:

Vad är subsidiärt ansvar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är subsidiärt ansvar?
  2. Vad menas med subsidiär?
  3. Vilka lagar är subsidiära?
  4. Vad innebär att förvaltningslagen är subsidiär?
  5. Är kommunallagen subsidiär?
  6. Hur vet man om en lag är subsidiär?

Vad är subsidiärt ansvar?

Subsidiär lag är lag som vars bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller förordning, vars bestämmelser då istället ska tillämpas.

Vad menas med subsidiär?

SUBSIDIE subsi4die1, r. l. m.; best. -ien; pl. -ier0401 (0400 l. 0302 LoW (1911)) (äv. att hänföra till sg. subsidium); äv. (numera mindre br.) SUBSIDIUM -si4dium1, n.; best. -iet; pl. -ier (se ovan).

Ordformer

Vilka lagar är subsidiära?

1. Vari ligger den rättsliga frågan? 2. Kategorisera frågan i delfrågor: - Vilket rättsområde? - Tillämplig lag? 3. Finn rätt svar i tillämplig lag 4. Tolka de lagar som omfattar frågan: - Hur ska aktuella rekvisit tolkas? - Tvingande lag / Dispositiv lag? - Kompletterande rättskällor! 5. Tag ställning - dra en slutsats!

1. Rättslig kärnfråga med delfrågor - Föreligger ett samtycke till behövlig vård (1 § LVU) - Föreligger en påtaglig risk för ungdomens/barnets hälsa och/eller utveckling (2 och eller 3 §§ LVU) - Ev omedelbart omhändertagande (6 § LVU) 2. SN:s övergripande ansvar (socialnämnden) SoL 5:13. Prövning av samtycket jml 1 § LVU (Helhetssyn) 4. Prövning av påtaglig risk enligt 2 och eller 3 §§ LVU (applicera en helhetssyn) 5. Slutsats - Helhetssyn, - Barnets bästa - Proportionalitetsprincipen 6. Prövning av omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU

Vad innebär att förvaltningslagen är subsidiär?

Hej Lisa,

Inledningsvis bör det nämnas att förvaltningslagen är subsidiär, vilket betyder att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagens bestämmelse gäller bestämmelsen i den andra lagen eller förordningen. Dessutom gäller inte förvaltningslagen för alla upphandlande myndigheter. Till exempel behöver inte kommunala bolag följa förvaltningslagens bestämmelser, om det inte finns hänvisningar till dessa bestämmelser i andra regler som bolaget är skyldiga att följa.

Är kommunallagen subsidiär?

I lagstiftningen föreskrivs särskilt när det är möjligt att begära omprövning av ett beslut. I sådana fall får beslutet inte överklagas genom besvär. Besvär kan anföras först över beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning. 

Omprövning kan begäras och besvär anföras över ett slutligt beslut genom vilket ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning. Man får inte söka ändring i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Det förskrivs särskilt i lag när beslut inte får överklagas genom besvär. Ett besvärsförbud kan också gälla fortsatta besvär, exempelvis besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur vet man om en lag är subsidiär?

Exempel på subsidiära lagar i svensk lag är förvaltningslagen och skadeståndslagen. I fallet skadeståndslagen tillämpas exempelvis produktansvarslagen och trafikskadelagen före skadeståndslagen i de fall som täcks av dessa speciallagar.[2]