:

Vad är redovisat resultat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är redovisat resultat?
 2. Hur bokför man resultatet?
 3. Hur redovisar man årets resultat?
 4. Hur räknar man ut ett resultat?
 5. Är årets resultat samma som vinst?
 6. Är resultat och vinst samma sak?
 7. Måste man bokföra årets resultat?
 8. Vad ska resultaträkning innehålla?
 9. Vad är skillnad på vinst och resultat?
 10. Är årets resultat efter skatt?
 11. Är årets resultat en skuld?
 12. Vilka tre delar är en resultaträkning normalt indelad i?
 13. Vad är skillnaden på resultat och vinst?
 14. Vad ska ingå i en resultaträkning?

Vad är redovisat resultat?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Hur bokför man resultatet?

Årsredovisningen är en viktig del av företagets årliga rutiner. Efter att ha genomfört en noggrann kontroll av bokföringen och stämt av alla konton är det dags att upprätta bokslutet och fastställa årets resultat. Årets resultat kan vara positivt eller negativt, beroende på verksamhetens kassaflöde under året. Det är viktigt att bokföra resultatet oavsett resultatet, eftersom det ger en överblick av företagets ekonomiska ställning och en möjlighet att justera kontona inför nästa räkenskapsår.

Bokföringen av resultatet påverkar både resultatrapporten och balansräkningen. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad tillgång i balansräkningen, medan en förlust å andra sidan bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad tillgång i balansräkningen. Slutligen är det viktigt att fördela resultatet, som vinst eller förlust, på rätt sätt. Hur detta görs varierar beroende på företagsformen. I ett enskilt företag beslutar ägaren, medan i ett aktiebolag är det aktieägarna som avgör.

Hur redovisar man årets resultat?

Nu kommer vi till den roliga delen där vi visar hur du konterar om du har enskild firma. Om du gjort en vinst ska du öka ditt egna kapital, medan en förlust minskar det egna kapitalet. Vanligtvis bokförs detta i en enskild firma mot konto 2019. Som motkonto används 8999, precis som i alla övriga bolagsformer. 

Hur räknar man ut ett resultat?

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat

Är årets resultat samma som vinst?

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Är resultat och vinst samma sak?

Vinst räknas som intäkter minus kostnader i ett företag. Du hittar denna uppgift på sista raden i resultaträkningen.

Måste man bokföra årets resultat?

Årets resultat i en enskild firma bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2019 Årets resultat.

När ett räkenskapsår avslutas är det dags att bokföra årets resultat för att se om firman gått med vinst eller förlust. När kostnaderna är högre än intäkterna har företaget gått med förlust och när kostnaderna är lägre än intäkterna har företaget gjort en vinst. Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet, vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansrapporten. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad skuld i balansrapporten. En skuld bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad skuld i balansrapporten. En balansräkning visar skillnaden mellan tillgångar och eget kapital och skulder, medan en resultaträkning visar skillnaden mellan intäkter och kostnader. 

Vad ska resultaträkning innehålla?

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen.

Resultaträkningen består av tre huvuddelar:

Vad är skillnad på vinst och resultat?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Är årets resultat efter skatt?

Årets resultat är ett företags slutliga resultat enligt resultaträkningen i bokslutet/årsredovisningen.

Årets resultat beräknas genom att samtliga kostnader dras ifrån intäkterna (intäkter och skulder beräknade enligt bokföringsmässiga grunder). Vid nästa räkenskapsårs inträde nollställs resultaträkningen för att man ska kunna följa utvecklingen under det nya året. Samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen och blir där en post bland det egna kapitalet.

Är årets resultat en skuld?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Vilka tre delar är en resultaträkning normalt indelad i?

Enligt Bokföringslagen, BFL, (1999:1078) är juridiska personer – med undantag för stat, kommun, region samt kommunal- och regionförbund – bokföringsskyldiga. Kravet på bokföring gäller också fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Räkenskapsårets bokföring ska alltid avslutas med ett bokslut och resultaträkningen är en av de två viktigaste delarna i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen ligger den till grund för beräkningen av årets resultat i din firma.

Av resultaträkningen kan du nämligen avläsa företagets totala intäkter (omsättning) och kostnader under räkenskapsåret och hur de bidragit till den vinst eller förlust som verksamheten genererat. Intäkterna minus kostnaderna ger dig verksamhetens resultat.

När bokslutet i slutet av räkenskapsåret är klart får du företagets årsresultat. En ny resultaträkning ska alltid börja på noll innan du börjar redovisa nya intäkter och kostnader. Därför ska du nollställa den gamla resultaträkningen genom att flytta årets resultat till konto Eget kapital i balansräkningen.  

Kort sagt ska du alltid öppna en ny resultaträkning för det nya räkenskapsåret.

Vad är skillnaden på resultat och vinst?

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen.

Resultaträkningen består av tre huvuddelar:

Vad ska ingå i en resultaträkning?

Enligt Bokföringslagen, BFL, (1999:1078) är juridiska personer – med undantag för stat, kommun, region samt kommunal- och regionförbund – bokföringsskyldiga. Kravet på bokföring gäller också fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Räkenskapsårets bokföring ska alltid avslutas med ett bokslut och resultaträkningen är en av de två viktigaste delarna i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen ligger den till grund för beräkningen av årets resultat i din firma.

Av resultaträkningen kan du nämligen avläsa företagets totala intäkter (omsättning) och kostnader under räkenskapsåret och hur de bidragit till den vinst eller förlust som verksamheten genererat. Intäkterna minus kostnaderna ger dig verksamhetens resultat.

När bokslutet i slutet av räkenskapsåret är klart får du företagets årsresultat. En ny resultaträkning ska alltid börja på noll innan du börjar redovisa nya intäkter och kostnader. Därför ska du nollställa den gamla resultaträkningen genom att flytta årets resultat till konto Eget kapital i balansräkningen.  

Kort sagt ska du alltid öppna en ny resultaträkning för det nya räkenskapsåret.