:

Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut anskaffningsvärde?
 2. Vad betyder anskaffningskostnad?
 3. Vad ingår i anskaffningsvärdet?
 4. Hur får man reda på anskaffningsvärdet på aktier?
 5. Vad ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad?
 6. Hur undviker man skatt på aktier?
 7. Vad menas med anskaffning?
 8. Hur mycket skatt betalar man på ISK konto?
 9. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 10. Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?
 11. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 12. Hur många procent av byggnaders anskaffningsvärde skrivs av per år?
 13. Får man ge bort aktier gratis?
 14. Vad är Anskaffningsår?
 15. Vad är nackdelen med ISK?

Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

GAV är något alla börshandlare bör känna till, men ska akta sig för att stirra sig blind på. Det är nödvändigt för att räkna ut om du gjort vinst eller förlust på en specifik aktie som du handlat flera gånger, men utöver det är det antagligen bäst att kategorisera GAV som något man primärt använder i skattesammanhang.

Vad betyder anskaffningskostnad?

Den största delen av anskaffningsvärdet är själva priset på det du köper, till exempel en bostad. Utöver kostnaden av själva bostaden så tillkommer kanske kostnader som inteckning, mäklararvode och renoveringskostnader. Även dessa kostnader ingår i anskaffningsvärdet för din nya bostad.

Vad ingår i anskaffningsvärdet?

Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av bestämmelserna i 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning).

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet, exempelvis courtage.

Finansiella instrument klassificeras ofta finansiella tillgångar och utgör därmed finansiella instrument som enligt 4 kap. 14 a § ÅRL får värderas till verkligt värde. Enligt 4 kap. 14 b § ÅRL får följande finansiella anläggningstillgångar inte löpande värderas till verkligt värde:

Hur får man reda på anskaffningsvärdet på aktier?

När du beräknar ditt omkostnadsbelopp för de sålda aktierna måste du ta hänsyn till händelser i bolaget mellan ditt köp och din försäljning av aktierna. Det kan till exempel vara nyemission, fondemission, split, inlösen eller utdelning av aktier.

Då kan du få hjälp av Aktiehistoriken. Där finns information om historiska händelser, till exempel emissioner för samtliga aktier på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan Stockholm), NGM Main Regulated Equity  (tidigare NGM Equity), Nasdaq First North Sweden (First North och First North Premier), Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) och NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) samt NGM PepMarket. Det finns även information om vissa utländska bolag där det skett händelser som kan vara av intresse för svenska aktieägare samt för vissa onoterade bolag där Skatteverket lämnat brevsvar.

Vad ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad?

Om man uppför en byggnad är anskaffningsvärdet utgiften man har för att uppföra byggnaden (19 kap. 8 § IL).

Underlaget för avskrivning beräknas utifrån samtliga utgifter för uppförandet av byggnaden som är nöd­vändiga för byggnadens allmänna funktioner: projektering, arkitektarvode, utgifter för schaktning, pålning för grund, grund, byggnad, led­ningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas o.s.v. Underlaget för värdeminskning kan senare ökas med utgifter för för­bättringar.

Ränteutgifter enligt 24 kap. 2 § första stycket IL ska inte räknas in i anskaffningsvärdet för tillgångar som avses i bl.a. 19 kap. IL (14 kap. 16 a § IL). Läs om vilka ränteutgifter som avses i 24 kap. 2 § IL. Bestämmelsen i 14 kap. 16 a § IL tillämpas första gången för beskattningsår (eller räkenskapsår för svenska handelsbolag) som börjar efter den 31 december 2018. Sådana räntor som sedan tidigare ingår i anskaffningsvärdet berörs inte (prop. 2017/18:245 s. 151 och s. 387).

Till anskaffningsvärdet för en byggnad ska också utgifter för till- och ombyggnad räknas in (19 kap. 13 § IL).

Begreppen tillbyggnad, eller nybyggnad, är till inne­börden relativt klara. En tillbyggnad kan t.ex. ske genom att huskroppen utvidgas i markplan (jfr RÅ 1987 ref. 87) eller genom att nya våningsplan uppförs i höjdled. Begreppet ombyggnad är där­emot inte lika klart.

Hur undviker man skatt på aktier?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.

Vad menas med anskaffning?

Den största delen av anskaffningsvärdet är själva priset på det du köper, till exempel en bostad. Utöver kostnaden av själva bostaden så tillkommer kanske kostnader som inteckning, mäklararvode och renoveringskostnader. Även dessa kostnader ingår i anskaffningsvärdet för din nya bostad.

Hur mycket skatt betalar man på ISK konto?

ISK konton är utformade för att göra det enkelt att spara och enkelt att skatta på sina besparingar.  ISK skatt utgår som en schablonskatt baserat på värdet av ditt ISK konto.  Du behöver inte betala kapitalvinsskatt på värdepapper som du investerar i genom en ISK.  Du behöver med andra ord inte räkna ut och deklarare den vinst eller förlust som du har realiserat utan det gågna året.  Din ISK skatt räknas ut automatisk baserat på kontrolldata som din bank skickar in till skattemyndigheter och som kommer vara förifyllt på din deklaration.  ISK Skatt betalas årligen. Du måste betala skatten oavsett om du gör en vinst eller förlust under året.

Nedan på denna sida skall vi ta en närmare ditt på ISK skatt och hur den beräknas.

Hur mycket man skall betala i ISK skatt kan variera från år till år.  Detta beror på att det den ISK skatt du betalar är baserad på statslåneräntan den 30 november föregående år.  Om statslåneräntan får upp så ökar skattesatsen och om den går ner så minskar skattesatsen.   Du betalar 30% skatt på ISK kontots schablonintäkt varje år.  Schablonintäkten motsvarar statslåneräntan plus 1 procentenhet.  Schablonintäkten kan aldrig vara lägra än 1.25%.

För 2018 måste du betala 0,447 % avkonto värdet som ISK skatt?

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

En minskning av lagrets värde på grund av inkurans kan t.ex. krediteras konto 1410 Lager av råvaror och debiteras konto 4900 Förändring av lager, varulagervärdering.

Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?

Att olika företag kräver olika stora lagerytor kan vi säkert vara överens om. Är det till exempel en stortillverkare av möbler eller maskiner krävs det med all sannolikhet en väldigt stor lagerlokal, och förmodligen flera. Är det däremot ett företag som utför olika tjänster, utan att producera några egentliga produkter, krävs förmodligen inget lager alls.

Generellt sett innehåller ett lager produkter, material och varor som producerats av tillverkaren och som ska säljas vidare till konsument alternativt till andra företag. I ett lager ingår därmed färdigproducerade varor samt produkter som ska vara en del av en färdig produkt. Även råvaror, liksom osålda varor som väntar på att bli sålda direkt till kund, tillhör lagret.

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Om du sparar på en traditionell depå och har sålt eller löst in aktier eller andra värdepapper ska du redovisa det i din deklaration året därpå. Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs.

Skatteverket vill att du ska redovisa om du gjorde vinst eller förlust på det du sålde föregående år. Blanketten som du ska lämna kallas för K4. Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för. Oavsett om du deklarerar online eller skickar in din deklaration med vanlig post har du nytta av vår K4-tjänst.

Hur många procent av byggnaders anskaffningsvärde skrivs av per år?

En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring.

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men är däremot föremål för nedskrivningsprövningar. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Får man ge bort aktier gratis?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Vad är Anskaffningsår?

Gör en polisanmälan‍‍ antingen till den lokala myndigheten eller efteråt till polisen i Finland. Spara resebiljetterna (t.ex. e-dokument) och övriga verifikat.

Vad är nackdelen med ISK?

Investeringssparkonto infördes som en ny sparform 2012 för att underlätta för småsparare att spara i fonder och aktier. Tidigare var den vanligaste sparformen det som kallas aktiekonto, där du var tvungen att betala 30 % skatt på all vinst du gjorde vid försäljning av aktier eller fonder.

Med ett investeringssparkonto betalar du i stället en årlig schablonskatt på det totala beloppet som finns på ditt konto.

När du köper och säljer aktier via ett aktiekonto behöver du deklarera din förluster och vinster i deklarationen. Det innebär att du måste betala skatt på eventuella reavinster och när du tar ut pengar från kontot. Samtidigt, om dina aktier skulle gå i förlust, behöver du inte betala någon skatt. Istället kan du kvitta dina förluster i din deklaration. Ett aktiekonto är således mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalförlust på dina aktier, och ett investeringssparkonto är mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalvinst.