:

Hur går en överlåtelse till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en överlåtelse till?
 2. Vad innebär en överlåtelse?
 3. När sker en överlåtelse?
 4. Vad gäller vid överlåtelse av fastighet?
 5. Vad är skillnad mellan överlåtelse och upplåtelse?
 6. Vad kostar överlåtelseavtal?
 7. Är överlåtelseavtal bindande?
 8. Kan hyresvärden neka till överlåtelsen?
 9. Kan man dra sig ur ett upplåtelseavtal?
 10. Vem skriver överlåtelseavtal?
 11. Får man byta lägenhet utan att hyresvärden har godkänt?
 12. Vad gäller vid överlåtelse av hyreslägenhet?
 13. Kan man sälja ett upplåtelseavtal?
 14. Vad får en hyresvärd inte göra?
 15. Kan hyresvärden neka byte av lägenhet?

Hur går en överlåtelse till?

I rent juridisk mening övergår äganderätten till en ny bostad successivt, men det är vid tillträdet övergången fullbordas. Det är nämligen då köparen genomför slutbetalning av köpeskillingen samt får nycklarna till sin nya bostad och kan flytta in. För säljaren är det alltså snarare fråga om ett frånträde av bostaden, men att prata om det som tillträde är absolut vanligast.

Tillträdet kan ta alltifrån 30 minuter upp till flera timmar. Den största delen av tiden går till att vänta på att köparens och säljarens banker ska genomföra de nödvändiga transaktionerna. Men förutom det ska även dokument gås igenom och nycklarna till den nya bostaden lämnas över.

1. Mäklaren kallar till möte. Inför tillträdet kommer mäklaren och parterna överens om en tidpunkt. Därefter skickar mäklaren ut en kallelse med uppgifter om tid och plats. För det mesta behöver du bara ta med dig din legitimation till mötet, men om du behöver ta med något annat kommer mäklaren att informera om detta i kallelsen.

Vad innebär en överlåtelse?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

När sker en överlåtelse?

Den som äger en fastighet kan överlåta äganderätten till en annan fysisk eller juridisk person. Särskilda krav och regler för fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken. Vid fastighetsöverlåtelser gäller ett formkrav, dvs. för giltig överlåtelse krävs att överlåtelsehandlingen uppfyller vissa i lagen särskilt angivna krav. Brister i formkravet leder till att överlåtelsen är ogiltig. Formkravet finns i 4 kap. 1 § jordabalken.

För det första måste överlåtelseavtalet vara skriftligt och undertecknas av både säljare och köpare. Om fastigheten ägs av flera delägare krävs att samtliga delägare skriver under för att överlåtelsen ska vara giltig. Varje delägare kan förstås avtala om att överlåta sin egen ideella andel, men inte de andras.

Vad gäller vid överlåtelse av fastighet?

Den som äger en fastighet kan överlåta äganderätten till en annan fysisk eller juridisk person. Särskilda krav och regler för fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken. Vid fastighetsöverlåtelser gäller ett formkrav, dvs. för giltig överlåtelse krävs att överlåtelsehandlingen uppfyller vissa i lagen särskilt angivna krav. Brister i formkravet leder till att överlåtelsen är ogiltig. Formkravet finns i 4 kap. 1 § jordabalken.

För det första måste överlåtelseavtalet vara skriftligt och undertecknas av både säljare och köpare. Om fastigheten ägs av flera delägare krävs att samtliga delägare skriver under för att överlåtelsen ska vara giltig. Varje delägare kan förstås avtala om att överlåta sin egen ideella andel, men inte de andras.

Vad är skillnad mellan överlåtelse och upplåtelse?

Tillbaka

Hej, jag har en fråga gällande termerna upplåtelse och överlåtelse gällande bostadsrätt. Vad är skillnaden?

Vad kostar överlåtelseavtal?

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta specifikt vilka kostnader som skulle kunna uppkomma i och med själva överlåtelsen. Därmed kommer jag inte nedan att behandla de situationer som överlåtelsen kan komma att ha inverkan på längre fram i tiden. Ni bör dock vara medvetna om att överlåtelsen så småningom påverkar din skatteskyldighet om du så småningom säljer fastigheten, att överlåtelsen får arvsrättsliga följder samt under vissa omständigheter kan beaktas om din fru inom 3 år skulle gå i personlig konkurs.

