:

Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av skogsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av skogsfastighet?
 2. Hur beskattas försäljning av skog?
 3. Hur mycket kan man sälja skog för?
 4. Hur mycket skatt vid försäljning av jordbruksfastighet?
 5. Hur mycket är en skogsfastighet värd?
 6. Vad händer med skogskonto vid försäljning?
 7. Hur mycket får man för 1 hektar skog?
 8. Får man sälja ved skattefritt?
 9. Vad får man för 1 hektar skog?
 10. Vad är 10 hektar skog värd?
 11. Hur deklarera försäljning av skogsfastighet?
 12. Hur mycket är vinstskatt på försäljning?
 13. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 14. Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?
 15. Vad händer med Skogskonto efter 10 är?

Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av skogsfastighet?

En uppdaterad skogsbruksplan är en grundsten inför generationsskiftet och arbetet med att beräkna skogsfastighetens värde.– Ta hjälp för att få separat rådgivning kring skogen och ekonomin, råder Cristofer Wallentin, virkesköpare på Holmen.

Det gäller också att vara i takt med de åtgärder som ska göras enligt planen, exempelvis planteringar, röjningar och att vägnätet är i ordning.– Skogsbruksplanen är ett viktigt redskap för att få en uppfattning om virkesförrådet, tillväxten och övriga värden. Som till exempel hur mycket skog det finns som är möjlig att skörda och hur mycket som har olika naturvårdsrestriktioner, säger Cristofer Wallentin.

Hur beskattas försäljning av skog?

En uppdaterad skogsbruksplan är en grundsten inför generationsskiftet och arbetet med att beräkna skogsfastighetens värde.– Ta hjälp för att få separat rådgivning kring skogen och ekonomin, råder Cristofer Wallentin, virkesköpare på Holmen.

Det gäller också att vara i takt med de åtgärder som ska göras enligt planen, exempelvis planteringar, röjningar och att vägnätet är i ordning.– Skogsbruksplanen är ett viktigt redskap för att få en uppfattning om virkesförrådet, tillväxten och övriga värden. Som till exempel hur mycket skog det finns som är möjlig att skörda och hur mycket som har olika naturvårdsrestriktioner, säger Cristofer Wallentin.

Hur mycket kan man sälja skog för?

Skogsavdragsrätten omfattar alla förvärv av skogsfastigheter mot vederlag (affär eller byte mot vederlag) som har genomförts efter 1.1.1993. 

Skogsavdragsgrunden motsvarar 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Som anskaffningskostnad räknas förutom fastighetens pris också överlåtelseskatt, lagfartskostnader, kostnader för uppgörandet av avtalet, köpvittnets arvode, kostnader för fastighetsvärderingen, eventuella kostnader för styckning av fastigheten och allt annat som hör till en fastighetsaffär och som köparen har betalat (till exempel resekostnader). Det bör uppmärksammas att skogsavdragsrätten endast gäller vid affärer av fast egendom. Dödsboandelar är till exempel inte fast egendom utan lös egendom, så vid sådana affärer gäller inte avdragsrätten. 

Hur mycket skatt vid försäljning av jordbruksfastighet?

Att avyttra en jordbruksfastighet är oftast ett viktigt beslut. Både arbetsplats och boende försvinner med ett pennstreck på köpeavtalet. I denna artikel tänker jag inte ta upp dessa frågor utan bekvämt avgränsa mig till skattekostnaden som uppstår vid en avyttring.

Regelverket kring beskattning av sålda näringsfastigheter och då särskilt jordbruksfastigheter är komplicerat, nedan skall jag försöka beskriva regelverket så enkelt som möjligt. På grund av utrymmesskäl kommer jag enbart att göra en schematisk beskrivning, men jag tror att uppgifterna är tillräckligt detaljrika för att kunna skapa en överblick av er läsares skattesituation. 

Hur mycket är en skogsfastighet värd?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men tog ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige, medan 2018 såg stigande priser i södra och mellersta men sjunkande priser i norra Sverige. Under 2019 steg priserna i södra Sverige, och det genomsnittliga priset för en skogsfastighet nådde en ny rekordnivå. Priserna har även därefter varit stadigt ökande i nästan hela Sverige fram till och med 2022, utom för mellersta Sverige som hade en liten nedgång under 2022.

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult), en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik. 

Vad händer med skogskonto vid försäljning?

I 21 kap. regleras skogsfrågor, med särskilda bestämmelser om bl.a. skogskonto i 21–41 §§. Enligt huvudregeln får en enskild näringsidkare som har intäkt av skogsbruk (skogsintäkt) under vissa närmare förutsättningar göra avdrag för belopp som sätts in på ett skogskonto (21 §). Vidare gäller att uttag från skogskonto ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet det beskattningsår då uttaget görs (37 §).

När en innehavare av skogskonto avlider utlöser dödsfallet i sig inte någon beskattning av skogskontomedlen (jfr prop. 1978/79:204 s. 82). För det fall den skattskyldiges lantbruksenhet övergår till en ny ägare genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska dock medlen på kontona tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet (39 §).

Hur mycket får man för 1 hektar skog?

När skogen vårdas på rätt sätt, i rätt tid och på ett planenligt sätt förbättras skogens avkastning och den producerar regelbundna avverkningsinkomster. En välvårdad skog mår dessutom bra.

En skog som vårdas väl och i rätt tid växer bäst och producerar värdefullt timmer av god kvalitet. Hurdan avverkningsinkomst ägaren får i samband med förnyelseavverkningen som genomförs i slutet av beståndets omloppstid beror på flera faktorer.

Får man sälja ved skattefritt?

Land Skogsbruk ringde upp 20 personer som säljer ved på näthandelsplatsen Blocket, från Blekinge i söder till Norrbotten i norr. De hade lagt ut sina annonser i början av februari och priserna på björkved eller blandved varierade från 275 kronor till 600 kronor per kubikmeter.

Veden såldes i privatannonser där det framgick att annonsören hade en lantbruksrörelse eller åtminstone stora mängder ved att sälja. Det handlade alltså om regelbunden försäljning. Utifrån dessa kriterier valdes de 20 vedsäljarna ut slumpvis.

Vad får man för 1 hektar skog?

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

Vad är 10 hektar skog värd?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Hur deklarera försäljning av skogsfastighet?

En näringsfastighet kan vara en kapitaltillgång eller en lagertillgång i näringsverksamheten. Det är nyttjandet av den aktuella fastigheten och syftet med förvärvet som avgör. Vid en försäljning skiljer sig beskattningen, och hur du redovisar resultatet, beroende på vilken typ av tillgång fastigheten är.

 • Läs mer om i vilka situationer en fastighet räknas som kapitaltillgång respektive lagertillgång.

Hur mycket är vinstskatt på försäljning?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Ett hektar skog är naturligtvis lika mycket i kvadratmeter som en hektar åkerareal. Har du svårt att föreställa dig storleken på en hektar? Det är det många som har! Det kan hjälpa om du tänker dig en ordinär fotbollsplan med löparbanor kring planen. En sådan idrottsplan har en yta på ungefär en hektar eller 10 000 kvadratmeter.

Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?

Alla skogsägare som är fysiska personer eller dödsbon som under föregående år gjort avverkningar på sin skogsfastighet kan öppna skogskonto. Ett skogskonto öppnas för varje inkomstår och är aktivt i maximalt 10 år.

Som skogsägare får du göra en skogskontoinsättning på maximalt 60 % av dina intäkter från avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller rotpost på din fastighet och 40 % av dina intäkter av leveransvirke. Du får även räkna efterlikvid från skogsägarförening som en intäkt och grund till skogskontoinsättning. Minsta belopp för insättning på skogskonto är 5 000 kr.

Om du som skogsägare råkar ut för skador i skogen som resulterar i att minst två års tillväxt behöver avverkas kan du sätta in större belopp på ditt skogskonto. Insättningar på 80 % av intäkten från avverkningsuppdrag, leverantörsrotsköp eller rotpost och 50 % av intäkter från leveransvirke. Du kan även öppna skogsskadekonto om du drabbas av skador i skogen. 

En insättning på skogskonto får aldrig leda till underskott i din näringsverksamhet. Besök Skatteverkets hemsida för exakta detaljer kring avsättningar till skogskonto och skogsskadekonto. Tänk på att det är först när du gjort ditt bokslut som du vet vilket belopp som är lämpligt att sätta in. Gör därför din insättning i samband med att deklarationen lämnas in men förbered dig genom att öppna skogskonto och sparkonto i förväg så att du är redo.

Vad händer med Skogskonto efter 10 är?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.