:

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 2. Hur kan man se vem som äger ett företag?
 3. Hur vet man om det går dåligt för ett företag?
 4. Vart kan man se ett företags omsättning?
 5. Hur kollar man sin kreditvärdighet gratis?
 6. Hur kollar man om ett företag har skulder?
 7. Finns företaget registrerat?
 8. Har ett aktiebolag en ägare?
 9. Hur mycket bör ett företag gå med vinst?
 10. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 11. Kan man se om ett företag har skatteskulder?
 12. Hur hög kreditvärdighet har jag?
 13. Hur vet jag om jag är kreditvärdig?
 14. Kan man se ett företags skulder?
 15. Kan man se andras skulder?

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

Idag ställs det höga krav på företag och kunder då det finns många oseriösa aktörer på marknaden. Visa att du är en trygg och kreditvärdig affärspartner på ett enkelt sätt!

Hur kan man se vem som äger ett företag?

Manage cookie preferences

We use cookies to remember your login details, collect statistics to optimise site functionality, and to ensure you get the best expercience on our website. For more information read our Privacy and cookie notice.

Hur vet man om det går dåligt för ett företag?

När du söker jobb är det bra att kolla upp den eventuella arbetsgivaren på allabolag.se.

Skriv in företagsnamnet eller organisationsnumret. Då kan du se när företaget startade och hur många anställda de har. Du kan också titta på de staplar som visar hur ekonomin har sett ut de senaste åren. Är det röda staplar ska du akta dig, de betyder att företaget har dålig ekonomi.

Vart kan man se ett företags omsättning?

Med omsättning i redovisningssammanhang menar man hur mycket ett företag säljer för. Omsättningen kan bestå av försäljning av tjänster och/eller varor. Om ett företags omsättning ökar över åren betyder detta att företaget har sålt mer av sina varor och tjänster. Att omsättningen ökar behöver inte betyda att företaget går bättre. Det kan vara så att företaget sänkt sina priser för att sälja mer och då kan också marginalen sänkas och på så sätt sjunker också lönsamheten.

Hur kollar man sin kreditvärdighet gratis?

Få full koll på alla de uppgifter som finns på din person och få alla upplysningskopior från Dun & Bradstreet digitalt.

Med Min Upplysning får du se alla uppgifter som finns på din person. På så vis har du stenkoll. Du får även alla dina upplysningskopior från Dun & Bradstreet digitalt, slipper onödig post och spar på miljön. Dessutom är det helt gratis!

Läs mer om vad som ingår i din kreditprofil

Hur kollar man om ett företag har skulder?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad bör du göra?

Finns företaget registrerat?

 • starta företag (även som egenföretagare) i vilket EU-land du vill (eller Island, Norge eller Liechtenstein)
 • starta en filial till ett EU-baserat företag som redan är registrerat i ett EU-land.

Har ett aktiebolag en ägare?

2. Delägarna har även rätt att få inflytande i bolagets verksamhet. Denna rätt utgörs dels av en rätt att delta på bolagsstämman, dels en rätt att rösta på bolagsstämman. För att detta ska fungera i praktiken finns det flertalet regler om kallelse till stämma och liknande. På bolagsstämman krävs majoritet för att ett beslut ska gå igenom.

Mot bakgrund av att alla delägare ska behandlas lika i ett aktiebolag finns det enligt huvudregeln ingen rättslig möjlighet reglerad i lag att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag. En delägare kan alltså göra ganska mycket som andra aktieägare inte uppskattar utan att riskera att tvingas lämna aktiebolaget.

Hur mycket bör ett företag gå med vinst?

En vanlig fråga man som konsult kan få är att företag går med vinst, men ändå återspeglar detta inte sig i likviditeten. Då uppstår frågan; vart tar pengarna vägen?

Svaret är mycket enkelt att ta reda på, men det krävs något mer än en vanlig balans- och resultaträkning. En kassaflödesanalys är ett utmärkt verktyg man kan använda sig utav och denna analys visar var ett företags pengar har tagit vägen under en viss period. Analysen kan vara till nytta både för den interna planeringen men även externt för företagets intressenter, till exempel inför ansökan om ett lån för att utöka verksamheten. Nedan fokuserar vi enbart på den intern nyttan.

Hur många år kan ett företag gå med förlust?

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Skatteskulder är inte ovanligt bland företag och behöver inte bli ett problem, så länge du betalar din skatteskuld efter påminnelse från Skatteverket. Men, kan du inte betala din skuld så kan påföljderna bli allvarliga, både för dig personligen och för ditt företag. 

En skatteskuld är en skuld till staten och regleras i lagen om indrivning av statliga fordringar. Reglerna är således många och minsta misstag kan få allvarliga följder. Det finns olika åtgärder man kan ta, i olika steg av processen, beroende på just din situation. Ju tidigare du agerar desto bättre är förutsättningarna för att kunna hantera situationen på ett bra sätt.

En skatteskuld uppkommer om du inte har betalat ditt företags skatter innan den första helgen varje månad. Det är då som Skatteverket gör sin avstämning av alla skattekonton. Du kanske glömde att betala, betalade för sent eller inte kan betala din skatt.

Anledningarna till att företagare kan ha svår att betala sin skatt är flera. Till exempel att de har kunder som inte betalat sina fakturor och därmed behöver ligga ute med moms. Eller att företaget har trängd ekonomi och väljer att använda pengarna för att betala leverantörsfakturor istället för att betala skatt.

Hur hög kreditvärdighet har jag?

Kreditvärdighet är ett mått på förmågan att betala sina skulder, så som lån och fakturor. Måttet används av långivaren (borgenären) för att bedöma betalningsförmåga hos låntagaren (gäldenären) och kan appliceras på såväl privatpersoner som företag och länder.

En hög kreditvärdighet innebär en låg risk att gäldenären inte fullföljer betalningarna på sina skulder och vice versa. Bedömningen görs oftast av kreditupplysningsföretag som till exempel UC.

Alla kreditupplysningsföretag använder olika modeller för att bedöma kreditvärdigheten. Dessa antaganden baseras på många års erfarenhet av riskbedömning där man kombinerar teorier med tidigare beteenden. De viktigaste faktorerna är:

Hur vet jag om jag är kreditvärdig?

Kreditvärdighet är ett mått på hur din betalningsförmåga ser ut. Hur stor risken är att du inte kan betala tillbaka dina lån eller andra skulder.

En hög kreditvärdighet innebär låg risk för låntagaren att inte kunna betala av sina skulder, medan en låg kreditvärdighet innebär en hög risk att låntagaren kommer ha svårigheter att betala av sina skulder. Ett mått som långivare alltså behöver vara medvetna om för att bevilja lån eller krediter. Måttet kreditvärdighet kan appliceras på både privatpersoner och företag.

Kan man se ett företags skulder?

Kreditvärdighet är ett mått på hur din betalningsförmåga ser ut. Hur stor risken är att du inte kan betala tillbaka dina lån eller andra skulder.

En hög kreditvärdighet innebär låg risk för låntagaren att inte kunna betala av sina skulder, medan en låg kreditvärdighet innebär en hög risk att låntagaren kommer ha svårigheter att betala av sina skulder. Ett mått som långivare alltså behöver vara medvetna om för att bevilja lån eller krediter. Måttet kreditvärdighet kan appliceras på både privatpersoner och företag.

Kan man se andras skulder?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår ifrån att du har flera frågor, vilka jag försöker besvara nedan. Jag utgår också från att farfar är far till din svåger.