:

Vilka departement finns i regeringen?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka departement finns i regeringen?
  2. Vilka olika departement finns det?
  3. Vad heter regeringens avdelningar?
  4. Vad är ett departement och vad är deras uppgift?
  5. Vad är ett departement?
  6. Vem styr departement?
  7. Vad är ett departement för något?
  8. Vem bestämmer departement?
  9. Vad är ett departement i riksdagen?

Vilka departement finns i regeringen?

Varje departement leds av ett statsråd, vanligen informellt kallad minister, som är chef för sitt departement. Därtill finns andra statsråd, med specificerade ansvarsområden. De kallades tidigare för konsultativa statsråd eller "minister utan portfölj". Statsråden utses av statsministern vid regeringsbildningen eller vid behov, och är som regel numera medlem av regeringspartiet eller regeringspartierna.

I varje departement finns dessutom departementsenheter för olika sakområden, och för budget, information och rättsliga frågor. Varje statsråd har en statssekreterare som närmaste anställd (utrikesministerns motsvarighet heter kabinettssekreterare). Tillsammans med de politiska sakkunniga och pressekreterare utgör dessa departementets politiska ledning. Merparten av departementets personal är dock inte partipolitiskt tillsatta. Andra opolitiska chefstjänstemän i ett departement är bland andra rättschefen och departementsråden. De senare är chefer för sakenheterna. Medan den politiska ledningen är knuten till ministern är övriga tjänstemän fast anställda och sitter kvar även vid regeringsskiften.

I jämförelse med ministerierna i de flesta andra länder är svenska departement små och har relativt begränsade uppgifter. Här sköts merparten av statens uppgifter istället av statliga förvaltningsmyndigheter ledda av generaldirektörer (eller motsvarande). Myndigheterna styrs av regeringen som helhet, som också tillsätter dess chef. I praktiken sorterar varje myndighet emellertid under ett specifikt departement och rapporterar till en minister. Departementens huvuduppgifter är att bistå regeringen i skrivandet av propositioner och i styret av myndigheterna.

Vilka olika departement finns det?

Varje departement leds av ett statsråd, vanligen informellt kallad minister, som är chef för sitt departement. Därtill finns andra statsråd, med specificerade ansvarsområden. De kallades tidigare för konsultativa statsråd eller "minister utan portfölj". Statsråden utses av statsministern vid regeringsbildningen eller vid behov, och är som regel numera medlem av regeringspartiet eller regeringspartierna.

I varje departement finns dessutom departementsenheter för olika sakområden, och för budget, information och rättsliga frågor. Varje statsråd har en statssekreterare som närmaste anställd (utrikesministerns motsvarighet heter kabinettssekreterare). Tillsammans med de politiska sakkunniga och pressekreterare utgör dessa departementets politiska ledning. Merparten av departementets personal är dock inte partipolitiskt tillsatta. Andra opolitiska chefstjänstemän i ett departement är bland andra rättschefen och departementsråden. De senare är chefer för sakenheterna. Medan den politiska ledningen är knuten till ministern är övriga tjänstemän fast anställda och sitter kvar även vid regeringsskiften.

I jämförelse med ministerierna i de flesta andra länder är svenska departement små och har relativt begränsade uppgifter. Här sköts merparten av statens uppgifter istället av statliga förvaltningsmyndigheter ledda av generaldirektörer (eller motsvarande). Myndigheterna styrs av regeringen som helhet, som också tillsätter dess chef. I praktiken sorterar varje myndighet emellertid under ett specifikt departement och rapporterar till en minister. Departementens huvuduppgifter är att bistå regeringen i skrivandet av propositioner och i styret av myndigheterna.

Vad heter regeringens avdelningar?

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter på nationell nivå samt arbetet mot rasism och diskriminering och för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor och arbetet mot segregation.

Vad är ett departement och vad är deras uppgift?

Statsrådsberedningen leder arbetet och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen ansvarar för samordningen av Sveriges EU-politik. Statsministern är chef över Statsrådsberedningen.

Vad är ett departement?

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Vem styr departement?

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

  Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten.

  SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Vad är ett departement för något?

En departement är en avdelning inom den svenska regeringen och fungerar som ansvarsområden för olika politikområden. Varje departement har en minister i spetsen som kallas för statsråd och som ansvarar för genomförandet av regeringens politik inom sitt specifika område.

Ett departement är en central del av den svenska regeringen och ansvarar för att genomföra regeringens politik inom ett specifikt område. Departementet fungerar som regeringens expertorgan inom sitt ansvarsområde och har till uppgift att bereda och genomföra beslut som har fattats av Regeringen.

Departementet leds av en departementschef som är den högsta chefen inom departementet. Departementschefen är politiskt tillsatt och rapporterar direkt till regeringens statsråd. Under departementschefen finns det olika avdelningar eller enheter som har ansvar för olika områden inom departementets verksamhetsområde.

En av de viktigaste uppgifterna för ett departement är att ta fram förslag till lagar och förordningar inom sitt ansvarsområde. Detta görs genom att departementet samlar in information och analyserar olika frågor inom sitt område. Departementet kan också ge utredningar i uppdrag att undersöka och lämna förslag på olika frågor som är viktiga för departementets verksamhet.

Vem bestämmer departement?

This thesis is about the complex relationship between children, guardians and society regarding children in Swedish healthcare. The thesis poses the question who has the right to decide on children’s health- and medical care.

Swedish health care is based on the patients’ right to determine about one’s own health- and medical care. That is, the right to consent to, or oppose, offered health- and medical care measures. Regarding children, the issue is more complex, since children have not yet developed adequate decision-making competence, i.e. the ability to assimilate information and observe the consequences of their decisions. On the one hand, there is an interest in letting the child decide on his or her own health- and medical care, on the other hand there is society’s interest in protecting the child's life and health.

Vad är ett departement i riksdagen?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.