett beslut är lagligt.

Om din överklagan godkänns av domstolen upphäver de beslutet i sin helhet. Då har kommunen överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som går emot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Är det lätt att få prövningstillstånd?

Högsta förvaltningsdomstolen är en prejudikatinstans, vilket betyder att domstolens uppdrag är att ge vägledning i juridiska frågor som myndigheter och förvaltnings- och kammarrätterna runt om i landet behöver vägledning i. Detta är en skillnad i förhållande till förvaltnings­rätterna och kammarrätterna, som ska bedöma om de mål som kommer in till dessa domstolar har rätt utgång.

Centralt för om ett mål ska beviljas prövningstillstånd är om det finns behov av ett prejudikat avseende den fråga som är aktuell i målet. Frågan i målet ska alltså röra en juridisk frågeställning som myndigheter och domstolar behöver vägledning i.

Att det saknas praxis eller att det finns kammarrättspraxis som spretar på grund av att kammarrätterna har dömt olika i en viss fråga kan vara skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd. Att det är ny lagstiftning på gång rörande frågan talar däremot emot prövningstillstånd eftersom värdet av ett prejudikat i så fall snart är överspelat.

Vad kommer efter kammarrätten?

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Hur lång tid innan hovrätten meddelar prövningstillstånd?

Enligt dagens ordning krävs det i vissa fall prövningstillstånd för att hovrätten efter ett överklagande skall ta upp ett avgörande från tingsrätten till prövning i sak. Det gäller huvudsakligen brottmål där tingsrätten har dömt till böter, tvistemål om värden under ett basbelopp samt vissa domstolsärenden.

I propositionen föreslås att det alltid skall krävas prövningstillstånd för mål och ärenden som överklagas från tingsrätten. Dock skall, i likhet med vad som gäller i dag, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Riksåklagaren inte behöva prövningstillstånd när de överklagar en brottmålsdom. Prövningstillstånd skall inte heller krävas när beslut överklagas till hovrätten från andra myndigheter än tingsrätterna.

För att undvika att felaktiga avgöranden från tingsrätten inte tas upp till prövning i sak i hovrätten föreslås generösa regler för beviljande av prövningstillstånd. Så snart det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande skall prövningstillstånd meddelas (ändringsdispens). Om det inte utan en prövning av målet i sak går att bedöma om tingsrättens avgörande är riktigt eller inte, skall detta också vara ett skäl för prövningstillstånd (granskningsdispens). Vidare skall hovrätten meddela prövningstillstånd om det behövs för ledning av rättstillämpningen (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl (extraordinär dispens).

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken att 12 kap. 71 § skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken att 37 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

Hur lång tid tar ett mål i kammarrätten?

 • Om reglerna för överprövning
 • Domstolen ska handlägga mål om överprövning skyndsamt
 • Tidsfrister och söndagsregeln
 • Vad kostar en domstolsprocess?
 • Vem kan ansöka om överprövning?
 • Vilka leverantörer får delta i processen?
 • Att överklaga förvaltningsrättens eller kammarrättens dom
 • Vem får överklaga en dom?
 • Åberopsbördan i mål om överprövning
 • Snabblänkar till vårt stöd om rättsmedel

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

I mål om överprövning av upphandling samt mål om överprövning av ett avtals giltighet ska domstolen handlägga målet skyndsamt. Det innebär inte att det finns en frist för när ett mål senast ska vara avgjort. Skyndsamhetskravet kan dock komma till uttryck genom att domstolen i ett överprövningsmål exempelvis

 • håller nere tiderna för att kommunicera med parterna i målet
 • är återhållsamma med anstånd för yttrande.

Hur ofta ger kammarrätten prövningstillstånd?

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den till kammarrätten.

I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga. Du måste göra ditt överklagande skriftligt.

Vad händer om man inte får prövningstillstånd?

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i 54 kapitlet 10 § rättegångsbalken. Det är den som överklagar ett hovsrättsavgörande som ska ange sådana skäl som krävs för att Högsta domstolen ska kunna ge prövningstillstånd. Det räcker alltså inte att man anger att hovrätten har bedömt målet fel. För Högsta domstolen gäller inte riktigt samma regler för att meddela ett prövningstillstånd som för en hovrätt. Att exempelvis hovrättens bevisvärdering ifrågasätts är i regel inget skäl för prövningstillstånd, eftersom en bedömning av bevisningen i ett enskilt fall oftast inte kan ske så generaliserat att domen blir vägledande.

Kan kammarrätten vara första instans?

Med det juridiska systemet, rättsväsendet, avses vanligtvis de myndigheter som ansvarar för rätts­säkerhet och rättstrygghet. Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndighe­terna, det vill säga Polisen och Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Även andra myndigheter kan ha upp­gifter som ligger inom rättsväsendet eller knyter an till det, som till exempel Rätts­medicinalverket och Kronofogdemyndigheten.

Justitiedepartementets roll

Hur många får prövningstillstånd i kammarrätten?

Efter att ha minskat under ett par år ökade antalet inkomna överprövningsmål 2020 jämfört med 2019 i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även antalet avgjorda överprövningsärenden ökade i samtliga instanser 2020 jämfört med 2019.

Antalet mål i HFD och kammarrätterna är betydligt lägre än i förvaltningsrätterna. Det beror på att det krävs prövningstillstånd i dessa instanser. Det får till följd att mindre ändringar i antal mål resulterar i större procentuella förändringar för de högre instanserna än i förvaltningsrätterna.

Kan hovrätten neka prövning?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Huvudregeln är att prövningstillstånd i Högsta domstolen beviljas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.