:

Hur beskattas inkråmsöverlåtelse?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas inkråmsöverlåtelse?
 2. Hur bokföra man inkråmsaffär?
 3. Är det moms på inkråmsaffär?
 4. Vad är en inkråmsöverlåtelse?
 5. Vad är en inkråmsaffär?
 6. Vad är ett inkråmsförvärv?
 7. Hur beskattas Underprisöverlåtelse?
 8. Vad är Inkråmsförsäljning?
 9. Vad räknas som inkråm?
 10. Vad är Inkråmsgoodwill?
 11. Hur gör man en Underprisöverlåtelse?
 12. Vad är en kvalificerad Underprisöverlåtelse?
 13. Vad är ett Inkråmsavtal?
 14. Hur bokför man en nedskrivning?
 15. Hur bokför man negativ goodwill?

Hur beskattas inkråmsöverlåtelse?

Överlåtelse av en verksamhet är i vissa fall inte någon omsättning (2 kap. 1 b § ML). Vid överlåtelsen bör det därför göras åtskillnad mellan överlåtelse av varulager, inventarier m.m. och i verksamheten utestående fordringar och skulder.

Hur bokföra man inkråmsaffär?

Du ska ta upp försäljningspriset som intäkt i bolagets bokföring

. Som delägare beskattas du som vanligt för din andel av bolagets resultat med skatt och egenavgifter.

Bolaget får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier

som det inte tidigare har gjorts värdeminskningsavdrag för. Samma sak gäller om bolaget betalat ersättning för till exempel goodwill eller företagets namn.

Har du som delägare behållit några inventarier privat ska uttagsbeskattning ske upp till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det bolaget kan få betalt för inventariet vid försäljning till utomstående. Bolaget ska ta upp värdet som intäkt i inkomstdeklarationen

Är det moms på inkråmsaffär?

Du ska ta upp försäljningspriset som intäkt i bolagets bokföring

. Som delägare beskattas du som vanligt för din andel av bolagets resultat med skatt och egenavgifter.

Bolaget får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier

som det inte tidigare har gjorts värdeminskningsavdrag för. Samma sak gäller om bolaget betalat ersättning för till exempel goodwill eller företagets namn.

Har du som delägare behållit några inventarier privat ska uttagsbeskattning ske upp till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det bolaget kan få betalt för inventariet vid försäljning till utomstående. Bolaget ska ta upp värdet som intäkt i inkomstdeklarationen

Vad är en inkråmsöverlåtelse?

Företagsförvärv kan ske på två olika sätt; antingen som en inkråmsöverlåtelse eller en aktieöverlåtelse. En inkråmsöverlåtelse avser förvärv av ett bolags lösa egendom och immateriella tillgångar. Ett inkråmsöverlåtelseavtal kan uppfattas som komplicerat att upprätta med anledning av att det kan röra sig om övertagande av en del av ett inkråm, hela inkråmet eller en verksamhetsövergång.

Inkråmsöverlåtelse: Köp av inkråm innebär att utomstående part förvärvar målbolagets inkråm. Inkråm kan också benämnas som tillgångar och kan både avse immateriell såväl som materiell egendom.

Vad är en inkråmsaffär?

Vid en aktieöverlåtelse säljs aktierna i ett bolag och köparen förs därefter in i bolagets aktiebok. Verksamheten, som fortfarande är kvar i samma bolag, påverkas då inte av själva försäljningen. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs, istället för bolagets aktier, de specifika tillgångar som finns i verksamheten (exempelvis maskiner, lagervaror, patent m.m.). En inkråmsöverlåtelse aktualiserar flera betydelsefulla juridiska frågeställningar. För att affären ska bli lyckad, är det därför viktigt att ha på plats ett välskrivet inkråmsöverlåtelseavtal.

Vad är ett inkråmsförvärv?

Det finns för- och nackdelar med både inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse, varav vissa faktorer kan vara avgörande. Viktigast är att en försäljning av ett komplett aktiebolag medför både rättigheter och skyldigheter, d.v.s. köparen tar även över bolagets eventuella skulder och tar därmed en större risk beroende på hur insatt köparen är i verksamheten.

En inkråmsöverlåtelse ställer till viss del mindre krav på köparen, då det innebär att endast verksamheten övergår till köparen. Avtalet kan specificeras så att köparen har en bättre överblick över vad som faktiskt tas över.

Hur beskattas Underprisöverlåtelse?

Tanken då bestämmelserna om underprisöverlåtelser infördes var att reglerna skulle öka förutsebarheten för hur omstruktureringar kan genomföras, utan att några omedelbara skattekonsekvenser uppstår. Det ska inte uppstå några definitiva skattelättnader, utan reglerna ska endast ge uppskjuten beskattning.

Reglerna om underprisöverlåtelser bygger på en grundläggande tanke om kontinuitet i beskattningen. Därför finns det regler som styr hur de direkta beskattningskonsekvenserna som kan uppkomma i de olika leden – i en situation där huvudregeln är att uttagsbeskattning ska ske – ska undvikas och i stället skjutas upp.

