:

Vad är skattekategori K?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skattekategori K?
 2. Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?
 3. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 4. Är det bra att ha en olycksfallsförsäkring?
 5. Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?
 6. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 7. Vilka försäkringar kan man skippa?
 8. Kan man få ersättning från olika försäkringar?
 9. Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?
 10. När gäller inte olycksfallsförsäkring?
 11. Borde man ha olycksfallsförsäkring?
 12. Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?
 13. Vad händer med min kapitalförsäkring vid dödsfall?
 14. Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring?
 15. Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Vad är skattekategori K?

Arvsbeskattning av kombinerad livränta och kapitalförsäkring. I SvJT 1944 s. 755 ff. har assessor C.-E. SUNDSTRÖM publicerat en uppsats »Några tolkningsfrågor vid tillämpningen av nya arvsskatteförordningen ».    I ett avsnitt av uppsatsen (s. 764 f.) behandlar Sundström arvsbeskattningen av livränta enligt 12 § sista stycket arvsskatteförordningen. Han gör härvid gällande, att den i nämnda lagrum medgivna skattelindringen ej skulle avse livräntor med garanti och förklarar, att en motsatt uppfattning, som bl. a. uttalats av mig i mitt arbete »Livförsäkring och skatt», är felaktig.    Sundström uttalar sig mycket kategoriskt. Sålunda framhåller han bl. a. att med uttrycket »annan livränta» avses allenast »verklig livränta» och att någon skattelindring icke kan ifrågakomma vid arvsbeskattningen av ifrågavarande försäkringar.    Då det emellertid icke torde vara så alldeles självklart, att den av Sundström förfäktade uppfattningen är riktig, ber jag att få framlägga några synpunkter på frågan.    Inkomst- och förmögenhetsbeskattningen av livförsäkringar sker enligt tre olika, i princip likvärdiga metoder. Med utgångspunkt härifrån klassificera försäkringsbolagen fr. o. m. den 1/1 1939 nytecknade försäkringar efter den metod, enligt vilken beskattningen skall ske. De olika skattekategorierna betecknas med bokstäverna K, P och R. Man har sålunda K-försäkringar, P-försäkringar och R-försäkringar. Olika kombinationer av dessa försäkringar förekomma också.    Systemet med klassificering infördes för att bringa ordning och reda inom det ganska svåra område av beskattningsrätten som livförsäkringsbeskattningen utgör. Tanken var den, att om en försäkring redan från och med tecknandet hänfördes till en viss skattekategori och sedan genomgående behandlades enligt de för denna kategori gällande reglerna, skulle beskattningsresultatet i längden bliva riktigt. Om försäkringen i undantagsfall icke hänfördes till den teoretiskt sett riktiga kategorien betydde ej så mycket, blott behandlingen av försäkringen vore konsekvent.    Livförsäkringar beskattas 1) i samband med premiebetalningen, 2)

under försäkringens löptid och 3) i samband med utbetalningen av försäkringsbeloppet.    Beskattning i samband med premiebetalningen sker i de fall, då avdragsrätt för premien ej föreligger. Beskattningen under försäkringens löptid sker på så sätt, att försäkringsgivaren betalar s. k. ränteskatt för försäkringen. Denna skatt ersätter den skatt de olika försäkringstagarna själva skulle betalat å avkastningen av sitt tillgodohavande hos försäkringsgivaren. Skatten är avsedd att inkludera jämväl förmögenhetsskatten å nämnda tillgodohavande. Om beskattningen sker i samband med utbetalningen av försäkringsbeloppet, anses detta helt eller delvis såsom beskattningsbar inkomst.    De olika kategorierna behandlas på följande sätt:    K-försäkringar (kapitalförsäkringar): Avdragsrätt för premierna föreligger principiellt ej. Försäkringsgivaren betalar ränteskatt. Utfallande belopp beskattas icke. Ingen förmögenhetsbeskattning sker hos försäkringstagaren.    P-försäkringar (icke engångsbetalda pensionsförsäkringar): Full avdragsrätt för premierna föreligger. Ingen ränteskatt betalas. Utfallande belopp beskattas i sin helhet såsom inkomst. Ingen förmögenhetsbeskattning förekommer.    R-försäkringar (sådana livräntor och pensionsförsäkringar, som icke kunna klassificeras P): Avdragsrätt för premierna föreligger principiellt ej. Ingen ränteskatt betalas. Av utfallande belopp inkomstbeskattas så stor del som anses motsvara avkastningen av de medel försäkringstagaren inbetalt och som fonderats hos försäkringsgivaren. Sedan livräntan blivit aktuell, blir dess kapitaliserade värde föremål för förmögenhetsbeskattning.    I anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen angives vilka försäkringar som äro pensionsförsäkringar. En del av dessa utgöra en kombination av en livränteförsäkring och en kapitalförsäkring. För att en dylik kombination skall kunna betraktas som pensionsförsäkring måste försäkringsavtalet innehålla en bestämmelse om att rätt till återköp och belåning av försäkringen ej skall föreligga.    För att en pensionsförsäkring skall kunna klassificeras P, måste premiebetalningen vara avtalad att fullgöras under en tid av mera än femår. I annat fall måste försäkringen klassificeras R.    Om en kombinerad försäkring är så avtalad, att den tillhör skattekategori R, blir den såväl av försäkringsgivaren som av skattemyndigheterna under hela försäkringstiden behandlad som en R-försäkring. Utfallande belopp skola således beskattas såsom inkomst i enlighet med bestämmelsen i 32 § 2 mom. d) kommunalskattelagen. Försäkringsgivaren betalar ej ränteskatt för försäkringen. Sedan räntan blivit aktuell, skall förmögenhetsbeskattning i princip ske, om räntans återstående löptid är minst fem år.    Sundström anser, att en dylik försäkring i arvsskatteavseende skall behandlas som en K-försäkring, då den tillfaller en förmånstagare. Försäkringen skulle alltså vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen ut-

Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?

Om vi utgår från att 70% av premien hittills varit föremål för förmånsbeskattning och antar att en anställd medarbetare per den första juli 2018 hade en årspremie om 4 200 kr och marginalskatt om 30%, beräknades dennes förmånsvärde till 2 940 kr och en total förmånsskatt om 882 kr. Givet det nya ställningstagandet beräknas istället förmånsvärdet till 2 520 kr och den totala förmånsskatten landar på 756 kr.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Frågor kring företagsförsäkring får du bäst hjälp med genom att ta kontakt med ett försäkringsbolag. Även om du får god hjälp från ett bolag bör du jämföra priser och villkor mellan flera bolag innan du bestämmer dig. Men innan du kontaktar ett försäkringsbolag kan det vara bra att vara litet påläst, t ex genom att läsa den här artikeln.

Många småföretagare bedriver sin verksamhet i någon del av bostaden. Det kan vara en konsult som har inrett ett kontor i ett sovrum eller en slöjdare som har gjort verkstad av gillestugan. Många litar på att hemförsäkringen och den vanliga villa­försäkringen gäller. Men så är det inte i alla lägen.

Är det bra att ha en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är egentligen livförsäkring, invaliditetsersättningsförsäkring och vård- och tandförsäkring i ett. En genomsnittlig liv och olycksfallsförsäkring kostar ungefär 100 kronor i månaden, vilket är lite med tanke på den trygghet som försäkringen innebär.

Bästa olycksfallsförsäkringen avgörs av dina val och Hedvig och ICA är en utav storfavoriterna.

Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?

Trots namnet är kapitalförsäkringen i praktiken mest av allt en sparform. Inom kapitalförsäkringen kan du köpa sälja och byta fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället beskattas kapitalförsäkringen med ett schablonbelopp. Det ger i allmänhet en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

Kapitalförsäkring är den sparform som mest liknar det ISK-sparande du kanske har som privatperson. Skillnaden är att kapitalförsäkringen formellt sett är en typ av livförsäkring med en minsta löptid på 5 år och att du inte kan ta ut pengar från kapitalförsäkringen under de första 12 månaderna. En kapitalförsäkring är alltså framför allt lämplig för ett långsiktigt sparande.

Det finns två olika typer av kapitalförsäkring: fondförsäkring och traditionell försäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja vilja fonder du vill spara i och du väljer själv risknivå. Det finns ingen garanti när det gäller tillväxt eller skydd mot att din investering minskar i värde, men du har också möjlighet till en större uppsida om de fonder du väljer går bra.

I den traditionella försäkringen får du en garanti på att ditt sparkapital inte minskar under en viss nivå (vanligen 80–85%). Du är också garanterad en viss avkastning, om än på en låg nivå. Du kan få en högre avkastning än den garanterade, men det finns alltså en minsta garanterad avkastning. Du behöver inte heller välja hur ditt kapital placeras, utan det sköter förvaltarna hos det företag som ställer ut kapitalförsäkringen år dig.

Du väljer själv vilken typ av kapitalförsäkring du vill teckna för ditt företag, baserat på vilken risknivå som passar bäst för dig och företaget.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Vilka försäkringar kan man skippa?

Alla behöver vara försäkrade. Du har då ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme. Men vilka försäkringar som just du behöver beror mycket på din livssituation och vad du äger.  

Ett sätt att tänka kring sitt försäkringsbehov är att dela in försäkringarna i grupper: Krav enligt lag, nödvändiga och bra att ha. Andra försäkringar kan du till och med fundera på att prioritera bort.

Kan man få ersättning från olika försäkringar?

Människor i Sverige är betydligt bättre försäkrade än vad de vet om. Det är en av anledningarna till att väldigt många missar sin rätt till ersättning. Tonåringar är i regel de bäst försäkrade i Sverige som i genomsnitt har högst antal försäkringar som täcker olycksfall. Men är det alltid bra att vara dubbelt försäkrad?

Däremot är det i många fall kan det vara onödigt att vara dubbelförsäkrad. Det kan man vara genom att ha samma försäkring hos olika bolag eller att du betalar extra för en specifik försäkring som ingår i en försäkring du redan har. Exempelvis kan man lockas att teckna en produktförsäkring för den nya TV:n fast att skydd ingår i hemförsäkringen. Eller att du kanske redan har en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda händelser som drabbar dig och dem du bor med. Ett annat exempel på en dubbelförsäkring som kan vara onödig är extra avbeställningsskydd för resan, när du redan har en nästan likvärdig om du betalar med kort. På de flesta skadeförsäkringar, som hemförsäkring, bilförsäkring, villaförsäkring och båtförsäkring, så innebär dubbelförsäkringen inte att du får dubbel ersättning, bara att du betalar dubbel avgift. Du kan bara få ersättning för dina kostnader en gång.

Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

När gäller inte olycksfallsförsäkring?

Här kan du läsa om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

För att du ska få ersättning för kostnader gäller följande:

Borde man ha olycksfallsförsäkring?

Alla behöver vara försäkrade. Du har då ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme. Men vilka försäkringar som just du behöver beror mycket på din livssituation och vad du äger.  

Ett sätt att tänka kring sitt försäkringsbehov är att dela in försäkringarna i grupper: Krav enligt lag, nödvändiga och bra att ha. Andra försäkringar kan du till och med fundera på att prioritera bort.

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Vad händer med min kapitalförsäkring vid dödsfall?

Hej!

Mitt namn är X. Jag är ensamstående och barnlös och har heller inga arvsberättigade släktingar. Min legala arvinge är alltså allmänna arvsfonden. Den 19 mars 2019 undertecknade jag ett testamente. Efter att två legat betalats ut skall behållningen i dödsboet delas i fem lika stora delar och tillfalla fem goda vänner till mig.

Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan hjälpa dig att planera för det otänkbara, att öka tryggheten för dig och din familj – ge en mer hållbar framtid. Det kan handla om ett enkelt sparande till barnen, dig själv eller din pension. I en kapitalförsäkring kombinerar du ett sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

 • Du kan välja vem du sparar till
 • Bestäm när och hur pengarna ska betalas ut
 • Dina pengar är skattade och klara när de betalas ut - Schablonbeskattat sparande

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.

Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.