:

Hur bokför man valutakursdifferens?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man valutakursdifferens?
 2. Vad är en valutakursdifferens?
 3. Vilken valutakurs ska användas vid bokföring?
 4. Är valutakursförluster avdragsgilla?
 5. Varför köper Riksbanken utländsk valuta?
 6. Vad styr värdet på en valuta?
 7. Vilket belopp bokförs på konto för kursdifferenser vid betalning?
 8. Hur deklarerar man valutahandel?
 9. Hur bokför jag en kurs?
 10. I vilken valuta ska redovisningen ske?
 11. Hur deklarerar man Forex trading?
 12. Vem bestämmer valutakursen?
 13. Varför vill Sverige ta bort kontanter?
 14. Varför blir den svenska kronan starkare?
 15. Varför tappar svenska kronan i värde?

Hur bokför man valutakursdifferens?

Exempel på kontering av kursvinstDu får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursvinst på 2 000 kronor. 

Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura

Vad är en valutakursdifferens?

En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (transaktionskurs). Enligt punkt 2.5 får företaget vid omräkning till redovisningsvaluta i stället använda

 • en valutakurs som är approximation av faktiska kurser, om den inte ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs, eller

 • den valutakurs som ska tillämpas för affärshändelser enligt ML.

Ett företag som tillämpar kontantmetoden enligt 5 kap. 2 § BFL får enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.6 använda kursen till vilken betalning sker vid omräkning.

Vilken valutakurs ska användas vid bokföring?

Använder man fakturametoden och tar emot en leverantörsfaktura i annan valuta bör man beräkna summan efter fakturadatumets valutakurs och ange denna summan när man registrerar fakturan. När man sen bokför det belopp man faktiskt betalar kan det eventuellt bli en valutavinst eller förlust som också ska registreras.

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet i SEK på fakturadatum motsvarar 2097.97 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd den bokföringsmall som passar inköpet. Du anger att det är inköp från utlandet på samma vis som andra inköp, dvs genom att ändra säljarens land till Från EU-land eller Från icke EU-land. I vårt exempel med inköp från USA väljer vi Från icke EU-land

Är valutakursförluster avdragsgilla?

Kursvinster och kursförluster vid betalning av skulder i utländsk valuta beskattas som kapitalvinst och kapitalförlust enligt 41 kap. 2 § IL. Bestämmelserna om hur kapitalvinsten och kapitalförlusten ska beräknas finns i 54 kap. IL. En kursvinst på en skuld uppkommer när värdet av det ursprungligen lånade beloppet är högre än det belopp låntagaren betalar tillbaka när lånet löses.

Skatteverket anser att kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta bara gäller för skulder som kan liknas vid ett lån (jfr prop. 1990/91:54 s. 212). I det här avseende får det anses vara ett lån när skulden uppkommer genom ett avtal som medför att den betalningsskyldiga får något i utbyte mot att hen förbinder sig att betala ett visst belopp. Utöver rena låneavtal kan det t.ex. handla om köp på kredit, d.v.s. köp av tillgång där köpeskilling ska betalas vid en senare tidpunkt. Upplåningen får anses ske när avtalet ingås eller när ett betalningsanspråk fram­ställs genom faktura eller liknande handling.

Skatteverket anser inte att skulder i form av böter, skadestånd, skatter eller liknande kan jämställas med ett lån. Detta beror på att den betalningsansvariga i dessa fall inte kan anses ha fått någon motprestation genom ett avtal. Valutakursförändringar på sådana skulder medför därför ingen kapitalvinstbeskattning (Skatteverkets ställningstagande Kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta i inkomstslaget kapital).

Varför köper Riksbanken utländsk valuta?

Trots en återhämtning på onsdagen summerar kronan ett uselt 2022. Samtidigt storsäljer Riksbanken svensk valuta på daglig basis. Den svenska centralbanken dubblerade nyligen sina köp av dollar och euro och avyttrar därmed över en halv miljard kronor om dagen. 

”Kronan är ett sorgebarn under året och har haft en riktigt sur resa. Riksbanken väljer i det läget att fortsätta sälja kronor”, säger en strateg. 

Vad styr värdet på en valuta?

Varför är den svenska kronan så svag just nu?

– Kronan halkade efter redan under fjolåret. Skakiga marknader har historiskt varit en dåligt för den svenska valutan. 2022 var inget undantag och under hösten försvagades kronan mot euron när den europeiska centralbanken förväntades höja räntan mer än Riksbanken. En ytterligare faktor är Sveriges höga räntekänslighet, med stor skuldsättning bland hushåll, vilket utländska investerare nog ser som en ökad risk med Sverige. 

Vilket belopp bokförs på konto för kursdifferenser vid betalning?

När lånesumman utbetalas till företaget är den utländska valutan oftast redan omräknad till svensk valuta. Lånet, som normalt är av långfristig natur, krediteras normalt konto 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut, alternativt konto 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta. Ränta på utlandslånet omräknas till svensk valuta efter betalningsdagens säljkurs och bokförs därefter som vanliga räntekostnader.

Amorteringar debiteras använt konto, t.ex. konto 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut, omräknat till svensk valuta efter amorteringsdagens kurs. Lösen av lånet debiteras på samma sätt kontot 2355 vilket kan generera en valutakursdifferens som normal bokförs på konto 8430 Valutakursdifferenser på skulder.

Bankens avgifter för uppläggning av lånet och valutaväxling bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Hur deklarerar man valutahandel?

När det gäller skatt på all CFD-handel så ligger hela ansvaret på dig att redovisa dina vinster eftersom skatteverket inte inhämtar kontrolluppgifter från utländska banker, depåer, värdepappersinstitut eller mäklare. Du ska redovisa varje affär som du gjort, varje gång. Därmed kan listan över affärer bli riktigt lång, eftersom du även ska visa upp de affärer som även lett till förluster. Du får enligt gällande regelverk inte baka ihop summan av vinsterna till en enda summa.

När det gäller optioner så är det något klurigare. Du beskattas nämligen under det år som optionen förfaller. Om du gör en vinst så skall du betala skatt och det är helt och hållet ditt ansvar att redovisa det i din deklaration. Om optionen förfaller eller om du gjort ett återköp så kan du befrias från dina förpliktelser.

Hur bokför jag en kurs?

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2640] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

I vilken valuta ska redovisningen ske?

Ett företag ska presentera alla affärshändelser i en och samma redovisningsvaluta. Transaktioner som är i en annan valuta än redovisningsvalutan måste därför omräknas. Omräkning till redovisningsvalutan ska ske första gången en affärshändelse bokförs. Det är avistakursen som ska användas vid omräkning. Vad som menas med avistakurs förklaras längre ned i detta blogginlägg.

Ett företag ska presentera sina affärshändelser i en och samma valuta. Denna valuta blir då företagets redovisningsvaluta. Det finns bara två valutor som får användas som redovisningsvaluta i svenska företag, nämligen svenska kronor (SEK) och Euro.

Med avistakurs avses den växelkurs som gäller vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Det som brukar användas som avistakurs är den genomsnittliga dagskurs som publiceras av Riksbanken eller Europeiska Centralbanken.

Hur deklarerar man Forex trading?

 • How to Trade Forex for Beginners | Introduction
 • How to Trade Forex for Beginners | Making Trades
 • How to Read Forex Charts for Beginners
 • Forex Trading for Beginners | Trading Systems 
 • Best Forex Trading Platforms for Beginners
 • 3 Forex Trading Strategies for Beginners
 • Forex Trading | 10 Tips for Beginners 

The next question that comes to everyone's mind is: how to learn Forex from scratch? Can I teach myself to trade Forex? Don't worry, this Forex trading for beginners guide is our definitive manual for all aspects of Forex and general trading. By the end, you'll understand the basics of trading Forex and how to begin. 

Vem bestämmer valutakursen?

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel och det innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning, som huvudregel. Men regeln gäller inte utan undantag.

Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Det står i Riksbankslagen (4 kapitlet, 12 §). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör förhållanden mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort kontanter som betalningsmedel begränsad. Som exempel så kan inte regionerna (f d landstingen) vägra att ta emot kontant betalning av sina patienter.

Varför vill Sverige ta bort kontanter?

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel och det innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning, som huvudregel. Men regeln gäller inte utan undantag.

Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Det står i Riksbankslagen (4 kapitlet, 12 §). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör förhållanden mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort kontanter som betalningsmedel begränsad. Som exempel så kan inte regionerna (f d landstingen) vägra att ta emot kontant betalning av sina patienter.

Varför blir den svenska kronan starkare?

22 maj 2023

Att kronan är svag är alla överens om. Den okuvade kronoptimisten och den garvade kronrealisten, den svenske Spanienresenären och den Sverigeturistande dansken, den inflationsstressade Riksbanksdirektionen och den gynnade USA-investerade pensionsspararen. Minus och plus. Nackdel och fördel.

Varför tappar svenska kronan i värde?

Många anser att flytande valutor är bra för att hantera ekonomiska obalanser. Om de relativa lönekostnaderna stiger i ett land ökar priserna, vilket leder till att marknadsmekanismerna sätter press på landets valuta. Så småningom kommer successiva justeringar att leda till jämvikt.

Ett viktigt argument för att vi i Sverige ska behålla en svensk valuta och inte vara med i EMU har varit att det ger oss möjligheter att justera skillnader i kostnadsökningar mellan länder. Om vi har en rörlig valutakurs kan skillnaderna pysa ut i form av växelkursjusteringar.

I teorin är detta en ovedersäglig fördel med en flytande valuta. Men historiskt och konkret för just Sverige har det inte handlat om justeringar i löntagarnas intressen. Gång på gång har ”försvaret av den svenska kronan” i olika former trätt fram som den viktigaste punkten på den politiska dagordningen. Svenska medborgare har fått uppleva räntechocker och sparpaket under dramatiska veckor där tidningar och TV-nyheter talat om att ”rädda landet” eller ”rädda kronan”.