Är överlåtelseavtal bindande?

För att ett köp av en bostadsrätt ska bli bindande mellan parterna krävs att vissa formkrav enligt bostadsrättslagen är uppfyllda. Det viktigaste formkravet är att köpet blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat överlåtelseavtalet. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är alltså inte bindande. När formkraven är uppfyllda går det inte att ensidigt ”ångra” köpet. Om köparen inte sedan tidigare är medlem i bostadsrättsföreningen måste köparen ansöka om medlemskap hos föreningens styrelse. Köpet är beroende av att medlemskapet i föreningen beviljas för köparen och blir därmed bindande först när villkoret är uppfyllt.

Kan hyresvärden neka till överlåtelsen?

Du kan få tillstånd att överlåta din lokal om:

 • den används för förvärvsverksamhet, det vill säga verksamheten ska ha som syfte att ge ekonomiskt utbyte. Det får inte vara fråga om ideell eller konstnärlig verksamhet,
 • du överlåter lokalen till den som ska överta verksamheten,
 • hyresvärden inte har någon befogad anledning att säga nej och
 • den som tar över lokalen kan godtas som hyresgäst. Särskild vikt läggs vid om hon eller han kan betala hyran.

Kan man dra sig ur ett upplåtelseavtal?

Ett upplåtelseavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och den första ägaren av en bostadsrätt. Upplåtelseavtal används främst vid bildande av nyproduktioner, men även när en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt.

Upplåtelseavtal används endast första gången en bostadsrätt säljs. Om bostadsrätten sedan säljs vidare används istället ett överlåtelseavtal.

Vem skriver överlåtelseavtal?

Vad är en överlåtelse? Den vanligaste formen av överlåtelse är försäljning. Byte eller gåva av bostadsrätt är också överlåtelse.

Hur ska överlåtelseavtalet se ut? Avtalet måste uppfylla vissa formkrav. Det måste vara skriftligt och ska skrivas under av både säljaren och köparen. Avtalet ska också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset.

Får man byta lägenhet utan att hyresvärden har godkänt?

För att få byta krävs det ”beaktansvärda skäl. Vad betyder det? – Oftast handlar det om att livssituationen förändrats. Att familjen blir större, skilsmässa, eller sänkt inkomst. Eller att man behöver ett mer anpassat boende med exempelvis hiss.

Min hyra är skyhög men jag tackade ja till lägenheten för man tackar inte nej till ett förstahandskontrakt i Stockholm. Nu vill jag byta min lägenhet till en billigare. Har jag rätt till det? – Troligtvis inte. Om din inkomst är densamma eller högre än när du tackade ja till förstahandskontraktet är utsikterna små att få igenom ett byte i hyresnämnden.

Vad gäller vid överlåtelse av hyreslägenhet?

Det första du ska göra är att fråga din hyresvärd. Om din hyresvärd går med på överlåtelsen är det inga problem. Kraven från hyresvärdens sida är att du som ny hyresgäst ska uppfylla samma krav som en ny hyresgäst; kunna betala hyran och vara skötsam. Vid överlåtelse så övertas bostaden i befintligt skick.

Kan man sälja ett upplåtelseavtal?

Det finns några saker som gör att köpprocessen för en nyproduktion skiljer sig lite från att köpa en begagnad bostad.Framförallt gäller det följande:

 • Alltid fasta priser – du slipper budgivning
 • Möjlighet att välja inredning och material
 • Ofta längre väntetid på tillträde
 • Bostaden och vitvaror är helt nya

Vad får en hyresvärd inte göra?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande hyresrätter/lägenheter finner du i 12 kap. jordabalken (JB). Specifikt gällande åtgärder mot brister i hyresrätten framgår av 12 kap. 16 § JB.

Kan hyresvärden neka byte av lägenhet?

Vi använder cookies på den här sidan. Om du stannar kvar på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer härx

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke till att byta bostad samt att hyresgästen måste visa att det finns skäl för ett lägenhetsbyte. Detta kallas också i vardagligt tal för beaktningsvärda skäl. Exempel på vanliga beaktningsvärda skäl vid lägenhetsbyte kan vara: