:

Vad är ett utgående lager?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett utgående lager?
 2. Vad är ett ingående lager?
 3. Vilka olika typer av varulager finns det?
 4. Är lager en tillgång?
 5. Hur bokför jag lager?
 6. Hur räknar man ut lager?
 7. Vad är ingående och utgående saldo?
 8. Vad är ingående och utgående balans?
 9. Vad är 97% regeln?
 10. Är varulager en kostnad?
 11. Hur räknar man ut ingående lager?
 12. När måste man bokföra lager?
 13. Är lager en anläggningstillgång?
 14. Är ingående och utgående?
 15. Hur räknar man ut ingående och utgående balans?

Vad är ett utgående lager?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad är ett ingående lager?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vilka olika typer av varulager finns det?

 • Råvarulager Råvaror och förnödenheter.
 • Produkter i arbete [PIA] Varor under tillverkning.
 • Färdigvarulager Färdiga varor och handelsvaror.

Årets varuinköp får inte påverka företagets resultat utan det ska kostnaden för företagets sålda varor, KSV, göra. Det innebär att du måste räkna fram årets varukostnad.

 • IB lager 1 jan = 150 000 kr.
 • UB lager 31 dec = 95 000 kr.
 • Årets varuinköp = 1 850 000 kr.
 • Årets försäljning = 2 475 000 kr.

varukostnad = Ingående lager + varuinköp − utgående lager. = 150 000 kr + 1 850 000 kr − 95 000 kr. = 1 905 000 kr.

Är lager en tillgång?

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Företagets storlek på lager beror mycket på vad företaget arbetar med. Exempelvis har ett tjänsteföretag vanligtvis ett litet lager medan ett företag som tillverkar varor kan ha ett stort lager. Ett lager innehåller osålda varor som köpts in och förvaras tills varorna säljs vidare.

Hur bokför jag lager?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Hur räknar man ut lager?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Vad är ingående och utgående saldo?

Beloppen på kontona på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut utgör den utgående balansen. Med andra ord är den utgående balansen summan av de belopp som finns på kontona för tillgångar, eget kapital och skulder vid redovisningsperiodens slut. Den utgående balansen blir sedan den ingående balansen för nästkommande räkenskapsår. Det betyder att utgående balans år 1 = ingående balans år 2. Om BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt används, betyder det saldona på kontona 1000–2999.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad är ingående och utgående balans?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är 97% regeln?

I ett företag kan det finnas väldigt varierande storlek på lager. Om du exempelvis tillverkar varor kan lagret var omfattande, medan du som driver ett tjänsteföretag kanske inte har något lager alls. Ett lager innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Där ingår färdiga varor som tillverkats i firman, men också råvaror eller halvfärdiga produkter som ska ingå i en färdig produkt som företaget tillverkar säljer. Osålda varor som är inköpta för att direkt säljas vidare till kund tillhör också lagret.

Ett lager ska antingen redovisas hos köparen eller säljaren. När en vara är lämnad för transport till köparen ingår den inte längre i säljarens lager, även om försäljningen inte är fakturerad vid årets slut.

Är varulager en kostnad?

Enkelt beskrivet är lagervärde det bokförda värdet av varulagret i en balansräkning. En verksamhets varulager är en omsättningstillgång och påvisar vilket värde det osålda lagret har i slutet av ett företagets redovisningsperiod.

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster.

Enligt svensk skattelag får företag enbart göra skattemässiga avdrag för utgifter som är förbrukade, det vill säga använda eller sålda. Införskaffade men osålda produkter ska därför flyttas vid årets periodisering från företagets resultaträkning till deras balansräkning.

Hur räknar man ut ingående lager?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När måste man bokföra lager?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Är lager en anläggningstillgång?

En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar och anläggningstillgångar är begrepp som används i bokförings- och redovisningssammanhang. Omsättningstillgångar i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt, normalt sett under ett räkenskapsår. Exempel är likvida medel, kortfristiga placeringar och kundfordringar. Anläggningstillgångar skiljer sig från omsättningstillgångar då det används i verksamheten under en längre period och inte lika enkelt kan omvandlas till likvida medel. Vid redovisningen avskrivs anläggningstillgångarna och fördelas under nyttjandeperioden. Med nyttjandeperiod menar man den tid då tillgångarna kommer att användas i företaget. Detta är ett sätt att fördela tillgångarnas anskaffningsvärden, alltså inköpspriset, under hela användningstiden. Beräkningen av avskrivningarna bygger på bland annat uppskattningar och bedömningar om det framtida värdet. Avskrivningar redovisas som en kostnad i företagets resultaträkning enligt årsredovisningslagen, rekommendationer och vedertagen praxis.

Är ingående och utgående?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur räknar man ut ingående och utgående balans?

Beloppen på kontona på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut utgör den utgående balansen. Med andra ord är den utgående balansen summan av de belopp som finns på kontona för tillgångar, eget kapital och skulder vid redovisningsperiodens slut. Den utgående balansen blir sedan den ingående balansen för nästkommande räkenskapsår. Det betyder att utgående balans år 1 = ingående balans år 2. Om BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt används, betyder det saldona på kontona 1000–2999.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra