:

Vad innebär firmateckning i förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär firmateckning i förening?
 2. Vem är firmatecknare i en ideell förening?
 3. Hur ändrar man firmatecknare ideell förening?
 4. Måste ordförande vara firmatecknare?
 5. Vilka kan vara firmatecknare?
 6. Vad innebär det att vara firmatecknare?
 7. Vad innebär att vara firmatecknare?
 8. Vem bestämmer firmatecknare?
 9. Måste man ha två firmatecknare?
 10. Måste firmatecknare sitta i styrelsen?
 11. Vad krävs för att bli firmatecknare?
 12. Vem kan vara firmatecknare?
 13. Vem får vara firmatecknare?

Vad innebär firmateckning i förening?

Firmatecknare är en person som har rätt att teckna föreningens firma. Firmatecknaren har också attesträtt. Det innebär att personen representerar föreningen när det gäller att ingå avtal eller ta ut pengar från banken.  Ingen annan än firmatecknaren kan göra detta åt föreningen och föreningens namn är inte juridiskt bindande om inte firmatecknaren också har signerat avtalet.

De firmatecknare som är utsedda av styrelsen kan sedan delegera del av sin firmateckningsrätt till andra personer exempelvis någon som är ansvarig för ett projekt. Görs detta är viktigt att vara tydlig vad den så kallade fullmakten ska gälla. Firmatecknaren är inte mer ansvarig än någon annan i styrelsen utan är bara föreningens juridiska representant. Föreningen som helhet är ansvarig för sina tillgångar och sina skulder.

Vem är firmatecknare i en ideell förening?

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

För att beräkna bruttolönen ska du även ta med de arbetsgivaravgifter som din arbetsgivare betalar för dig varje månad. För 2023 är avgiften 31,42 procent av bruttolönen.

Hur ändrar man firmatecknare ideell förening?

När ni ska ändra personer som ska företräda föreningen gentemot banken, det vill säga vilka som ska vara fullmaktshavare, eller ändra användare av föreningens internetbank, ska besluten alltid finnas med i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Använd vår mall som bilaga formulerat beslut. Både nya och eventuellt tidigare företrädare som ska fortsätta företräda föreningen gentemot banken ska finnas med i beslutet. Textmall

 • Exempelprotokoll (pdf)
 • Beslutsformulering för företrädare gentemot Sparbanken Alingsås   

När ni ska ändra personer som ska företräda föreningen gentemot banken, det vill säga vilka som ska vara fullmaktshavare, eller ändra användare av föreningens internetbank, ska besluten alltid finnas med i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Använd vår mall som bilaga formulerat beslut. Både nya och eventuellt tidigare företrädare som ska fortsätta företräda föreningen gentemot banken ska finnas med i beslutet. Textmall

 • Exempelprotokoll (pdf)
 • Beslutsformulering för företrädare gentemot Sparbanken Alingsås   

Måste ordförande vara firmatecknare?

Undrar du lite över de olika rollerna i en styrelse och deras uppdrag? Läs om detta eller titta på filmen ovan. Stanna gärna till vid frågorna för att fundera och diskutera.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar att förvalta föreningens tillgångar och bedriva verksamhet utifrån verksamhetsplan och budget som fastställts av årsmötet. Det finns ofta en roll- och arbetsfördelning inom styrelsen:

Vilka kan vara firmatecknare?

Det är många som undrar vem eller vilka som är firmatecknare i aktiebolag. Svaret är att det beror på. Firmatecknare kan ingå avtal för företagets räkning och de ska bli registrerade hos Bolagsverket, genom deras E-tjänst verksamt.se.

Enligt svensk lag, har hela styrelsen alltid rätt att ingå avtal för företaget. Däremot är det vanligt att ha en särskild firmatecknare och/eller att två styrelseledamöter tillsammans kan ingå avtal och därmed vara firmatecknare.

Vad innebär det att vara firmatecknare?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Vad innebär att vara firmatecknare?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vem bestämmer firmatecknare?

Så fort du har valt en firmatecknare måste du registrera det hos Bolagsverket. Detsamma gäller om företaget har valt en ny firmatecknare eller vill lägga till ytterligare en firmatecknare. I ett aktiebolag är det styrelsen som bestämmer hur modellen för firmateckning i bolaget. En vanligt förekommande firmateckning är att två ledamöter tillsammans kan skriva under i bolaget.

Du behöver inte ange något mer än vem eller vilka som ska teckna firman, som t ex begränsade belopp för någon med fullmakt.

Måste man ha två firmatecknare?

Ett företag bildas genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll.

Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte

Måste firmatecknare sitta i styrelsen?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Vad krävs för att bli firmatecknare?

När det gäller att avgöra vem eller vilka som är behöriga att agera för ett aktiebolags räkning utgår ABL från två grundprinciper:

Vem kan vara firmatecknare?

Enligt lag tecknar styrelseledamöterna alltid bolagets firma gemensamt. Verkställande direktör har alltid teckningsrätt för bolagets löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma skall tecknas.

Prisförfrågan Beställ

Vem får vara firmatecknare?

Det står ingen här och ritar- så vad betyder det egentligen?

Firma är den benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet. Firman är helt enkelt det företagsnamn som är registrerat hos Bolagsverket. En firma kan, till skillnad från en fysisk person, varken skriva eller tala och därför krävs en firmatecknare. En firmatecknare är alltså en eller flera fysiska personer som har rätt att företräda företaget och skriva under avtal i företagets namn.