:

Vad säger Preskriptionslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad säger Preskriptionslagen?
 2. Är Preskriptionslagen dispositiv?
 3. Vilken är den generella preskriptionstiden?
 4. Vilka brott preskriberas efter 2 är?
 5. Vilka brott kan preskriberas?
 6. Kan en skuld till kronofogden försvinna?
 7. Hur lång är preskriptionstiden för brott?
 8. Kan man avtala bort preskription?
 9. Vilka brott saknar preskriptionstid?
 10. Kan man dömas efter preskriptionstid?
 11. När är ett svartbygge preskriberat?
 12. När börjar preskriptionstiden räknas?
 13. Vad händer med en skuld efter 10 år?
 14. Hur kan man få skulder avskrivna?
 15. När tog man bort preskriptionstid?

Vad säger Preskriptionslagen?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Du som har skatt att betala ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du kan betala allt på en gång eller välja att dela upp betalningen. Det är viktigt att hela beloppet finns på skattekontot på förfallodagen om du väljer att dela upp betalningen. Du kan betala med Swish eller bankgiro.

 • En inbetalning med Swish syns på ditt skattekonto inom tre bankdagar, men beloppet bokförs på skattekontot samma dag som du gör swish-betalningen.
 • En inbetalning med bankgiro bokförs på ditt skattekonto tidigast följande bankdag och inbetalningen syns på ditt skattekonto inom 1–3 bankdagar.

En bankdag är en dag när banker i allmänhet har öppet.

Är Preskriptionslagen dispositiv?

På fjärde plats hamnar ett entreprenadrättsligt avgörande som belyser principiella frågor om avtalstolkning i allmänhet och avtalade preskriptionsbestämmelser i synnerhet.

På fjärde plats hamnar ett entreprenadrättsligt avgörande som belyser principiella frågor om avtalstolkning i allmänhet och avtalade preskriptionsbestämmelser i synnerhet.

Vilken är den generella preskriptionstiden?

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot gäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Vilka brott preskriberas efter 2 är?

Brottets preskriptionstid är den tid från det att brottet har begåtts inom vilken man kan fastställa straffrättsliga påföljder. Olika brott har olika preskriptionstider, från två (2) år till tjugo (20) år. Ju allvarligare brott, desto längre preskriptionstid.

 Till exempel preskriberas en misshandel som är allvarligare än lindrig efter fem (5) år och grov misshandel efter tjugo (20) år. Sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig.

Vilka brott kan preskriberas?

För brottmål handlar preskription om icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Den kallas i den svenska brottsbalken bortfallande av påföljd (35 kap.).

Kan en skuld till kronofogden försvinna?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

Hur lång är preskriptionstiden för brott?

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot gäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Kan man avtala bort preskription?

28 april 2017

Vi på Nordbro har kunder inom en mängd områden, det som många av dem har gemensamt är att de är småföretagare. Vi har under årens lopp uppmärksammat att det är vanligt att just småföretagare prioriterar att utföra sitt arbete, framför att se till att deras kunder betalar. Detta leder ibland till att det ligger obetalda fordringar i företaget under en längre tid och som uppmärksammas först efter några år. I vissa fall kan det då vara för sent att kräva in betalning.

Vilka brott saknar preskriptionstid?

I propositionen föreslås att åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas beträffande vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas beträffande vuxna lagöverträdare från preskription enligt förslaget.

Det föreslås att uppgifter i spårregistret som hänför sig till mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som idag, trettio år.

Vidare föreslås att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås också omfatta försök till sådant brott.

Den 4 januari 2006 fick en utredare i uppdrag att biträda departementet med en översyn av reglerna om preskription för vissa allvarliga brott (Ju2006:B). I uppdraget ingick att överväga ändrade regler om preskription för vissa allvarliga brott, i första hand vissa internationella brott och brott som innefattar uppsåtligt dödande, att analysera hur sådana regler bör utformas, att analysera de följdfrågor som en ändring av preskriptionsbestämmelserna för vissa brott medför samt att lämna konkreta författningsförslag utifrån dessa överväganden och redovisa kostnadskonsekvenser och förslag till finansiering av lämnade förslag. Utredaren överlämnade i januari 2007 departementspromemorian Preskription vid allvarliga brott (Ds 2007:1), nedan benämnd promemorian. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2007/1362/L5).

Frågan om avskaffande av preskription av internationella brott har även behandlats i andra sammanhang. Den 12 oktober 2000 gavs en särskild utredare i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen om straffrättsligt ansvar för internationella brott och om svensk straffrättslig domsrätt (dir. 2000:76). Utredningen, som antog namnet Internationella straffrättsutredningen, presenterade i november 2002 sina förslag i betänkandet Internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Utredningen lämnade såvitt nu är i fråga förslag om att det, med bestämmelserna i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) som främsta förebild, ska införas en ny svensk lag om internationella brott och att brotten folkmord, ett nytt brott mot mänskligheten och allvarliga krigsförbrytelser i denna lag ska undantas från reglerna om preskription. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag finns i bilaga 4 respektive bilaga 5. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2002/7754/L5).

I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen de förslag som lagts fram i promemorian samt det förslag i betänkandet som avser avskaffande av preskription för folkmord och folkrättsbrott. Betänkandets förslag i övriga delar är under beredning i Regeringskansliet.

De straffrättsliga preskriptionsbestämmelserna innebär att alla brott preskriberas. Bestämmelser om preskription återfanns i svensk rätt redan på 1200-talet. Sedan 1926 har preskriptionsreglerna haft en utformning som i allt väsentligt fortfarande gäller. Regler om preskription finns i huvudsak i 35 kap. brottsbalken och gäller även på specialstraffrättens område. Om det finns en preskriptionsbestämmelse i en specialstraffrättslig författning har den emellertid företräde framför brottsbalkens bestämmelser. I bl.a. skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551) samt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns särskilda bestämmelser om åtalspreskription.

Kan man dömas efter preskriptionstid?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittas i 35 kap. 1 § BrB (brottsbalken, 1962:700).

När är ett svartbygge preskriberat?

Företagande24 augusti 2019

Vad gäller om någon byggt något utan bygglov? Finns det till exempel någon preskriptionstid? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut begreppen

När börjar preskriptionstiden räknas?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Vad händer med en skuld efter 10 år?

När din skuld har preskriberats upphör din skyldighet att betala skulden. Preskriberad skuld får inte drivas in. En privaträttslig och offentligrättslig skuld kan ha olika långa preskriptionstider. Du kan be borgenären om information om din egen skuldsituation och preskriptionen av skulden.

 • Pre­skrip­tions­ti­den för en skuld är i all­män­het tre år
 • Pre­skrip­tio­nen av en skuld kan av­bry­tas
 • Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

  • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
  • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

  Hur kan man få skulder avskrivna?

  Personer som har försörjningsstöd kan ansöka om att betala ett lägre årsbelopp på sitt studielån. Det kallas för nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl. För att få nedsatt årsbelopp krävs att personen haft försörjningsstöd i en sammanhängande period om minst tre månader.

  Här kan du läsa om Kronofogdens hantering av skulder från CSN, gällande a- och e-mål samt hemutrustningslån.

  När tog man bort preskriptionstid?

  Regler om preskription av brott finns i 35 kapitlet brottsbalken. En domstol får inte döma ut ett straff om den misstänkta personen inte fått del av ett åtal eller blivit häktad inom en viss tid (preskriptionstid) efter den dag då brottet begicks. Som var fallet ovan räcker det inte med att en person häktats i sin frånvaro utan häktningsbeslutet måste ha verkställts, det vill säga personen måste ha gripits. Preskriptionstiden blir längre ju allvarligare ett brott är. Om maximistraffet för brottet är

  • ett års fängelse är preskriptionstiden två år
  • två års fängelse är preskriptionstiden fem år
  • högre men inte över åtta års fängelse är preskriptionstiden tio år
  • fängelse på viss tid över åtta år är preskriptionstiden femton år
  • fängelse på livstid är preskriptionstiden tjugofem år.

  Som jag redan nämnt finns det numera också vissa mycket allvarliga brott som aldrig preskriberas. Det gäller bland annat mord och dråp, folkmord och vissa terroristbrott. Att preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks gäller i de allra flesta fall. Ibland kan det vara svårt att veta vid vilken tidpunkt ett visst brott har begåtts. Då finns det andra regler och praxis som hjälper domstolarna att fastställa vilken dag som preskriptionstiden ska räknas från. Om en person till exempel olagligen frihetsberövas och hålls frihetsberövad under några månader börjar preskriptionstiden för olaga frihetsberövande att löpa först när personen släpps fri. När det gäller brott mot barn finns det också specialbestämmelser som säger att preskriptionstiden för vissa brott, till exempel sexualbrott och könsstympning, börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.  Det innebär alltså att om ett till exempel sjuårigt barn blir utsatt för ett sexuellt övergrepp förlängs den normala preskriptionstiden för brottet med elva år. Utöver den preskriptionstyp som redogjorts för här och som kallas för åtalspreskription finns det också ett par andra preskriptionstyper, så kallad absolut preskription respektive påföljdspreskription. Absolut preskriptionstid är den längsta tid som får gå för att en person ska kunna få ett straff för ett begånget brott. I detta fall saknar det alltså betydelse att en misstänkt fått del av ett åtal. Påföljdspreskription innebär att ett fängelsestraff inte får verkställas när viss tid gått – 5-30 år beroende på straffets längd – efter det att domen vann laga kraft, det vill säga inte längre kunde överklagas.