:

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?
 2. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 3. Hur blir man ombud för dödsbo?
 4. Hur länge gäller en fullmakt för dödsbo?
 5. Kan man skriva en fullmakt själv?
 6. Hur skriver man en enkel fullmakt?
 7. Hur man skriver en fullmakt?
 8. Får familjemedlem bevittna?
 9. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 10. Vem ska ta hand om dödsboet?
 11. Hur skriver jag ut en fullmakt?
 12. Kan man göra en egen fullmakt?
 13. Kan god man skriva fullmakt?
 14. Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
 15. Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

Med en specificerad fullmakt befullmäktigar fullmaktsgivaren en viss person att utföra de överenskomna åtgärderna för hens räkning. Dödsboets ärenden kan inte uträttas med stöd av en öppen fullmakt. Vi rekommenderar Nordeas fullmaktsformulär för dödsboets ärenden – då är det smidigt att uträtta ärenden och de nödvändiga uppgifterna hittas säkert. 

Varje dödsbodelägare ska ge sitt bemyndigande med samma innehåll för att fullmakten ska vara giltig.  Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.

Med en specificerad fullmakt befullmäktigar fullmaktsgivaren en viss person att utföra de överenskomna åtgärderna för hens räkning. Dödsboets ärenden kan inte uträttas med stöd av en öppen fullmakt. Vi rekommenderar Nordeas fullmaktsformulär för dödsboets ärenden – då är det smidigt att uträtta ärenden och de nödvändiga uppgifterna hittas säkert.  Nordeas fullmaktsformulär: Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden (pdf, 154 KB)Öppnas i nytt fönster.

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Hur blir man ombud för dödsbo?

Många som är vana att lämna sin egen deklaration har mer frågor när de ska deklarera för ett dödsbo. För den som ska ändra eller lägga till något i deklarationen kan det vara enklast att utse ett deklarationsombud, som då kan använda e-tjänsten. 

Deklarationen för ett dödsbo kommer till den adress som dödsboet är skrivet på. 

Hur länge gäller en fullmakt för dödsbo?

Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts behörig att göra detta. Banken har därför inte blivit ersättningsskyldig mot dödsboet.

Kort före sin död hade en person utfärdat en generalfullmakt till en vän. Vännen (fullmaktshavaren) hade sedan beställt vissa tjänster, bl.a. städning av den avlidnes bostad och bevakning av mycket värdefulla veteranbilar, som fakturerats den avlidnes dödsbo. Boet väckte talan mot den avlidnes bank och hävdade bl.a. att fullmaktshavaren inte hade rätt att instruera banken att betala fakturorna och att banken därför inte skulle ha betalat dessa.

Kan man skriva en fullmakt själv?

Om du söker fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt så har vi färdiga gratis-mallar även för det här på Ekonomifokus. Du hittar dom i vår artikel Fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt🔗

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Fullmakts-mallar + hjälp att fylla i de korrektPå Juridiskadokument.nu hittar du de flesta olika typerna av fullmaktsmallar för några hundralappar och då ingår hjälp att fylla i dom korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få fullmakten juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

 • Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 • Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
 • Hur skriver man en enkel fullmakt?

  Fullmakter ger andra personer rätten att uträtta vissa ärenden i ditt namn. Vill du att någon annan ska sköta försäljningen av din bostad, rösta åt dig i en bolagsstämma eller företräda dig som dödsbodelägare på en bouppteckning behöver du först skriva en Fullmakt. 

  En enkel fullmakt är en slags fullmakt som bara gäller för ett specifik uppdrag – till skillnad från en generalfullmakt, som ger Fullmaktshavaren rätt att företräda dig i alla möjliga situationer. 

  Hur man skriver en fullmakt?

  Om du söker fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt så har vi färdiga gratis-mallar även för det här på Ekonomifokus. Du hittar dom i vår artikel Fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt🔗

  Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

  Fullmakts-mallar + hjälp att fylla i de korrektPå Juridiskadokument.nu hittar du de flesta olika typerna av fullmaktsmallar för några hundralappar och då ingår hjälp att fylla i dom korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få fullmakten juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

 • Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 • Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
 • Får familjemedlem bevittna?

  Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

  • Tes­ta­men­te
  • Fram­tids­full­makt
  • Er­kän­nan­de av fa­der­skap
  • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

  Det är också van­ligt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

  Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

  • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
  • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
  • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

  Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­ti­ve rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

  Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­digt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

  Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

  Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­ligt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  Vem ska ta hand om dödsboet?

  Juridik vid dödsfall

  Vem får gå in till ett dödsbo för att hämta kläder till begravningen? Flera av anhöriga kan ej vistas på samma plats.

  Hur skriver jag ut en fullmakt?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Regler om fullmakt hittar du i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) kompetens att sluta avtal och företa rättshandlingar för någon annans räkning (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).

  Kan man göra en egen fullmakt?

  En fullmakt är ett toppenbra instrument för att underlätta olika praktiska förfaranden. En fullmakt innebär kort och gott att du ger en annan person tillåtelse att vidta vissa handlingar å dina vägnar. Det kan röra sig om en tillåtelse för allting från att köpa av cykel, till att agera som ombud i en domstolsprocess.

  En fullmakt kan vara väldigt specifik eller väldigt generell. Att en fullmakt är specifik innebär att tillåtelsen att agera för annans räkning gäller för vissa (snävt bestämda) handlingar, exempelvis för köp av en mörkgrön cykel av märket Kronan. En generell fullmakt är däremot inte lika definierad, och således kan tillåtelsen avse köp av vilken cykel som helst.

  Kan god man skriva fullmakt?

  Det kan vara bra att tänka igenom de praktiska och juridiska frågorna i ett tidigt skede. Ta hjälp av en jurist om du känner dig osäker. Flera juristbyråer har gratis telefonrådgivning om det gäller kortare frågeställningar. Se också till att ordna med autogiro för så mycket som möjligt.

  Sedan 1 juli 2017 finns möjligheten att teckna en så kallad framtidsfullmakt som gör det möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel.

  Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

  till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

  Fullmakter fyller en viktig funktion. En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en särskilt utsedd person har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Det är av vikt med ett sådant förfarande, exempelvis om jag själv inte har möjlighet att sköta mina bankärenden.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).