Läs om huvudregeln – uttagsbeskattning – på sidan Uttag ur näringsverksamhet och om beskattningskonsekvenser för delägare vid en uttagsbeskattning.

Vad är Inkråmsförsäljning?

Företagsförvärv kan ske på två olika sätt; antingen som en inkråmsöverlåtelse eller en aktieöverlåtelse. En inkråmsöverlåtelse avser förvärv av ett bolags lösa egendom och immateriella tillgångar. Ett inkråmsöverlåtelseavtal kan uppfattas som komplicerat att upprätta med anledning av att det kan röra sig om övertagande av en del av ett inkråm, hela inkråmet eller en verksamhetsövergång.

Inkråmsöverlåtelse: Köp av inkråm innebär att utomstående part förvärvar målbolagets inkråm. Inkråm kan också benämnas som tillgångar och kan både avse immateriell såväl som materiell egendom.

Vad räknas som inkråm?

Företagsförvärv kan ske på två olika sätt; antingen som en inkråmsöverlåtelse eller en aktieöverlåtelse. En inkråmsöverlåtelse avser förvärv av ett bolags lösa egendom och immateriella tillgångar. Ett inkråmsöverlåtelseavtal kan uppfattas som komplicerat att upprätta med anledning av att det kan röra sig om övertagande av en del av ett inkråm, hela inkråmet eller en verksamhetsövergång.

Inkråmsöverlåtelse: Köp av inkråm innebär att utomstående part förvärvar målbolagets inkråm. Inkråm kan också benämnas som tillgångar och kan både avse immateriell såväl som materiell egendom.

Vad är Inkråmsgoodwill?

Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill debiteras normalt konto 1070 Goodwill. Avskrivningar krediteras normalt konto 1079 och debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill. Avskrivningar ska enligt ÅRL ske över nyttjandeperioden med, som anges ovan, en slags presumtionsregel på 5 år.

Hur gör man en Underprisöverlåtelse?

 • Inkråmsöverlåtelse (försäljning) - innebär att du säljer alla tillgångar i näringsverksamheten till aktiebolaget.
 • Apport - innebär att du bildar aktiebolaget genom ett tillskott av andra tillgångar än kontanter, exempelvis inventarier, fastigheter och lager. En revisor ska utfärda ett intyg om apportegendomens värde.

) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet, beskattas normalt mellanskillnaden som för ett eget uttag. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan du överlåta inkråmet (eller apportegendomen) till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Du beskattas inte för överlåtelsen om

Vad är en kvalificerad Underprisöverlåtelse?

Med en underprisöverlåtelse avses att man överlåter en tillgång som ingår i en näringsverksamhet utan att ta betalt, eller till ett pris som är lägre än marknadsvärdet (underpris). Underpriset får inte vara affärsmässigt motiverat och villkoren i 23 kap. 14–29 §§ IL måste vara uppfyllda (23 kap. 3 § IL).

Huvudregeln när man överlåter en tillgång från en näringsverksamhet utan att ta betalt, eller till ett pris som är lägre än marknadsvärdet, utan att detta är affärsmässigt motiverat är att överlåtaren ska uttagsbeskattas. Även i vissa andra situationer ska uttagsbeskattning ske (22 kap. 2-6 §§ IL).

När ett företag som har överlåtit en tillgång uttagsbeskattas för överlåtelsen kan det bli beskattningskonsekvenser även för delägarna i det överlåtande företaget. Det kan också bli beskattningskonsekvenser för förvärvaren och även för delägare i det förvärvande företaget.

Vad är ett Inkråmsavtal?

Vid en aktieöverlåtelse säljs aktierna i ett bolag och köparen förs därefter in i bolagets aktiebok. Verksamheten, som fortfarande är kvar i samma bolag, påverkas då inte av själva försäljningen. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs, istället för bolagets aktier, de specifika tillgångar som finns i verksamheten (exempelvis maskiner, lagervaror, patent m.m.). En inkråmsöverlåtelse aktualiserar flera betydelsefulla juridiska frågeställningar. För att affären ska bli lyckad, är det därför viktigt att ha på plats ett välskrivet inkråmsöverlåtelseavtal.

Hur bokför man en nedskrivning?

Bokföring av avskrivning - när du köper inventarie (exempelvis datorer eller företagsbil) för X antal kronor, bokförs den som en tillgång i företaget. Kostnaden fördelas över tiden genom avskrivningar, delning upp kostnaden över närmsta tio åren, eftersom den förväntas kunna användas under flera år. Avskrivningar ger en mer realistisk bild av företagets resultat och beskattningsbart resultat belastas inte helt under köpåret.

Hur bokför man negativ goodwill?

Goodwill avser immateriella tillgångar i ett företag som saknar en bestämd nyttjandeperiod. Det kan till exempel handla om företagets varumärke, kundkrets eller rykte.

I och med att en bra goodwill stärker företagets position på marknaden leder det oftast till en högre värdering än verksamhetens bokförda värde.

Med andra ord är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde – det vill säga tillgångarna minus skulderna – och det en köpare är villig att betala vid försäljning av verksamheten.