:

Vad räknas som dotterföretag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som dotterföretag?
 2. Hur mycket kostar det att starta ett dotterbolag?
 3. Vad klassas som koncernföretag?
 4. Hur bokföra köp av dotterbolag?
 5. Vad krävs för dotterbolag?
 6. Hur blir ett dotterbolag till?
 7. När är det ett koncernföretag?
 8. Hur bokför man utdelning från dotterbolag?
 9. Hur mycket måste man äga för att vara moderbolag?
 10. Hur startar man ett dotterbolag?
 11. Hur beskattas utdelning från dotterbolag?
 12. Kan man ta utdelning från dotterbolag?
 13. Vad kännetecknar ett koncernföretag?
 14. Varför ska man ha dotterbolag?
 15. Är utdelning skattefritt?

Vad räknas som dotterföretag?

En koncern är en grupp av företag förenade genom ägande.

En koncern består av moder- och dotterföretag. Om ett företag (moderföretaget) äger så många aktier i ett annat bolag att det har mer än hälften av rösterna i det ägda bolaget kallas det sistnämnda för dotterbolag. Det kan också vara så att moderföretaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget av någon annan orsak än röstmajoritet, t ex genom avtal.

Hur mycket kostar det att starta ett dotterbolag?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Vad klassas som koncernföretag?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande. Vi kan därför säga att en koncern, åtminstone i normalfallet, uppstår när moderbolaget införskaffar en antingen direkt eller indirekt majoritet av rösterna i dotterbolaget. Viktigt att komma ihåg är också att ett koncernförhållande endast kan uppstå mellan juridiska personer. Vi kan alltså inte tala om en koncern i de fall en privatperson äger två bolag.

Hur bokföra köp av dotterbolag?

Ett företag som gör ett förvärv av ett annat företag med syfte att få inflytande i det förvärvade företagets verksamhet har normalt gjort en långsiktig investering i ett rörelseföretag. Innehav i ett rörelseföretag kan också fås när ett företag nybildar ett annat företag för sin affärsrörelse.

Ett företag som förvärvar mer än 50 % av rösterna i ett annat företag har bildat en koncern där det förvärvande företaget utgör moderbolag och det förvärvade företaget utgör dotterbolag. Ett företag som förvärvar mer än 10 % av rösterna i ett annat företag har normalt skapat ett innehav i ett intresseföretag och ett företag som tillsammans med ett eller flera andra företag köper lika stora andelar i ett företag har erhållit ett innehav i ett joint venture.

Vad krävs för dotterbolag?

Ett moderföretag har bestämmande inflytande över ett eller flera dotterföretag. Tillsammans utgör dessa företag en koncern. Det kan med andra ord inte finnas ett moderföretag om det inte finns ett dotterföretag och vice versa.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte. Detta begrepp förklaras i mer detalj nedan.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte.

Om ett företag har ett ägarintresse och utövar ett betydande inflytande i ett annat företag kan det delägda företaget utgöra ett intresseföretag. Det betydande inflytandet ska vara kopplat till driftsmässig och finansiell styrning. Om företaget är ett dotterföretag eller gemensamt styrt företag är det dock inte ett intresseföretag.

Ett ägande på minst 20 procent förutsätts vara ett ägarintresse.

Hur blir ett dotterbolag till?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast är holdingbolaget inget driftsbolag – det bedriver ingen egen verksamhet – utan är istället moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Annars är ett holdingbolag som vilket aktiebolag som helst.

När är det ett koncernföretag?

Små och medelstora koncerner uppvisar störst tillväxt under perioden 2005–2020. Förädlingsvärdet har växt med 125 procent jämfört med 78 procent i alla storleksklasser. Även sett till antalet anställda har små och medelstora koncerner växt mer än genomsnittet i alla koncerner.

Hur bokför man utdelning från dotterbolag?

Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1930].

Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Hur mycket måste man äga för att vara moderbolag?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Hur startar man ett dotterbolag?

Vi är tre delägare som driver ett företag inom utbildningsbranschen. Nu vill vi starta ett nytt AB i en annan bransch, och undrar hur vi ska gå tillväga.

Alternativ ett är att vi satsar 50 000 kr av våra privata pengar och bildar ett nytt bolag. Alternativ två är att vi bildar ett dotterbolag till vårt befintliga AB. Då kan väl bolaget stå för aktiekapitalet till det nya företaget?

Hur beskattas utdelning från dotterbolag?

Hej James,

Utdelning från ett dotterbolag som är ett aktiebolag till ett moderbolag är inte skattepliktig förutsatt att andelarna i dotterbolaget kategoriseras som näringsbetingade (i huvudsak onoterade aktiebolag). Andelar i ett Handelsbolag kan däremot inte kategoriseras som näringsbetingade och resultatet ska därmed beskattas i moderbolaget.

Kan man ta utdelning från dotterbolag?

För att möjliggöra lågbeskattad utdelning efter årsskiftet måste du som delägare uppfylla det så kallade löneuttagskravet, det vill säga ha tagit ut en årslön om minst 641 280 kronor (vilket motsvarar 9,6 inkomstbasbelopp och som för inkomstår 2020 uppgår till 66 800 kronor).

Observera att det lönebaserade utrymmet för delägarnas samtliga andelar inte får överstiga ett belopp motsvarande 50 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från bolaget eller dess dotterbolag.

Ett vanligt fel är att man inte gör en avstämning innan årsskiftet och tar ut för låg lön vilket begränsar dina möjligheter till lågbeskattad utdelning. Eftersom det är kontant utbetalda löner för kalenderåret som ingår i beräkningen går ett misstag i form av för lågt löneuttag inte att reparera i efterhand.

Vad kännetecknar ett koncernföretag?

Koncernaktiva är ett centralt begrepp inom koncernredovisning och uppstår då egendomsposterna i det företag som förvärvats av ett annat företag tagits upp i företagets balansräkning till lägre värden än vad koncernen skulle ha betalat för posterna ifråga ifall de köpts enskilt var för sig. Koncernaktiva uppstår också i sådana fall då inkomstförväntningarna för koncernen är högre än bokföringsvärdet för tillgångsposterna i det förvärvade företaget. Därtill kan koncernaktiva även uppkomma om skulderna eller avsättningarna i det förvärvade företagets balansräkning ur koncernens synvinkel är övervärderade. Koncernaktiva är med andra ord ett slags restvärde, som enligt koncernens ägarandel fördelas på de tillgångs- och skuldposter hos dotterföretaget dit koncernaktiva hör. När koncernbalansräkningen upprättas fördelas beloppet för koncernaktiva på så sätt att det adderas till tillgångsposternas bokföringsvärde i målföretaget och dras av från skuldposternas bokföringsvärde. Koncernaktiva härleds till de egendomsposter som, enligt bokföringslagen, också en enskild bokföringsskyldig kan aktivera.[4]

Det belopp till vilket koncernaktiva kan fördelas på tillgångsposter får inte var så högt att posternas bokföringsvärde överstiger det sannolika överlåtelsepriset eller annat gängse värde för posterna. Om beloppet för koncernaktiva inte är så stort att det vid fördelning räcker till att höja värdet på alla tillgångsposter så att det motsvarar gängse värde, och om ingen annan typ av fördelning kan motiveras, delas beloppet för koncernaktiva jämnt upp i förhållande till gängse värdet på de olika egendomsposterna. Belopp som ska uppdelas på skulder och avsättningar dras av från bokföringsvärdet för dessa poster, men högst så mycket att skuldernas och avsättningarnas bokföringsvärden inte blir lägre än deras sannolika värden.[4]

Varför ska man ha dotterbolag?

Hej, jag har lite funderingar kring hur ett skapande av dotterbolag går till och dess regler. Jag startar mitt Moderbolag (Bolag 1) vid nyårsskiftet och kommer omgående ha en omsättning med mina nuvarande kunskaper.

Jag vill skapa och investera i ett dotterbolag (Bolag 2) i en helt annan bransch som garanterat kommer att gå back dom första åren då alla bitar måste hamna på plats.

Är utdelning skattefritt?

Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

En förutsättning för att en andel ska vara en näringsbetingad andel är att den ägs av en sådan juridisk person som räknas upp i 24 kap. 32 § IL (ägarföretaget). Läs om ägarvillkoret. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12).